Högsta domstolen referat NJA 2006 s. 567 (NJA 2006:64)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2006 s. 567 (NJA 2006:64)
Målnummer
Ö2957-05
Avdelning
1
Avgörandedatum
2006-10-06
Rubrik
Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som skall mervärdesbeskattas där och inte i Sverige. Han har ansetts berättigad till ersättning för kostnad avseende spansk mervärdesskatt.
Lagrum
•  27 § rättshjälpslagen (1996:1619)
•  1 kap. 1 § och 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Stockholms tingsrätt

N.R. förde efter stämning vid Stockholms tingsrätt talan mot staten genom Justitiekanslern med yrkande om skadestånd till följd av att en försäkringskassa 1998 beslutat att underhållsstöd inte skulle betalas ut för hennes barn efter det att de flyttat till Spanien. I målet förordnades jur.kand. O.L., som bedriver verksamhet i Spanien, till biträde enligt rättshjälpslagen åt N.R. Tingsrätten beslöt den 24 november 2003 på begäran av N.R. att genom mellandom pröva om skadeståndsskyldighet för staten förelåg eller inte. Tingsrätten fann i mellandom den 1 september 2004 att staten inte genom försäkringskassans beslut ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot N.R.

Svea hovrätt

N.R. överklagade mellandomen i Svea hovrätt men återkallade sitt överklagande, sedan parterna förlikts.

O.L. yrkade ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag som rättshjälpsbiträde med totalt 35 080 kr, avseende 28 timmars arbete. O.L. uppgav att han inte är registrerad för mervärdesskatt i Sverige men att han är registrerad för sådan skatt i Spanien.

Hovrätten (hovrättsrådet Mona Wildig, referent) anförde i beslut den 28 juni 2005: Eftersom N.R. återkallat sitt överklagande avskrivs målet från vidare handläggning. Tingsrättens dom står därmed fast.

Varken målets art eller omfattning kan anses vara sådan att ersättningen till O.L. skall fastställas till högre belopp än som motsvarar 15 timmars arbete. Hovrätten fastställer därför ersättning åt O.L. enligt rättshjälpslagen till 15 120 kr. I ersättningen ingår inte mervärdesskatt.

Högsta domstolen

O.L. överklagade och yrkade att HD med ändring av hovrättens beslut skulle fastställa hans rättshjälpsersättning i hovrätten till yrkade 35 080 kr, eller till det lägre belopp som HD fann skäligt, dock lägst 17 539 kr.

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om det till den av hovrätten bestämda ersättningen till O.L. skall läggas ersättning för mervärdesskatt. HD fann inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

Justitiekanslern överlämnade målet till HD:s bedömning.

N.R. bereddes tillfälle att yttra sig.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Anna Flodin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Skäl

O.L. är förordnad som rättshjälpsbiträde för N.R. i ett mål mellan henne och staten om skadestånd. Sedan tingsrätten i mellandom fastställt att staten inte ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot N.R. överklagade hon domen till hovrätten. Parterna förliktes därefter och N.R. återkallade sitt överklagande. O.L. begärde för sitt biträde åt N.R. i hovrätten ersättning enligt rättshjälpslagen med 35 080 kr för sammanlagt 28 timmars arbete. Ersättningen var beräknad enligt den av regeringen fastställda timkostnadsnormen, inklusive mervärdesskatt om 25 procent. Hovrätten tillerkände O.L. ersättning för 15 timmars arbete utan tillägg för mervärdesskatt.

O.L. har i HD, när det gäller frågan om han är berättigad till ersättning för mervärdesskatt, i första hand gjort gällande att den svenska timkostnadsnormen, inklusive mervärdesskatt, är tillämplig också i de fall där den verkliga mervärdesskatten understiger den svenska om 25 procent. Han har i andra hand menat att han i vart fall är berättigad till ersättning för spansk mervärdesskatt om 16 procent, eftersom han är skyldig att erlägga mervärdesskatt i Spanien.

Justitiekanslern har i yttrande till HD sammanfattningsvis anfört att det förefaller rimligt att bestämma ersättningen med tillägg för spansk mervärdesskatt för att inte O.L. skall bli underkompenserad i förhållande till vad som hade varit fallet om han hade varit skyldig att redovisa mervärdesskatt i Sverige. Justitiekanslern har dock valt att inte avge en slutlig inställning till frågan utan har överlämnat målet till HD:s bedömning.

En tjänst skall enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) mervärdesbeskattas i Sverige endast om tjänsten anses omsatt i Sverige. O.L. har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien och förvärvaren är inte en näringsidkare här i landet. Vid sådana förhållanden är tjänsten inte omsatt i Sverige, varför svensk mervärdesskatt inte skall utgå (5 kap. 7 § tredje stycket 3 samma lag). Den aktuella tjänsten skall i stället beskattas i Spanien där O.L. är registrerad för mervärdesskatt. Han bör ha rätt till ersättning för denna kostnad. Normalskattesatsen för mervärdesskatt är 16 procent i Spanien. I målet är inte upplyst att någon annan skattesats gäller för tjänster av det slag som O.L. har tillhandahållit.

Hovrättens beslut skall därmed ändras så att O.L. tillerkänns ytterligare ersättning motsvarande mervärdesskatt om 16 procent på det av hovrätten fastställda beloppet.

HD:s avgörande

HD förklarar att det till den av hovrätten bestämda ersättningen till O.L. skall läggas ersättning för spansk mervärdesskatt.

För det biträde O.L. lämnat N.R. i hovrätten fastställer HD ersättning enligt rättshjälpslagen till ytterligare 2 419 kr.

HD (justitieråden Lennander, Blomstrand, Pripp, Lundius och Skarhed, referent) meddelade den 6 oktober 2006 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 6 oktober 2006.

Mål nr: Ö 2957-05.

Lagrum: 7 § rättshjälpslagen (1996:1619) samt 1 kap. 1 § och 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200).