Högsta domstolen referat NJA 2007 s. 990 (NJA 2007:118)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2007 s. 990 (NJA 2007:118)
Målnummer
Ö4156-06
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-12-12
Rubrik
Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende företagshypotek. (Jfr NJA 2006 s. 275.)
Lagrum
•  Övergångsbestämmelserna till lagen (2003:535) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
•  Övergångsbestämmelserna till lagen (2003:528) om företagsinteckning
Rättsfall
NJA 2006 s. 275

Ångermanlands tingsrätt

Efter ansökan av staten, genom kronofogdemyndigheten, försattes Flexoroll Graphics AB i konkurs genom beslut av Ångermanlands tingsrätt den 10 mars 2004. Till förvaltare i konkursen utsågs advokaten G.B.

Den 26 november 2004 upprättade förvaltaren ett utdelningsförslag vari han föreslog att all behållning i boet skulle utdelas till FöreningsSparbanken AB, nedan FSB, i egenskap av företagshypoteksinnehavare och angav att detta var i enlighet med 5 § förmånsrättslagen (1970:979) i dess äldre lydelse.

Redovisningskonsulten K.H., som hade en fordran mot konkursboet på ersättning för revisions/bokföringsuppdrag, invände mot förslaget och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att han enligt 10 a § förmånsrättslagen skulle erhålla utdelning före FSB för sin fordran om 23 244 kr jämte ränta därå.

Tingsrätten (rådmannen Olof Johnson) fastställde i beslut den 27 januari 2005 det av förvaltaren framlagda utdelningsförslaget.

Hovrätten för Nedre Norrland

K.H. överklagade i Hovrätten för Nedre Norrland och yrkade i själva saken att hovrätten skulle ändra tingsrättens beslut på så sätt att han, efter justering gjord i hovrätten, erhåller utdelning för sin fordran om 28 899 kr jämte ränta med förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen.

FSB bestred yrkandet men vitsordade att K.H:s fordran uppgår till 28 899 kr.

Förvaltaren yttrade sig och uppgav att han ansåg att tingsrättens beslut borde fastställas. Han vitsordade att fordringen uppgår till 28 899 kr.

Hovrätten (hovrättspresidenten Barbro Hegrelius Jonson samt hovrättsråden Rolf Forsberg och Anders Erlman, referent) anförde i beslut den 20 september 2006 i själva saken:

Enligt 5 § förmånsrättslagen i dess lydelse före den 1 januari 2004 följde förmånsrätt i lös egendom som hörde till näringsverksamhet med företagshypotek. Av 10 a § samma lag följde att fordran på ersättning för uppdrag att fullgöra revision samt för upprättande av räkenskapsmaterial till fullgörande av bokföringsskyldighet hade allmän förmånsrätt. Slutligen angavs i 15 § att särskild förmånsrätt hade företräde framför allmän förmånsrätt. En fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 a § skulle dock tas ut före en fordran med särskild förmånsrätt enligt 5 §.

Genom en lagändring den 1 januari 2004 upphävdes 5 § förmånsrättslagen, varför även hänvisningen i 15 § till nämnda paragraf utgick. I övergångsbestämmelserna angavs att i fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som hade beviljats före ikraftträdandet äldre bestämmelser skulle tillämpas fram till den 1 januari 2005.

HD har i ett beslut den 9 maj 2006 (mål nr Ö 2827-05) (NJA 2006 s. 275) funnit att företagshypotek vid en konkurs inledd under 2004 på ansökan samma år skall följa äldre bestämmelser avseende såväl underlaget för säkerheten som förmånsrätten till betalning, oavsett när konkursen avslutas. Klart är således att FSB skall erhålla utdelning med särskild förmånsrätt enligt 5 § förmånsrättslagen i dess lydelse före den 1 januari 2004.

Den fråga som då uppkommer är vilken lydelse av 15 § förmånsrättslagen som skall anses gälla under övergångsperioden. Klart är att det av övergångsbestämmelserna inte uttryckligen framgår vad lagstiftaren avsett i denna fråga samt att företagsinteckningar med den nya lagstiftningen är efterställda revisionsfordringar i förmånsrättshänseende. Det saknas mot denna bakgrund anledning att tro att lagstiftaren avsett annat än att låta det rådande förhållandet mellan förmånsrätt enligt 5 och 10 a §§ bestå under övergångsperioden särskilt då motsatt ståndpunkt skulle föranleda att företagshypoteksinnehavare under övergångsperioden får bättre förmånsrätt än vad som gällde enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom en sådan tolkning inte heller kan anses strida mot ordalydelsen av 2 p. i övergångsbestämmelserna skall dessa tolkas så att fordringar med förmånsrätt enligt 10 a § skall ha företräde framför fordringar med förmånsrätt enligt 5 § även under övergångsperioden. Tingsrättens beslut skall därför undanröjas och målet visas åter till konkursförvaltaren för upprättande av ett nytt utdelningsförslag.

– – -.

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och visar målet åter till konkursförvaltaren för upprättande av ett nytt utdelningsförslag i enlighet med det ovan anförda.

– – -.

Högsta domstolen

Swedbank AB (tidigare FSB) överklagadeoch yrkade att HD skulle upphäva hovrättens beslut och fastställa tingsrättens beslut.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Kerstin Norman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

HD:s avgörande

HD fastställer hovrättens beslut.

HD (justitieråden Leif Thorsson, Severin Blomstrand, Ann-Christine Lindeblad, referent, Kerstin Calissendorff och Gudmund Toijer) meddelade den 12 december 2007 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 12 december 2007.

Mål nr: Ö 4156-06.

Lagrum: Övergångsbestämmelserna till lagen (2003:535) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) och övergångsbestämmelserna till lagen (2003:528) om företagsinteckning.

Rättsfall: NJA 2006 s. 275.