Högsta domstolen referat NJA 2009 s. 548 (NJA 2009:52)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2009 s. 548 (NJA 2009:52)
Målnummer
Ö1288-09
Avdelning
2
Avgörandedatum
2009-09-21
Rubrik
Prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i mål som enligt anläggningslagen ska handläggas som fastighetsbildningsmål.
Lagrum
•  30 § och 31 § anläggningslagen (1973:1149)
•  2 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål
•  49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740)

I ärende rörande prövning av gemensamhetsanläggning avseende Istorps-Kulla ga:1, Mark, Varberg påförde Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län Istorps Kulla AB (bolaget) såsom ägare av en i gemensamhetsanläggningen deltagande fastighet viss del av förrättningskostnaderna. Bolaget överklagade vid Vänersborgs tingsrätt, fastighetsdomstolen. Efter föreläggande om komplettering, som ej efterkommits, avvisade fastighetsdomstolen i beslut den 29 januari 2009 överklagandet på den grunden att detta inte ansågs utan väsentlig olägenhet kunna läggas till grund för rättegång vid domstolen.

Hovrätten för Västra Sverige

Bolaget överklagade i Hovrätten för Västra Sverige.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Dahlgren, hovrättsrådet Nanna Töcksberg, referent, och fastighetsrådet Per-Gunnar Andersson) anförde i beslut den 17 februari 2009:

Det överklagade avgörandet får prövas av hovrätten endast om hovrätten meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd får meddelas endast om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens), det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens).

Hovrätten har gått igenom handlingarna i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens avgörande står därför fast.

Högsta domstolen

Bolaget överklagade och yrkade, som det uppfattades, att HD skulle meddela prövningstillstånd i hovrätten.

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om det krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva bolagets överklagande av fastighetsdomstolens avgörande.

HD förklarade frågan om meddelande av prövningstillstånd i målet i övrigt vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

HD (justitieråden Dag Victor, Marianne Lundius, Per Virdesten, Gudmund Toijer och Stefan Lindskog, referent) meddelade den 21 september 2009 följande beslut:

Skäl

Istorps Kulla AB äger en fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen Mark Istorps-Kulla ga:1. I anslutning till en förrättning avseende en omprövning av gemensamhetsanläggningen har lantmäterimyndigheten beslutat om debitering av förrättningskostnader (räkningar). Jfr 1 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Bestämmelser om överklagande av räkningar vid förrättningar av det aktuella slaget finns i anläggningslagen (1973:1149). Av 30 och 31 §§ i den lagen framgår att bestämmelserna i 15-18 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) om rättegången i fastighetsbildningsmål, med vissa här inte aktuella undantag, äger motsvarande tillämpning på mål som fullföljts enligt anläggningslagen. Överklagandet har i enlighet med vad som följer av dessa bestämmelser handlagts av fastighetsdomstolen.

Fastighetsdomstolen har genom beslut avvisat Istorps Kulla AB:s överklagande, eftersom det trots kompletteringsföreläggande inte utan väsentlig olägenhet ansetts kunna läggas till grund för rättegång.

Hovrätten har inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.

Frågan om det krävs prövningstillstånd i hovrätt för att hovrätten ska pröva överklaganden som handläggs enligt bestämmelserna i 15-18 kap. fastighetsbildningslagen har i hovrättspraxis bedömts på olika sätt.

Av 2 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål framgår att beträffande mål som ska behandlas av fastighetsdomstol (fastighetsmål) gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om allmän domstol, om annat inte följer av lagen eller annan författning. RB:s regler är alltså subsidiärt tillämpliga.

Enligt 49 kap. 12 § RB krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut. Om inte annat är särskilt föreskrivet krävs alltså prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva överklagande i fastighetsmål.

Några särskilda bestämmelser som gör att det inte skulle krävas prövningstillstånd finns vare sig i lagen om domstolar i fastighetsmål eller i fastighetsbildningslagen. Det krävs alltså prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i fastighetsbildningsmål. Det gäller såväl beslut som utslag. Det gäller även sådana mål som enligt anläggningslagen ska handläggas enligt bestämmelserna i 15-18 kap. fastighetsbildningslagen, eftersom det inte heller i anläggningslagen finns några särskilda bestämmelser om att prövningstillstånd inte skulle krävas.

Den dispenserade frågan ska besvaras i enlighet med detta.

Skäl saknas att meddela prövningstillstånd i de delar frågan om detta förklarats vilande.

HD:s avgörande

HD förklarar att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva Istorps Kulla AB:s överklagande av fastighetsdomstolens avgörande.

HD meddelar inte prövningstillstånd i de delar frågan om detta har förklarats vilande. Hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd står därmed fast.

HD:s beslut meddelat: den 21 september 2009.

Mål nr: Ö 1288-09.

Lagrum: 30 och 31 §§ anläggningslagen (1973:1149), 2 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål samt 49 kap. 12 § RB.