Högsta domstolen referat NJA 2003 s. 356 (NJA 2003:51)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2003 s. 356 (NJA 2003:51)
Målnummer
Ö2966-01
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-09-23
Rubrik
I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs en konkursgäldenär som motpart. Det har ansetts att ansökningen skulle delges med konkursboet som svarande i målet.
Lagrum
3 kap. 1 § och 3 § konkurslagen (1987:672)
Rättsfall
NJA 1997 s. 503

Projorg Service Aktiebolag förvärvade år 1995 tomträtten Stockholm Skäppan 4 och blev inskriven tomträttshavare år 1998. Tomträtten överläts enligt köpekontrakt d. 1 jan. 1999 till M.S., som dock inte sökte inskrivning av tomträtten med anledning av överlåtelsen. Däremot ingavs ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Därefter försattes Projorg Service Aktiebolag i konkurs d. 15 febr. 1999. I en ansökan d. 6 sept. 1999 riktad mot Projorg Service Aktiebolag i konkurs i egenskap av “lagfaren ägare” yrkade S-E Banken BoLån Aktiebolag fastställelse av att en fordran skulle utgå med förmånsrätt i tomträtten på grund av pantförskrivning. Ansökningen delgavs konkursförvaltaren. Kronofogdemyndigheten i Stockholm meddelade d. 28 okt. 1999 utslag mot “Projorg Service Aktiebolag” i enlighet med ansökningen.

I egenskap av ställföreträdare för Projorg Service Aktiebolag ansökte M.S. vid Stockholms TR om återvinning och yrkade att kronofogdemyndighetens utslag skulle undanröjas och målet återförvisas till myndigheten.

S-E Banken BoLån Aktiebolag yrkade att ansökningen om återvinning skulle avvisas på den grunden att konkursgäldenären saknade behörighet att föra talan om det som målet rörde.

TR:n (rådmannen Wiking-Johnsson) – som anmärkte att, om en talan oriktigt har väckts mot konkursgäldenären i stället för mot konkursboet, det torde godtas att talan delges boet och att gäldenärens bristande behörighet betraktas som ett avhjälpbart processhinder (se Walin-Palmér, Konkurslagen, s. 154 med hänvisningar) – anförde i slutligt beslut d. 15 maj 2000: Frågan nu gäller ytterst vem som har talerätt i förhållande till SEB BoLån. I och med överlåtelsen d. 1 jan. 1999 övergick äganderätten av tomträtten på M.S. Frågan huruvida förvärvstillstånd kan komma att erhållas är inte ett sådant villkor som avses i 4 kap. 25 § UB. När Projorg Service AB försattes i konkurs ingick därför inte tomträtten i konkursboet. Talan i målet rör således betalningsfastställelse ur en tomträtt som inte ingår i konkursboet. Något boets eller konkursborgenärernas intresse i saken finns inte heller. Ansökningen om betalningsföreläggande skulle därför rätteligen ha delgivits med Projorg Service AB i konkurs.

Med undanröjande av kronofogdemyndighetens utslag d. 28 okt. 1999 visas målet åter till kronofogdemyndigheten för förnyad behandling.

S-E Banken BoLån Aktiebolag överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns beslut och i första hand avvisa Projorg Service Aktiebolags i konkurs ansökan om återvinning och i andra hand återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning.

Projorg Service Aktiebolag i konkurs bestred yrkandena.

HovR:n (hovrättsråden Thuresson, Olvall, referent, och Matz) anförde i beslut d. 3 juli 2001: Skäl. I SEB BoLån Aktiebolags ansökan till kronofogdemyndigheten angavs som svarande – såvitt nu är ifråga – Projorg Service Aktiebolag i konkurs i dess egenskap av “lagfaren ägare” till fastigheten Stockholm Skäppan 4. Kronofogdemyndigheten utfärdade föreläggande att svara på ansökan, vilket föreläggande ställdes till “Projorg Service Aktiebolag”. Föreläggandet delgavs med förvaltaren i Projorg Service Aktiebolags konkurs, advokaten C.B., som – för konkursgäldenärens räkning – undertecknade det av myndigheten utfärdade mottagningsbeviset avseende föreläggandet. I yttrande till kronofogdemyndigheten anförde C.B. att tomträtten “synes ha” överlåtits till M.S. före konkursen. Kronofogdemyndigheten meddelade d. 28 okt. 1999 utslag i enlighet med ansökan mot “Projorg Service Aktiebolag”.

HovR:n gör följande överväganden.

Projorg Service Aktiebolag i konkurs får anses varit behörigt att ansöka om återvinning.

Tomträttsöverlåtelsen är att anse som villkorad i den mening som avses i 4 kap. 25 § UB (jfr RH 1992:54 och Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, 1987, s. 231 ff., särskilt s. 234) varför tomträtten, med hänsyn till att M.S. – enligt vad som numera är upplyst i målet – inte hade erhållit förvärvstillstånd före dagen för Projorg Service Aktiebolags konkurs, utgjort en tillgång som kunnat utmätas hos gäldenären vid konkursutbrottet och därför enligt 3 kap. 3 § konkurslagen ingått i konkursboet.

Utslaget har meddelats mot Projorg Service Aktiebolag vilket torde innebära att utslaget rent faktiskt meddelats mot Projorg Service Aktiebolag i konkurs och därmed inte mot Projorg Service Aktiebolags konkursbo. Konkursförvaltarens svar på kronofogdemyndighetens föreläggande får uppfattas så att denne vid tidpunkten för delgivningen av svarsföreläggandet inte ansåg att tomträtten ingick i konkursboet och att han därför inte var behörig att föra talan rörande denna. Konkursboet kan inte vid detta förhållande anses ha trätt in i målet. Kronofogdemyndigheten har under dessa omständigheter inte utan vidare haft att utgå från att ansökan, som var riktad mot gäldenären i konkurs, varit rätteligen delgiven den mot vilken utslag söktes. HovR:n finner med hänsyn till det ovan sagda att kronofogdemyndigheten i detta fall inte borde ha upptagit ansökan mot Projorg Service Aktiebolag i konkurs till slutlig prövning utan att först ha delgivit denna med gäldenären genom dess ställföreträdare eller annan behörig företrädare för bolaget. Eftersom utslag således har meddelats mot en juridisk person som inte kan anses ha varit rätteligen delgiven ansökan i målet skall utslaget undanröjas. Ifrågavarande brist är sådan att den inte kan avhjälpas vid TR:n. Målet skall därför återförvisas till kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning.

Vid nu redovisade överväganden skall SEB BoLån Aktiebolags överklagande lämnas utan bifall.

Slut. HovR:n lämnar SEB BoLån Aktiebolags överklagande utan bifall.

S-E Banken BoLån Aktiebolag överklagade och yrkade att HD skulle avvisa Projorg Service Aktiebolags i konkurs ansökan om återvinning.

Projorg Service Aktiebolag i konkurs bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Göran Eriksson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Som HovR:n funnit är överlåtelsen av tomträtten villkorad i den mening som avses i 4 kap. 25 § UB (jfr Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, 1987, s. 314 ff.), varför tomträtten, med hänsyn till att förvärvaren M.S. – enligt vad som framgår av handlingarna i målet – inte hade erhållit förvärvstillstånd före dagen för Projorg Service Aktiebolags konkurs och sedermera slutgiltigt inte erhållit sådant tillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. – utgjorde en tillgång som kunde utmätas hos Projorg Service Aktiebolag vid konkursutbrottet och därför enligt 3 kap. 3 § konkurslagen ingick i konkursboet.

S-E Banken BoLån Aktiebolags ansökan om betalningsfastställelse ur tomträtten gjordes efter konkursbeslutet. Hinder mot sådan utmätning föreligger inte enligt 3 kap. 7 § 2 st. konkurslagen och det innebär att 3 kap. 9 § konkurslagen inte är tillämplig. Vidare följer av 3 kap. 1 § konkurslagen att konkursförvaltaren, i en tvist som den förevarande gällande egendom som ingår i konkursboet, har exklusiv talerätt medan konkursgäldenären inte är saklegitimerad (se t.ex. Welamson, Konkurs, 9:e uppl., 1997, s. 109 och Walin & Palmér, Konkurslagen, s. 153 f.).

Frågan i målet är om den ansökan om betalningsfastställelse ur tomträtten som riktats mot Projorg Service Aktiebolag i konkurs skall avvisas eller om kronofogdemyndighetens förfarande att delge ansökningen med konkursförvaltaren och därefter meddela utslag mot konkursgäldenären i enlighet med ansökan varit korrekt. I tidigare doktrin ansågs att talan rörande egendom som tillhör konkursboet, som efter konkursbeslutet väcks mot konkursgäldenären, normalt skall avvisas, såvida inte konkursboet har avstått egendomen till konkursgäldenären (se bl.a. Welamson, Konkursrätt, 1961, s. 303 och Walin & Palmér, Konkurslagen, s. 153; jfr även NJA 1999 s. 777). I senare doktrin har i stället ansetts att konkursgäldenärens bristande talerätt kan betecknas som ett avhjälpbart processhinder, innebärande att talan mot konkursgäldenären skall delges med konkursboet, dvs. konkursförvaltaren, vilket skett i förevarande mål (se Walin i SvJT 1962 s. 719, Welamson, Konkurs, 8:e uppl., 1988, s. 98 och 9:e uppl., 1997, s. 109 fotnot 5 samt Walin & Palmér, Konkurslagen, s. 154). Vidare har i NJA 1997 s. 503 i en liknande situation i fråga om underrättelse om utövande av option ansetts att konkursförvaltaren varit behörig mottagare oavsett om konkursboet eller konkursgäldenären angetts som adressat.

Konkursförvaltaren har inte genom sitt skriftliga svar till kronofogdemyndigheten eller på annat sätt avstått från konkursboets rätt till tomträtten. Eftersom det numera är slutligt avgjort att M.S. inte erhållit förvärvstillstånd och tomträtten i sin helhet tillhör konkursboet då M.S:s förvärv är ogiltigt, saknas anledning att efterhöra med konkursförvaltaren om konkursboet avstår från sin rätt till tomträtten (jfr NJA 1999 s. 777).

I enlighet med det anförda saknar således Projorg Service Aktiebolag i konkurs talerätt och det finns inget att anmärka mot den delgivning med konkursförvaltaren som kronofogdemyndigheten har gjort. Processhindret bestående i konkursgäldenärens bristande talerätt är därmed botat och kronofogdemyndighetens utslag får anses gälla konkursboet. I och med att Projorg Service Aktiebolag i konkurs saknar talerätt kan det heller inte ansöka om återvinning avseende kronofogdemyndighetens utslag. På grund härav bör Projorg Service Aktiebolags i konkurs ansökan om återvinning avvisas, i följd varav kronofogdemyndighetens utslag skall stå fast.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut och undanröjande av TR:ns beslut avvisar HD Projorg Service Aktiebolags i konkurs ansökan om återvinning avseende Kronofogdemyndighetens i Stockholm utslag d. 28 okt. 1999, i följd varav utslaget skall stå fast.

HD (JustR:n Svensson, Regner, Blomstrand, referent, Ella Nyström och Wersäll) fattade följande slutliga beslut: Skäl. När konkursbeslutet meddelades var Projorg Service Aktiebolag inskriven innehavare av tomträtten Stockholm Skäppan 4. Tomträtten hade överlåtits till M.S., men hon hade inte sökt inskrivning av sitt förvärv och förvärvets bestånd var beroende av att hon fick förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. Projorg Service Aktiebolag hade således kvar en villkorlig rätt till tomträtten. Av 4 kap. 25 § UB får anses följa att tomträtten kunde utmätas hos bolaget, varvid utmätningen skulle omfatta även överlåtarens rätt mot den som hade förvärvat tomträtten (se Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, 1987, s. 314 ff.). Överlåtarens rätt till tomträtten utgjorde alltså egendom som skulle räknas till konkursboet, 3 kap. 3 § konkurslagen. Av 3 kap. 1 § konkurslagen följer att konkursboet, företrätt av konkursförvaltaren, och inte konkursgäldenären har behörighet att föra talan om egendom som hör till konkursboet.

BoLån ansökte i tiden efter konkursbeslutet om betalningsföreläggande och yrkade att betalningen skulle fastställas att utgå ur tomträtten. Den centrala frågan i målet är vilken betydelse det har att BoLån i sin ansökan angav Projorg Service Aktiebolag i konkurs och inte konkursboet som motpart beträffande yrkandet om betalningsfastställelse. Eftersom konkursbolaget inte längre fick föra talan om egendomen, kunde kronofogdemyndigheten inte förelägga det att svara i målet. Den följdriktiga åtgärden i denna situation var inte att avvisa ansökningen utan att – som kronofogdemyndigheten gjorde – delge föreläggandet med konkursboet (se Walin i SvJT 1962 s. 719, Welamson, Konkurs, 8 uppl., 1988, s. 98, och Walin-Palmér, Konkurslagen, s. 154; jfr NJA 1997 s. 503).

I sitt svar på kronofogdemyndighetens föreläggande meddelade konkursförvaltaren att tomträtten syntes ha överlåtits till M.S. Denna upplysning kan inte gärna uppfattas så att förvaltaren avstod från konkursboets rätt till tomträtten. Boet hade således även fortsättningsvis att föra talan som svarande i målet.

I och med att Projorg Service Aktiebolag i konkurs saknar behörighet att föra talan i målet får bolaget inte heller ansöka om återvinning avseende kronofogdemyndighetens utslag, som får anses gälla mot konkursboet. Ansökningen skall därför avvisas och utslaget stå fast.

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns och TR:ns beslut avvisar HD Projorg Service Aktiebolags i konkurs ansökan om återvinning avseende Kronofogdemyndighetens i Stockholm utslag d. 28 okt. 1999, i följd varav utslaget skall stå fast.

HD:s beslut meddelades d. 23 sept. 2003 (mål nr Ö 2966-01).