Högsta domstolen referat NJA 2010 s. 54 (NJA 2010:6)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2010 s. 54 (NJA 2010:6)
Målnummer
Ö2673-08
Avdelning
1
Avgörandedatum
2010-02-11
Rubrik
Så länge en domstol i ett tvistemål inte har tagit ställning till sin behörighet är en annan domstol förhindrad att ta upp en talan avseende samma fråga oberoende av vilken domstol som har den sakliga behörigheten.
Lagrum
13 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)

Fastighets Aktiebolaget Trianon överlät år 2001 fastigheten Albano 32 i Landskrona kommun till Aktiebolaget Landskronahem. Landskronahem väckte år 2006 talan mot Trianon vid Växjö tingsrätt, miljödomstolen, enligt 10 kap. 2 och 6 §§ MB med yrkande om att Trianon skulle förpliktas att utge visst belopp till Landskronahem avseende ersättning för efterbehandlingskostnader hänförliga till den överlåtna fastigheten. Trianon bestred Landskronahems talan och åberopade som grund för sitt bestridande bl.a. att Landskronahem genom överlåtelseavtalet hade friskrivit Trianon från eventuellt ansvar för fel i fastigheten, att Landskronahem hade eftersatt sin undersökningsplikt och att Landskronahem inte hade reklamerat felet inom skälig tid. Trianon gjorde emellertid också gällande att miljödomstolen inte var behörig att pröva invändningarna utan att detta ankom på allmän domstol i en särskild process.

Lunds tingsrätt

Trianon väckte i maj 2007 talan vid Lunds tingsrätt mot Landskronahem och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Trianon inte var skyldigt att utge ersättning för Landskronahems efterbehandlingskostnader hänförliga till fastigheten Albano 32 och med fastigheten förbunden verksamhet. Som grund för sin talan anförde Trianon att bolaget inte var skyldigt att utge ersättning för efterbehandlingskostnaderna, eftersom den aktuella föroreningen på fastigheten var ett faktiskt fel och Landskronahem i överlåtelseavtalet friskrivit Trianon från ansvar för fel i fastigheten, att Landskronahem hade eftersatt sin undersökningsplikt och att Landskronahem inte i tid hade reklamerat felet i form av föroreningen.

Tingsrätten (rådmannen Bengt Olsson) anförde följande i beslut den 29 maj 2007.

Skäl för beslutet

Fastighets Aktiebolaget Trianons (Trianon) talan mot Aktiebolaget Landskronahem (Landskronahem) är egentligen en invändning mot Landskronahems yrkande i mål M 616-06 vid Växjö tingsrätt. Trianon vill ha undanröjt ovissheten om överlåtelseavtalet fritar Trianon från den betalningsskyldighet som yrkas i målet vid Växjö tingsrätt.

Om Landskronahem slutligen vinner bifall till sin talan mot Trianon i målet vid Växjö tingsrätt kommer den fråga som Trianon nu vill väcka talan om att omfattas av rättskraften i domen. Detta hade gällt även om Trianon i målet vid Växjö tingsrätt inte hade framställt den köprättsliga invändning mot betalningsskyldighet som bolaget nu vill få prövad i en fastställelsetalan. Mot denna bakgrund kan Trianon enligt 13 kap. 6 § RB inte få sin talan om fastställande av den köprättsliga invändningens bärkraft upptagen till prövning i en självständig rättegång.

Ansökan om stämning avvisas.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Trianon överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens avvisningsbeslut samt återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Göran Abelson, hovrättsrådet Marianne Lejman och hovrättsassessorn Anna Graninger, referent) anförde följande i beslut den 15 maj 2008.

Enligt hovrättens mening torde det inte föreligga hinder för miljödomstolen att i processen avseende ersättning för efterbehandlingskostnader pröva Trianons invändningar om att bolagets eventuella ansvar härför bortfallit på grund av friskrivning, eftersatt undersökningsplikt eller för sen reklamation (jfr Lindblom angående svarandens möjlighet att i ett miljöskademål som grund för bestridande av skadeståndsskyldighet åberopa att käranden tidigare accepterat en engångsersättning för alla eventuella skador till följd av svarandens industriverksamhet, Miljöprocess, Del II, 2002, s. 535 ff.). En ordning där miljödomstolen inte skulle vara behörig att pröva invändningar av ifrågavarande slag skulle leda till att parterna i mål om efterbehandlingskostnader i säkerligen ett inte oansenligt antal fall skulle tvingas att föra parallella processer i miljödomstol och allmän domstol med de olägenheter detta skulle medföra ur såväl parts- som samhällsekonomisk synvinkel. En sådan ordning med dubbla processkedjor kan inte ha varit lagstiftarens avsikt.

Det förhållandet att miljödomstolen inte skulle vara behörig att pröva en talan om ansvar för fel i fastighet enligt JB har enligt hovrättens mening inte någon bärighet på frågan om domstolens möjlighet att, inom ramen för en process avseende ersättning för efterbehandlingskostnader, pröva en invändning om att svaranden genom avtal med käranden friskrivit sig från ansvar för sådana kostnader. Detta gäller oavsett om den åberopade friskrivningen ingår som en klausul i ett överlåtelseavtal avseende fast egendom eller utgörs av ett fristående avtal utan anknytning till sådan egendom.

Vid den angivna bedömningen av miljödomstolens behörighet att i målet om ersättning för efterbehandlingskostnader pröva de av Trianon på kontraktsrättslig grund gjorda invändningarna föreligger det, på de av tingsrätten angivna skälen, enligt 13 kap. 6 § RB hinder för tingsrätten att ta upp Trianons fastställelsetalan till prövning. Trianons överklagande ska således avslås.

Hovrätten avslår överklagandet.

Högsta domstolen

Trianon överklagade med yrkande att HD skulle undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Landskronahem bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Carola Thelin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Skäl

1. Landskronahem köpte en fastighet av Trianon år 2001. I mars 2006 väckte Landskronahem talan vid Växjö tingsrätt, miljödomstolen, med yrkande om att Trianon enligt 10 kap. 2 och 6 §§ MB skulle förpliktas att betala ersättning för efterbehandlingskostnader avseende fastigheten. Trianon bestred Landskronahems talan. Som grund för bestridandet anförde Trianon bl.a. att Landskronahem friskrivit Trianon från eventuellt ansvar för fel i fastigheten, att Landskronahem eftersatt sin undersökningsplikt och att Landskronahem inte reklamerat i tid. Trianon gjorde samtidigt gällande att miljödomstolen inte var behörig att pröva sådana köprättsliga invändningar.

2. Trianon väckte härefter negativ fastställelsetalan vid Lunds tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Trianon inte var skyldigt att utge ersättning för efterbehandlingskostnaderna. Som grund för käromålet vid Lunds tingsrätt anförde Trianon samma köprättsliga grunder som bolaget hade åberopat som grunder för sitt bestridande vid miljödomstolen. Tingsrätten fann att det enligt 13 kap. 6 § RB förelåg rättegångshinder och avvisade bolagets talan. Trianon överklagade tingsrättens beslut i Hovrätten över Skåne och Blekinge, som avslog överklagandet.

3. Miljödomstolen har vilandeförklarat målet där i avvaktan på att Trianons fastställelseyrkande slutligt prövas.

4. Enligt 13 kap. 6 § RB får ny talan angående fråga varom redan är rättegång mellan samma parter inte upptas till prövning. Trianons senare väckta fastställelsetalan vid Lunds tingsrätt rör, i likhet med målet i miljödomstolen, frågan om ersättning för efterbehandlingskostnaderna. Det ankommer på miljödomstolen att ta ställning till sin behörighet att pröva de köprättsliga invändningar som Trianon har anfört. Miljödomstolen har ännu inte gjort det och därmed pågår fortfarande rättegång angående invändningarna vid miljödomstolen. Av det anförda följer att tingsrätten – oberoende av om den sakliga behörigheten tillkommer allmän domstol eller miljödomstol – är förhindrad att nu ta upp Trianons fastställelsetalan till prövning. Överklagandet ska därför avslås.

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

HD (justitieråden Dag Victor, Severin Blomstrand, referent, Torgny Håstad, Marianne Lundius och Stefan Lindskog) meddelade den 11 februari 2010 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 11 februari 2010.

Mål nr: Ö 2673-08.

Lagrum: 13 kap. 6 § RB.