Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 709 (NJA 2005:77)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2005 s. 709 (NJA 2005:77)
Målnummer
T3428-04
Avdelning
1
Avgörandedatum
2005-10-31
Rubrik
Miljödomstol har ansetts kunna överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa provisoriska föreskrifter enligt 22 kap. 27 § miljöbalken i motsvarande utsträckning som miljödomstolen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor enligt 25 §.
Lagrum
22 kap. 25 § och 27 § miljöbalken (1998:808)

Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen

På ansökan av Billerud Aktiebolag meddelade Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen (rådmannen Gunnar Bergelin, miljörådet Staffan Lagergren samt de sakkunniga ledamöterna Bo Holmgren och Dan Löfving) i dom den 31 oktober 2002 tillstånd till viss utökning av produktionen av massa och papper vid bolagets anläggning Gruvöns bruk i Grums kommun.

Med stöd av 22 kap. 27 § MB uppsköt domstolen avgörandet av slutliga villkor för bl.a. utsläpp till luft av svaga gaser. Bolaget ålades att under prövotiden utföra vissa utredningar. Enligt 22 kap. 25 § 3 st. MB överlät domstolen till tillsynsmyndigheten att meddela villkor och föreskrifter i vissa ämnen samt provisoriska föreskrifter om åtgärder för att begränsa utsläppen av svaga gaser (punkt C.5 i domslutet).

Svea hovrätt, miljööverdomstolen

Bolaget överklagade i Svea hovrätt, Miljööverdomstolen och yrkade ändring av miljödomstolens dom i vissa avseenden. Bl.a. yrkades att delegationen avseende provisoriska föreskrifter (punkt C.5) skulle utgå. Till utveckling av sin talan i den delen anförde bolaget: Att delegera rätten att föreskriva provisoriska föreskrifter kan inte lagligen ske, varför delegationen i denna punkt skall utgå. Enligt 22 kap. 25 § tredje stycket MB kan miljödomstolen endast överlåta till tillsynsmyndighet att fastställa villkor av mindre betydelse.

Miljööverdomstolen (hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Roland Halvorsen, referent, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsassessorn Charlotte Håkansson samt adjungerade ledamoten professorn Gabriel Michanek) meddelade dom den 30 juni 2004.

Miljööverdomstolen ändrade miljödomstolens dom på vissa punkter. I fråga om delegationen avseende provisoriska föreskrifter gjordes dock inte någon ändring. I domskälen anförde Miljööverdomstolen i denna del:

Miljödomstolen får enligt 22 kap. 25 § tredje stycket MB överlåta åt en tillsynsmyndighet att fastställa villkor av mindre betydelse. Utgångspunkten är att domstolen själv avgör samtliga frågor i målet och fastställer de villkor som behövs. Undantag har gjorts beträffande frågor av mindre betydelse. Dessa får delegeras till tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen handlar alltså om en kompetensfördelning mellan domstolen och tillsynsmyndigheten. Bolaget har ifrågasatt möjligheten att delegera en provisorisk föreskrift. Miljööverdomstolen finner mot bakgrund av syftet med bestämmelsen att skäl saknas för att inte tillåta delegation av provisoriska föreskrifter. Miljödomstolen har därmed inte varit förhindrad att överlåta åt tillsynsmyndigheten att föreskriva vad som provisoriskt skall gälla avseende åtgärder för att begränsa utsläppen av svaga gaser. Denna fråga får anses vara av mindre betydelse. Bolagets överklagande avseende punkten C.5 skall avslås.

Högsta domstolen

Bolaget överklagade och yrkade dels att delegationen till tillsynsmyndigheten att meddela provisoriska föreskrifter skulle utgå, dels att ett prövotidsförordnande avseende transporter skulle upphävas.

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om meddelande av provisoriska föreskrifter kan delegeras till tillsynsmyndighet och förklarade frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Roger Wikström, föreslog i betänkande följande dom:

Domskäl

När tillstånd lämnas till en verksamhet får miljödomstolen enligt 22 kap. 25 § tredje stycket MB överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa villkor av mindre betydelse. Vidare får miljödomstolen enligt 22 kap. 27 §, när verkningarna av verksamheten inte kan förutses med tillräcklig säkerhet, vid meddelande av tillstånd skjuta upp frågan om vissa villkor till dess erfarenhet vunnits av verksamhetens inverkan. Om det är nödvändigt för att motverka olägenheter, skall därvid provisoriska föreskrifter om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått meddelas.

Enligt miljödomstolens i denna del inte ändrade dom har de slutliga villkoren för utsläpp till luft av svaga gaser skjutits upp. I samband därmed har det överlåtits åt tillsynsmyndigheten att meddela provisoriska föreskrifter avseende åtgärder för att begränsa utsläppen av svaga gaser.

Billerud AB har gjort gällande att miljödomstolen inte lagligen kan delegera meddelandet av provisoriska föreskrifter till tillsynsmyndighet med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket MB. Bolaget har därvid hävdat att det klart och tydligt framgår av bestämmelsen att delegationsutrymmet endast avser villkor och att det saknas anledning att göra vidare tolkningar av bestämmelsens innehåll; om lagstiftaren hade avsett att delegationsrätten även skulle omfatta provisoriska föreskrifter enligt 27 § skulle det ha angetts i den bestämmelsen.

Möjligheten att delegera meddelandet av villkor av mindre betydelse till tillsynsmyndighet infördes i 20 § miljöskyddslagen (1969:387) år 1989. Bestämmelsen överfördes i sak oförändrad till MB, som ersatte miljöskyddslagen år 1999. I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1987/ 88:85 s. 271 f. och 304) angavs den närmare tekniska utformningen av en reningsutrustning som exempel på villkor av mindre betydelse. Frågan huruvida meddelande av provisoriska föreskrifter kunde överlåtas åt tillsynsmyndighet behandlades åtminstone inte direkt och har inte heller berörts vid införandet av MB.

Provisoriska föreskrifter gäller endast under en begränsad prövotid och skall omprövas när den uppskjutna frågan avgörs, vilket enligt 22 kap. 27 § tredje stycket MB skall ske så snart som möjligt. De villkor som fastställs enligt 22 kap. 25 § när ett tillstånd meddelas gäller tills vidare om inte tillståndet tidsbegränsas enligt 16 kap. 2 §, vilket är mindre vanligt. Ett villkor kan omprövas endast under vissa förutsättningar på ansökan av myndighet eller tillståndshavaren. Villkor har därmed betydligt mer omfattande rättsverkningar än provisoriska föreskrifter. Detta måste innebära att en miljödomstol kan överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa provisoriska föreskrifter i motsvarande utsträckning som miljödomstolen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor.

Domslut

HD förklarar att en miljödomstol vid tillståndsprövning kan överlåta åt tillsynsmyndighet att meddela provisoriska föreskrifter.

HD finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

Miljööverdomstolens domslut står således fast.

HD (justitieråden Lennander, Victor, Håstad, referent, Lindeblad och Nyström) meddelade den 31 oktober 2005 dom i enlighet med betänkandet.

HD:s dom meddelad: den 31 oktober 2005.

Mål nr: T 3428-04.

Lagrum: 22 kap. 25 och 27 §§ MB.