Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 606 (NJA 2005:65)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2005 s. 606 (NJA 2005:65)
Målnummer
Ö4494-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-09-16
Rubrik
Målsägandebiträde har ansetts berättigat till ersättning för utlägg för resor och hotell med tillägg om 25 procent för utgående mervärdesskatt beräknat på utlägget efter avdrag för ingående mervärdesskatt.
Lagrum
•  5 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde
•  7 kap. 2 § och 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200)

Hovrätten för Nedre Norrland

I ett mål angående grov kvinnofridskränkning m.m. i Hovrätten för Nedre Norrland biträdde M.W. i egenskap av målsägandebiträde målsäganden M.L.

Vid ett sammanträde för huvudförhandling yrkade M.W. enligt kostnadsräkning ersättning med 5 000 kr för arbete, 4 113 kr för tidsspillan och 3 177 kr för utlägg. Sistnämnda belopp avsåg följande poster:

Tågresa Gävle-Sundsvall t.o.r. netto         857:- moms                                                     214:-                                                                   1 071:- Övernattning Hotell Strand netto              1 160:- moms                                                     290:-                                                                   1 450:- Traktamente                                              656:-

I slutligt beslut den 12 december 2004 förklarade hovrätten (hovrättsråden Ola Pettersson och Susanne Hård, tf. hovrättsassessorn Irja Öhrnell, referent, och två nämndemän) den tilltalades överklagande förfallet. I fråga om ersättningen till M.W. anförde hovrätten i beslutet: M.W. tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 976 kr, varav 5 000 kr för arbete, 4 113 kr för tidsspillan och, då mervärdesskatt för utlägg avseende tågresa och övernattning på hotell utgår med 6 respektive 12 procent, 2 863 kr för utlägg.

Högsta domstolen

M.W. överklagade och yrkade fullt bifall till sitt i hovrätten framställda ersättningsanspråk.

Domstolsverket medgav ändring.

Skatteverket avgav yttrande.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Rikard Backelin, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl

Efter ett sammanträde för huvudförhandling i hovrätten begärde M.W. – i egenskap av målsägandebiträde – bl.a. ersättning för utlägg för tågresa och övernattning på hotell med av henne utgivna belopp, med avdrag för ingående skatt och med pålägg av 25 procent mervärdesskatt. Hovrätten bestämde i denna del ersättningen till nettobeloppen jämte sex respektive tolv procent mervärdesskatt.

M.W. har i HD vidhållit att hon är berättigad till yrkade nettobelopp jämte 25 procent mervärdesskatt.

Domstolsverket har anfört i huvudsak följande. Av reglerna i 7 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) framgår att i det underlag på vilket mervärdesskatt skall beräknas (beskattningsunderlaget) bl.a. skall ingå olika slags utlägg, som säljaren tar ut av köparen. En advokat har regelmässigt olika egna kostnader för utförande av uppdraget, såsom telefon-, rese- och traktamentskostnader, utgifter för inköp av litteratur och liknande. Sådana poster utgör kostnadselement i advokatens verksamhet och skall tas med i beskattningsunderlaget. Kostnaderna skall tas upp exklusive mervärdesskatt, eftersom skatten inte skall ingå i beskattningsunderlaget. Därefter skall mervärdesskatt påföras advokatens ersättning (jfr avsnitt 12:1 och 13:4 i Skatteverkets handledning för mervärdesskatt för år 2004). Att en kostnad är ett element i advokatens verksamhet får till följd att samma mervärdesskattesats skall användas på samtliga kostnader. Eftersom de tjänster en advokat tillhandahåller inte omfattas av någon av de lägre skattesatserna skall mervärdesskatt debiteras på samtliga kostnader för utförande av tjänsten med den normala skattesatsen 25 procent.

Skatteverket har givit uttryck för samma inställning som Domstolsverket.

I mål av föreliggande slag skall ett medgivande från den myndighet som har att tillgodose statens intressen – i detta fall Domstolsverket; jfr lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut med tillhörande övergångsbestämmelser – inte frångås, om inte alldeles speciella skäl föranleder därtill (jfr NJA 1985 s. 592, 1994 s. 696 och 1997 C 80). Domstolsverkets inställning står i överensstämmelse med lag. Överklagandet skall därför bifallas.

HD:s avgörande

HD ändrar hovrättens beslut på det sättet att M.W., för det biträde hon lämnat M.L. i hovrätten, tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 314 kr för utlägg.

HD (justitieråden Munck, Regner, Blomstrand, Lundius, referent, och Calissendorff) meddelade den 16 september 2005 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 16 september 2005.

Mål nr: Ö 4494-04.

Lagrum: 5 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde samt 7 kap. 2-3 a §§ mervärdesskattelagen (1994 :200).