Högsta domstolen referat NJA 2011 s. 106

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2011 s. 106
Målnummer
Ö827-09
Avdelning
1
Avgörandedatum
2011-04-20
Rubrik
Tillstånd har meddelats till prövning i hovrätt av ett mål om hastighetsöverträdelse för bedömning av om det är uteslutet att mätning med hjälp av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) skett på annat fordon än det som hade framförts av den tilltalade.
Lagrum
49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)

Mariestads tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Mariestads tingsrätt åtal mot L.Å. för hastighetsöverträdelse enligt följande gärningsbeskrivning: L.Å. har 4 juli 2008 uppsåtligen eller av oaktsamhet fört personbil med en hastighet av 76 km/tim på E 20 vid Hassle inom Mariestads kommun utom tättbebyggt område trots att högsta tillåtna hastigheten där varit 70 km/tim.

Tingsrätten (ordförande tingsnotarien Therese Sjöberg) anförde i dom den 22 december 2008:

L.Å. har förnekat gärningen. Han har dock uppgett att det var han som körde bilen vid tillfället.

Domskäl

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat underrättelsedokument och mätplatsfakta. Som muntlig bevisning har åklagaren åberopat förhör med den tilltalade L.Å.

Hörd över åtalet har L.Å. uppgett bland annat följande. Han hade GPS som varnade för fartkameror och hastighetsöverträdelser, därför tänkte han inte på hastigheten. Han vet dock att han inte körde för fort. Samtidigt som han blev fotograferad av fartkameran blev han omkörd av en lastbil, vilken man även kan se på fotografiet från fartkameran. Lastbilen låg förvisso inte jämsides med honom vid fartkameran utan till vänster om honom, men körde sedan antagligen om honom. De två fordonen hade, vid tidpunkten för fotografiet, exakt samma kameravinkel. Kameran måste ha mätt även på lastbilen. Mätningarna kan ha förväxlats.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är frågan om en automatisk trafiksäkerhetskontroll. Det är ostridigt att det var L.Å. som körde den aktuella bilen vid tillfället. Mätning med automatisk trafikkamera är en etablerad metod och genom att mätutrustningen utan anmärkning genomgått de kontroller som krävs för ett tillförlitligt resultat finns ingen anledning att ifrågasätta mätningen. Utifrån gjorda kontroller av mätutrustningen samt att lastbilen, enligt fotografiet från hastighetskameran, låg en bit bakom L.Å. anser tingsrätten inte heller att det föreligger någon förväxlingsrisk. Åtalet är styrkt och L.Å. ska dömas för hastighetsöverträdelse till penningböter.

Domslut

Tingsrätten dömde L.Å. enligt 10 kap. 1 § 2 st. 15 och 14 kap. 3 § 2 trafikförordningen (1998:1276) samt lokal trafikföreskrift för hastighetsöverträdelse till penningböter 1 500 kr.

Göta hovrätt

L.Å. överklagade i Göta hovrätt och yrkade ogillande av åtalet.

Åklagaren bestred ändring,

Hovrätten (hovrättsråden Göran Olsson, Ann Ganelind och Henrik Jonsson, referent) meddelade den 2 februari 2009 följande beslut:

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast.

Högsta domstolen

L.Å. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Riksåklagaren bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Jonas Alberg, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl

1. L.Å. åtalades för hastighetsöverträdelse. Åklagaren åberopade som bevisning bl.a. en bild från automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) där det syns två fordon som färdas i riktning mot kameran, dels en personbil i högerfilen närmast kameran, dels en lastbil i vänsterfilen snett bakom personbilen. L.Å., som bestred att han kört för fort, invände att hastighetsmätningen måste ha skett på lastbilen. Tingsrätten fann att mätningen skett på personbilen och dömde L.Å. för hastighetsöverträdelse. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd, och det är det beslutet som nu är föremål för HD:s prövning.

2. När det åberopas bevisning som framtagits med teknisk utrustning måste i ett sådant här fall underlag finnas som visar inte bara att utrustningen fungerar utan även hur mätresultatet kan läggas till grund för bedömning i målet. I detta fall har inte framkommit att det funnits sådant underlag för bedömning av på vilket av de två fordonen som mätning skett. Hovrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd.

3. Riksåklagaren har i HD lämnat upplysningar om hur tekniken med ATK fungerar och anfört bl.a. följande. Radarsensorn målföljer flera fordon samtidigt och registrerar om ett fordon överträder inställd hastighet. Mätområdet varierar med fordonets hastighet, vid 70 km/tim är området cirka 18-20 meter från mätstationen. Kameran tar en bild när fordonet som håller för hög hastighet passerar en linje 14 meter före mätstationen. Om det är två fordon inom mätområdet går man inte vidare med ärendet.

4. Bedömningen av om det är uteslutet att mätning skett på annat fordon än det som framfördes av L.Å. bör ske i hovrätten.

5. På grund av det anförda ska med ändring av hovrättens beslut tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten,

HD (justitieråden Marianne Lundius, Leif Thorsson, Severin Blomstrand, referent, Per Virdesten och Agneta Bäcklund) meddelade den 20 april 2011 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 20 april 2011.

Mål nr: Ö 827-09.

Lagrum: 49 kap. 14 § RB.