Högsta domstolen referat NJA 2011 s. 13

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2011 s. 13
Målnummer
Ö974-11
Avdelning
1
Avgörandedatum
2011-03-09
Rubrik
En person som misstänks för brott i Norge har begärts utlämnad dit. Sedan han häktats i utlämningsärendet, har han på grund av misstanke om annat brott häktats i ett svenskt brottmål. Enligt den nordiska utlämningslagen gäller inte häktningsbeslutet i utlämningsärendet under den tid då personen är frihetsberövad i det svenska brottmålet. Utan hinder av detta har ett överklagande av beslutet om häktning i utlämningsärendet tagits upp till prövning. Det har vidare - sedan överklagandet avslagits - ansetts att en ny förhandling som rör häktningen i utlämningsärendet kan begäras hos tingsrätten att äga rum inom tre veckor från dagen då häktningsbeslutet i utlämningsärendet blir gällande igen.
Lagrum
6 § och 12 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Södertörns tingsrätt

Sedan norsk polismyndighet hade begärt att M.A.A. skulle utlämnas till Norge på grund av misstanke om grovt rån yrkade allmän åklagare vid Södertörns tingsrätt att M.A.A. skulle häktas.

M.A.A. bestred häktningsyrkandet.

Vid förhandling i tingsrätten anförde åklagaren bl.a. följande. M.A.A. har av norsk domstol bedömts vara på sannolika skäl misstänkt för grovt rån den 18 januari 2011 i Oslo. Det har vidare framkommit att rånet begicks av två gärningsmän och därmed föreligger allvarlig risk för kollusionsfara. Det har även inkommit en begäran om utlämnande av M.A.A. från de norska myndigheterna. Innan begäran kan bifallas återstår att utreda om det föreligger hinder för utlämning. Det har under utredningen framkommit att M.A.A. är svensk medborgare vilket medför att handläggning av utlämningsbegäran kan ta något längre tid för det fall M.A.A. motsätter sig utlämning. För övrigt har det framkommit att M.A.A. är misstänkt för brott i Sverige. Förundersökningen är ännu inte slutförd men det kommer troligtvis inte innebära något hinder för utlämning. Sammanfattningsvis kommer hindren troligtvis att undanröjas och M.A.A. kunna överlämnas till Norge i enlighet med begäran härom.

M.A.A:s offentlige försvarare uppgav i huvudsak följande. Begäran om utlämning har inkommit inom föreskriven tid och M.A.A. är beredd att inställa sig i Norge. M.A.A. motsätter sig inte att åka till Norge, endast frihetsberövandet. Vidare är han beredd att underkasta sig reseförbud till dess han blir kallad till Norge. Pass och ID finns hos polisen och någon risk för kollusionsfara föreligger inte.

M.M.A. förklarade att han inte motsatte sig ett utlämnande till Norge och att han kunde tänka sig att skriva under en samtyckesblankett om utlämning.

Tingsrätten (rådmannen Fredrik Schalin) anförde i beslut den 16 februari 2011.

Skäl för häktningsbeslutet

Brottsmisstanken

Den misstänkte har av norsk domstol bedömts vara på sannolika skäl misstänkt för grovt rån den 18 januari 2011 i Oslo.

De särskilda häktningsskälen

Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Beslut

1. Den misstänkte häktas.

2. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

3. Den misstänkte har rätt att kräva att en ny förhandling i häktningsfrågan ska hållas inom tre veckor från denna dag.

Högsta domstolen

M.A.A. överklagade i HD och yrkade att bli försatt på fri fot.

Målet avgjordes efter föredragning.

I HD antecknades att M.A.A. var häktad i ett brottmål i Sverige på grund av misstanke om grovt rån och att häktningsbeslutet i utlämningsärendet inte gällde under den tid som han var frihetsberövad i det svenska målet (12 § lagen, 1959:254, om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge).

HD (justitieråden Marianne Lundius, Leif Thorsson, Kerstin Calissendorff, Gudmund Toijer, referent, och Agneta Bäcklund) meddelade den 9 mars 2011 följande beslut.

HD avslår överklagandet.

M.A.A. kan hos tingsrätten begära att ny förhandling i häktningsfrågan ska äga rum inom tre veckor från dagen då häktningsbeslutet i detta utlämningsärende blir gällande igen enligt 12 § jämförd med 6 § lagen om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

HD:s beslut meddelat: den 9 mars 2011.

Mål nr: Ö 974-11.

Lagrum: 6 och 12 §§ lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.