Högsta domstolen referat NJA 2007 s. 79 (NJA 2007:11)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2007 s. 79 (NJA 2007:11)
Målnummer
Ö769-06
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-02-16
Rubrik
Ombud och rättshjälpsbiträde har i ansökan om prövningstillstånd varken begärt eller gjort förbehåll om ersättning för egen del. När kostnadsräkning inkommit efter handläggningens avslutande, har ansökan inte kunnat vinna beaktande.
Lagrum
•  18 kap. 4 § och 17 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
•  28 § rättshjälpslagen (1996:1619)
Rättsfall
•  NJA 1984 s. 179
•  NJA 1994 s. 7
•  NJA 2001 s. 18
•  NJA 2005 N 37

Högsta domstolen

I beslut den 16 januari 2006 i mål T 4825-05 fann HD inte skäl att meddela prövningstillstånd i mål mellan E.B. och M.B. angående klander av bodelning. I målet biträddes E.B. av G.S. såsom ombud och rättshjälpsbiträde.

G.S. hade i överklagandeskriften till HD uppgett att E.B. yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som senare skulle komma att anges.

I en till HD den 20 februari 2006 inkommen kostnadsräkning, daterad den 17 februari 2006, yrkade G.S. ersättning för det biträde hon lämnat E.B. i HD.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Joanna Gerholm, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: G.S:s kostnadsräkning inkom till HD först efter det att handläggningen här avslutats. Med hänsyn härtill och då hon inte dessförinnan gjort förbehåll om att före målets avgörande få inkomma med kostnadsräkning för egen del, kan hennes yrkande inte vinna beaktande.

HD (justitieråden Göran Regner, Torgny Håstad, referent, Marianne Lundius, Per Virdesten och Anna Skarhed) meddelade den 16 februari 2007 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 16 februari 2007.

Mål nr: Ö 769-06.

Lagrum: 18 kap. 14 § och 17 kap. 15 § RB samt 28 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Rättsfall: NJA 1984 s. 179, NJA 1994 s. 7, NJA 2001 s. 18 och NJA 2005 N 37.