Högsta domstolen referat NJA 2007 s. 510 (NJA 2007:63)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2007 s. 510 (NJA 2007:63)
Målnummer
Ö4946-05
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-06-20
Rubrik
Sedan Högsta domstolen återförvisat ett mål till hovrätten har part ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, trots att yrkandet om ersättning inte hade framställts där.
Lagrum
18 kap. 14 § och 15 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
AD 1991 nr 89

Göta hovrätt

HD undanröjde genom beslut den 4 oktober 2005 ett av Göta hovrätt meddelat beslut i ärende om klagan över domvilla mellan T.L. och Handelsbanken Finans AB i den del hovrätten därigenom skilt sig från frågan om bolagets rättegångskostnader och förordnade att ny handläggning i den delen skulle äga rum i hovrätten.

Sedan ärendet återupptagits i hovrätten yrkade bolaget ersättning för rättegångskostnader med 8 400 kr avseende ombudsarvode. Yrkandet omfattade ersättning för sju timmars arbete med handläggningen av domvilloärendet i hovrätten och överklagandet till HD.

T.L. medgav ersättning med 1 600 kr avseende arbete fyra timmar à 400 kr.

Hovrätten (hovrättsrådet Göran Olsson, referent, lagmannen Hans Ericsson och tf. hovrättsassessorn Angelica Jonsson) ålade i beslut den 13 december 2005 T.L. att ersätta Handelsbanken Finans AB för rättegångskostnader i hovrätten med 5 000 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta.

Som skäl för sitt beslut anförde hovrätten:

Av 18 kap. 14 § RB följer att banken inte kan tillerkännas ersättning för kostnader hänförliga till HD. Mot bakgrund härav och med beaktande av målets omfattning finner hovrätten banken skäligen tillgodosedd med 5 000 kr som ersättning för rättegångskostnader.

Högsta domstolen

Handelsbanken Finans AB överklagade och yrkade i första hand att HD skulle med ändring av hovrättens beslut förplikta T.L. att ersätta bolaget för rättegångskostnader med 8 400 kr, i andra hand att HD skulle återförvisa målet till hovrätten för nytt beslut i fråga om rättegångskostnaderna.

T.L. bestred yrkandena.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Camilla Olsson, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl

T.L. klagade i hovrätten över domvilla beträffande ett av Kronofogdemyndigheten i Örebro meddelat utslag varigenom han förpliktats att till Handelsbanken Finans betala visst belopp jämte ränta och kostnader. Hovrätten lämnade klagan utan bifall. Sedan båda parter överklagat beslutet meddelade HD prövningstillstånd beträffande frågan om Handelsbanken Finans rättegångskostnader i hovrätten men fann inte skäl att meddela prövningstillstånd beträffande målet i övrigt. HD undanröjde hovrättens beslut i den del hovrätten därigenom skilt sig från frågan om bolagets rättegångskostnader samt förordnade att ny handläggning i denna del skulle äga rum i hovrätten.

Efter återupptagande av målet meddelade hovrätten beslut vari T.L. förpliktades att ersätta bolagets rättegångskostnader med ett lägre belopp än det av bolaget yrkade. I skälen för beslutet anförde hovrätten bl.a. att det av 18 kap. 14 § RB följer att bolaget inte kan tillerkännas ersättning för kostnader hänförliga till HD.

Enligt 18 kap. 14 § första stycket RB skall en part, som vill ha ersättning för rättegångskostnad, framställa sitt yrkande innan handläggningen avslutas. Om han inte har framställt sitt yrkande inom den angivna tiden, följer av samma lagrum att han därefter inte får föra talan om kostnad som har uppkommit vid samma rätt. Vid återförvisning av mål skall enligt 15 § tredje stycket samma kapitel frågan om kostnaden i den högre rätten prövas i samband med målet efter dess återupptagande.

Varken lagtexten eller förarbetena anger uttryckligen att part även i den situation som avses i 18 kap. 15 § tredje stycket RB måste framställa sitt kostnadsanspråk redan i den högre rätten för att behålla sin rätt till ersättning. Bestämmelsernas ordalydelser utesluter i och för sig inte en sådan tillämpning, men de kan inte heller anses ge uttryckligt stöd härför. En tillämpning av bestämmelser som innebär för part betungande rättsföljder, såsom i detta fall att part utestängs från att göra gällande ersättningsanspråk, bör inte komma ifråga utan uttryckligt lagstöd för det (jfr bl.a. NJA 1975 s. 575, 1982 s. 641 och 2004 s. 213). Bolagets ersättning för rättegångskostnader borde således inte ha satts ned med motiveringen att bolaget inte kan tillerkännas ersättning för kostnader hänförliga till HD.

Felet kan avhjälpas i HD.

Bolaget bör tillerkännas ytterligare ersättning med skäliga 2 400 kr avseende kostnader hänförliga till handläggningen i HD.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut förpliktar HD T.L. att ersätta Handelsbanken Finans AB för rättegångskostnader i hovrätten och HD med 7 400 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 december 2005 tills betalning sker.

HD (justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad, Ella Nyström och Kerstin Calissendorff, referent) meddelade den 20 juni 2007 följande slutliga beslut:

Skäl

T.L. klagade i hovrätten över domvilla beträffande ett av Kronofogdemyndigheten i Örebro meddelat utslag varigenom han förpliktats att till Handelsbanken Finans betala visst belopp jämte ränta och kostnader. Hovrätten lämnade hans domvilloklagan utan bifall. Genom beslut den 4 oktober 2005 undanröjde HD hovrättens beslut i den del hovrätten därigenom skilt sig från frågan om bolagets rättegångskostnader samt förordnade att ny handläggning i denna del skulle äga rum i hovrätten.

Efter återupptagande av målet yrkade Handelsbanken Finans ersättning såväl för kostnader i hovrätten som för kostnader hänförliga till det av HD den 4 oktober 2005 avgjorda målet. Genom det överklagade beslutet har hovrätten förpliktat T.L. att ersätta bolagets rättegångskostnader med ett lägre belopp än det av bolaget yrkade. I skälen för beslutet har hovrätten anfört bl.a. att det av 18 kap. 14 § RB följer att bolaget inte kan tillerkännas ersättning för kostnader hänförliga till HD.

Enligt 18 kap. 14 § första stycket RB skall en part, som vill ha ersättning för rättegångskostnad, framställa sitt yrkande innan handläggningen avslutas. Om han inte har framställt sitt yrkande inom den angivna tiden, följer av samma lagrum att han därefter inte får föra talan om kostnad som har uppkommit vid samma rätt.

Vid återförvisning av mål skall emellertid enligt 18 kap. 15 § tredje stycket RB frågan om kostnaden i den högre rätten inte prövas av den rätten utan av den lägre rätten i samband med målet efter dess återupptagande. Det får antas att den i 18 kap. 14 § första stycket RB föreskrivna skyldigheten inte gäller en sådan situation (jfr Fitger, Rättegångsbalken 18:60 och 69). Det måste anses tillräckligt att parten framställer kostnadsanspråket innan handläggningen har avslutats vid den domstol som har att besluta i frågan.

Bolagets ersättning för rättegångskostnader borde således inte ha satts ned på den grunden att bolaget inte kunnat tillerkännas ersättning för kostnader hänförliga till HD.

Bolaget bör tillerkännas ytterligare ersättning med skäliga 2 400 kr avseende kostnader hänförliga till handläggningen i HD av det den 4 oktober 2005 avgjorda målet.

HD:s avgörande

HD ändrar på det sätt hovrättens beslut att T.L. förpliktas att ersätta Handelsbanken Finans AB för rättegångskostnader med ytterligare 2 400 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 december 2005 tills betalning sker.

HD:s beslut meddelat: den 20 juni 2007.

Mål nr: Ö 4946-05.

Lagrum: 18 kap. 14 och 15 §§ RB.

Rättsfall: AD 89-1991.