Högsta domstolen referat NJA 2003 s. 216 (NJA 2003:31)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2003 s. 216 (NJA 2003:31)
Målnummer
Ö3795-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2003-05-28
Rubrik
Fråga vid prövning av lagfartsansökan om fångeshandlingen är upprättad såsom föreskrivs i lag. 20 kap. 6 § 2 JB.
Lagrum
20 kap. 6 § 2 jordabalken (1970:994)

Enligt gåvobrev d. 2 sept. 2002 överlät J.S. 14 % av fastigheten Visby Gluggen 2 till sin son S.S. Med stöd av gåvobrevet ansökte S.S. hos Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje om lagfart.

I beslut d. 24 sept. 2002 avslog inskrivningsmyndigheten (rådmannen Nordin) lagfartsansökan med följande motivering: Fångeshandlingen är inte upprättad såsom föreskrivs i lag. Givaren är lagfaren ägare till endast 3/5 av fastigheten och kan därmed inte göra överlåtelse från mer än sin andel (20 kap. 6 § 2 och 10 JB).

S.S. överklagade i Svea HovR och yrkade bifall till sin lagfartsansökan.

HovR:n (hovrättslagmannen Karlstedt, hovrättsrådet Elserth, referent, och tf. hovrättsassessorn Skoglund) lämnade i slutligt beslut d. 4 okt. 2002 överklagandet utan bifall.

S.S. överklagade och yrkade bifall till sin lagfartsansökan.

Inskrivningsmyndigheten avgav yttrande.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Skäl Föredraganden, RevSekr Munck, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. (efter en inledande redogörelse för saken i huvudsaklig överensstämmelse med inledningen av referatet; red:s anm.). Gåvobrevets överlåtelseförklaring innebar att J.S., som före överlåtelsen ägde en andel om 3/5 eller 60 % av fastigheten, överlät 14 % av fastigheten till S.S. J.S:s återstående andel av fastigheten uppgick efter överlåtelsen till 46 % eller, uttryckt i kvottal, till 23/50. Överlåtelseförklaringen kan inte missförstås eller anses oklar. På grund härav, och då gåvohandlingen även i övrigt är upprättad såsom föreskrivs i lag, skall inskrivningsmyndighetens avslagsbeslut undanröjas och ärendet återförvisas till inskrivningsmyndigheten för ny handläggning.

– – -.

Beslut HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD inskrivningsmyndighetens avslagsbeslut och visar ärendet åter till inskrivningsmyndigheten för erforderlig handläggning.

– – -.

HD (JustR:n Thorsson, Regner, Dahllöf, Ella Nyström, referent, och Wersäll) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d. 28 maj 2003 (mål nr Ö 3795-02).