Högsta domstolen referat NJA 2003 s. 618 (NJA 2003:91)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2003 s. 618 (NJA 2003:91)
Målnummer
Ö767-03
Avdelning
2
Avgörandedatum
2003-12-19
Rubrik
Resning har ansetts kunna meddelas beträffande beslut om skuldsanering, men rätten att på nytt ansöka om skuldsanering inverkar på möjligheten att erhålla resning.
Lagrum
58 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
•  NJA 1993 s. 226
•  NJA 1994 s. 525

Kronofogdemyndigheten i Luleå beslutade d. 8 okt. 1996 att avslå en av G.L. gjord ansökan om skuldsanering. Sedan G.L. överklagat beslutet lämnade Luleå TR genom beslut d. 5 maj 1997 överklagandet utan bifall. Efter det att G.L. överklagat även TR:ns beslut, lämnade HovR:n för Övre Norrland genom beslut d. 2 sept. 1997 överklagandet utan bifall. HD beslutade d. 31 okt. 1997 att inte meddela prövningstillstånd.

G.L. ansökte i HD om resning. Som skäl för resning anförde han bl.a. att en av handläggarna hos kronofogdemyndigheten var gift med ett motpartsombud i en tvist som G.L. förlorade. Tvisten resulterade enligt G.L. i en skuld till motparten och motpartsombudet visade ut honom från sitt kontor då G.L. skulle presentera sina möjligheter inför en skuldsanering.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Eriksson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. G.L. kan utan hinder av HovR:ns beslut hos kronofogdemyndigheten påkalla ny prövning av frågan om skuldsanering. Beslutet är därför inte av beskaffenhet att kunna bli föremål för resning.

HD:s avgörande. HD avvisar resningsansökningen.

HD (JustR:n Munck, Victor, Dahllöf, Lindeblad och Calissendorff, referent) fattade följande slutliga beslut: En gäldenär vars ansökan om skuldsanering har avslagits är oförhindrad att ge in en ny ansökan till kronofogdemyndigheten. Trots detta kan det undantagsvis föreligga ett beaktansvärt behov för en part att i extraordinär väg föra talan mot ett sådant avgörande, exempelvis om en ledamot av rätten eller en där anställd tjänsteman gjort sig skyldig till brottsligt förfarande som kan antas ha inverkat på målets utgång. Rätten att på nytt ansöka om skuldsanering bör emellertid påverka möjligheterna att erhålla resning, i synnerhet när det är fråga om nya omständigheter och bevis som hänför sig till tiden efter avgörandets meddelande (jfr NJA 1993 s. 226).

Av det anförda följer att G.L:s ansökan inte skall avvisas. Vad han har anfört till stöd för sin ansökan utgör emellertid inte skäl för resning. HD avslår därför ansökningen.

HD:s beslut meddelades d. 19 dec. 2003 (mål nr Ö 767-03).