Högsta domstolen referat NJA 2009 s. 735 (NJA 2009:73)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2009 s. 735 (NJA 2009:73)
Målnummer
Ö3146-08
Avdelning
2
Avgörandedatum
2009-11-12
Rubrik
Offentlig försvarare, som med rättens medgivande satt annan i sitt ställe (substitution), har i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig erhållit ersättning av allmänna medel för den extra tidsåtgång, som substitutionen medfört.
Lagrum
21 kap. 6 § och 10 § rättegångsbalken (1942:700)
Rättsfall
NJA 2005 s. 137

Hovrätten för Västra Sverige

Advokaten H.G. var förordnad som ny offentlig försvarare i Hovrätten för Västra Sverige i ett mål där den tilltalade, som han företrädde, överklagat en dom av Göteborgs tingsrätt, enligt vilken han dömts för bl.a. mordbrand till fängelse tre år. Inför huvudförhandlingen i hovrätten tilläts H.G. att sätta advokaten J.L. i sitt ställe. Anledningen till att detta blev aktuellt var att huvudförhandlingen i hovrätten sammanföll med en huvudförhandling i tingsrätt där H.G. sedan fem månader tillbaks företrädde en häktad 19-årig person misstänkt för grovt narkotikabrott.

I hovrätten yrkade H.G. ersättning bl.a. för arbete med 45 402 kr avseende 42 timmar à 1 081 kr. I kostnadsräkningen angavs att detta innefattade arbete med inläsning av målet för såväl H.G. som J.L.

Hovrätten (hovrättsrådet Anna Lantz, fd. hovrättsrådet Claes Lindskog, tf. hovrättsassessorn Ida Damgaard och två nämndemän) anförde i dom den 13 juni 2008 – i vilken tingsrättens domslut fastställdes – såvitt gällde ersättning till H.G.: Den offentlige försvararen har begärt ersättning för arbete under 42 timmar. Huvudförhandlingstiden i hovrätten har uppgått till cirka 7 timmar. Den offentlige försvararen är ny i hovrätten och det är därför rimligt med inläsningstid för denne. Det är däremot inte motiverat att ersätta inläsningstid även för den advokat som försvararen satt i sitt ställe vid huvudförhandlingen, vilket enligt kostnadsräkningen kan beräknas till cirka 9 timmar. Ersättningen för arbete ska därför bestämmas till 35 673 kr, motsvarande 33 timmar.

I sitt domslut förordnade hovrätten om ersättningen till H.G.: H.G. tillerkänns ersättning av allmänna medel med 55 161 kr, varav 35 673 kr för arbete, 7 960 kr för tidsspillan, 520 kr för utlägg och 11 008 kr för mervärdesskatt.

Staten ska svara för kostnaden för försvararen.

Högsta domstolen

H.G. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna honom full ersättning i enlighet med den i hovrätten ingivna kostnadsräkningen.

Justitiekanslern motsatte sig inte ändring.

Sveriges advokatsamfund avgav yttrande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Carin Westerlund, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Skäl

H.G. förordnades som offentlig försvarare för en häktad person efter det att tingsrätten meddelat dom mot denne. Efter överklagande till hovrätten sattes målet i samråd med parterna ut till huvudförhandling den 3 och 4 juni 2008. H.G. var sedan tidigare även förordnad som offentlig försvarare för en 19-årig person som under flera månader suttit häktad misstänkt för grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen i tingsrätt i det målet sattes ut under flera dagar, bl.a. den 3 juni 2008. I anledning av den uppkomna situationen satte H.G. med hovrättens tillåtelse advokaten J.L. i sitt ställe genom substitution. I sin kostnadsräkning till hovrätten begärde H.G. ersättning både för den tid han själv lagt ned på att läsa in målet och för den tid som J.L. debiterat för inläsning.

HD har i NJA 2005 s. 137 slagit fast att den av Domstolsverket fastställda brottmålstaxan för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt ska tillämpas även i det fall substitution förekommit, om förutsättningarna för taxans tillämpning i övrigt är uppfyllda, och att substitution inte heller är en sådan omständighet som ensam medför att taxan får överskridas. I förevarande fall är brottmålstaxan emellertid inte tillämplig.

Frågan i detta mål är således om en offentlig försvarare när brottmålstaxan inte är tillämplig och där substitution skett ska kunna få ersättning av allmänna medel för den extra tidsåtgång som substitutionen medfört.

Enligt 21 kap. 10 § RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Den offentlige försvarare som sätter en annan i sitt ställe upphör inte att vara offentlig försvarare och är alltjämt den som har rätt att begära ersättning från staten i enlighet med regleringen i ovan nämnda lagrum. Den advokat som träder in i målet anses vara uppdragstagare till den offentlige försvararen och debiterar denne för det arbete som lagts ned på målet. Vid bedömningen av i vilken mån den offentlige försvararen har rätt till ersättning för den inträdande advokatens arbete har domstolen att tillämpa bestämmelserna i 21 kap. 10 §. Vid denna tillämpning ska domstolarna ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och bl.a. beakta skälen till att substitution skett.

Av utredningen får anses framgå att H.G. inte kan lastas för den dubbelbokning som skett, att han gjort sitt bästa för att lösa den uppkomna situationen och att han agerat så att merkostnaderna totalt sett blivit begränsade. Mot bakgrund härav får det anses skäligt att tillerkänna H.G. ersättning även för den extra tidsåtgång som substitutionen medfört. H.G. ska således tillerkännas ersättning i enlighet med sitt yrkande i hovrätten.

HD:s avgörande

HD ändrar på det sätt hovrättens beslut att H.G. tillerkänns ersättning av allmänna medel för uppdraget som offentlig försvarare i hovrätten med ytterligare 12 161 kr avseende arbete. Denna kostnad ska stanna på staten. I beloppet ingår mervärdesskatt med 2 432 kr.

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Dag Victor, Marianne Lundius, referent, Gudmund Toijer och Stefan Lindskog) meddelade den 12 november 2009 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 12 november 2009.

Mål nr: Ö 3146-08.

Lagrum: 21 kap. 6 och 10 §§ RB.

Rättsfall: NJA 2005 s. 137.