Högsta domstolen referat NJA 2011 s. 291

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2011 s. 291
Målnummer
Ö5381-10
Avdelning
1
Avgörandedatum
2011-05-26
Rubrik
Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.
Lagrum
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)

Värmlands tingsrätt dömde den 9 september 2010 V.N. och två andra personer för bl.a. grov misshandel och olaga hot till fängelse 2 år 6 månader.

Sedan domen meddelats begärde V.N. hos tingsrätten att få byta offentlig försvarare. Till ny försvarare föreslog han advokaten N.U., Stockholm. Tingsrätten biföll hans begäran.

Även en av de medtilltalade, I.S., medgavs byte av offentlig försvarare. Till ny försvarare för denne utsåg tingsrätten advokaten C.T., Stockholm. På begäran av C.T. lämnade tingsrätten förhandsbesked av innehåll att hans rätt till ersättning av allmänna medel även skulle innefatta de merkostnader som förorsakades av att han hade sin verksamhet på annan ort än den där domstolen var belägen.

Hovrätten för Västra Sverige

Sedan V.N. överklagat tingsrättens dom i Hovrätten för Västra Sverige begärde N.U. hos hovrätten förhandsbesked om att hans rätt till ersättning av allmänna medel skulle omfatta merkostnader på grund av att han hade sin verksamhet långt från den ort där domstolen var belägen. Till stöd för sin begäran anförde han följande. En annan klagande i målet har fått en Stockholmsadvokat förordnad som offentlig försvarare och tingsrätten har därvid meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader. Eftersom alla tilltalade ska ha samma behandling har han utgått från att han ska få samma besked. Vidare har tingsrätten inför förordnandet av honom som offentlig försvarare inte nämnt något om förhandsbesked, vilket är brukligt. Innan lagändringen har han i liknande mål förordnats av domstol belägen långt ifrån Stockholm och i den delen ska lagändringen inte innebära någon förändring. Avslutningsvis kommer merkostnaden, med hänsyn till att huvudmannen bor i Dalarna, inte att bli avsevärt högre bara för att advokaten är verksam i Stockholm istället för i Karlstad med omnejd.

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Marianne Stenberg och tf. hovrättsassessorn Anna Hannell) meddelade den 8 november 2010 följande beslut:

Enligt 21 kap. 10 § 4 st. RB får ersättningen till offentlig försvarare endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. På begäran av den misstänkte eller den föreslagna offentlige försvararen ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader omfattas av rätten till ersättning.

Vad N.U. har anfört utgör inte sådana särskilda skäl att hans rätt till ersättning av allmänna medel även ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan uppstå på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Att tingsrätten har meddelat positivt förhandsbesked avseende merkostnader till medtilltalade I.S:s försvarare advokaten C.T. medför ingen annan bedömning.

Hovrätten lämnar förhandsbesked om att N.U:s rätt till ersättning inte ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan uppstå på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

Högsta domstolen

V.N. överklagade och yrkade att HD skulle, med ändring av hovrättens beslut, lämna det förhandsbeskedet att ersättning till försvararen av allmänna medel skulle omfatta även sådana merkostnader för tidsspillan och utlägg som orsakades av att N.U. var verksam i Stockholm.

Justitiekanslern bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Anna Gränsmarker, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl

1. Enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket RB, i dess lydelse efter den 1 januari 2010, får ersättning till offentlig försvarare endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. På begäran av den misstänkte eller den föreslagna försvararen ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader omfattas av rätten till ersättning.

2. Efter det att dom hade meddelats förordnades N.U. av tingsrätten till ny offentlig försvarare för V.N. N.U. har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

3. V.N. överklagade domen till hovrätten och begärde därefter förhandsbesked angående merkostnader. Genom det överklagade beslutet har hovrätten lämnat förhandsbesked om att N.U:s rätt till ersättning inte ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som kan uppstå på grund av att han har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

4. Målet gäller frågan om vad som utgör särskilda skäl för att merkostnader ska omfattas av rätten till ersättning.

5. Enligt tidigare regler skulle en offentlig försvarare inte förordnas om det skulle medföra avsevärt ökade kostnader. Detta hinder finns inte längre. I stället begränsas det allmännas ansvar för merkostnader som uppstår på grund av avstånd.

6. Syftet med de nya reglerna är enligt förarbetena inte att sätta den enskilde eller biträdet i ett sämre läge i förhållande till omfattningen av statens kostnadsansvar. Vad som i det enskilda fallet utgör särskilda skäl överlämnas till rättstillämparen att avgöra (prop. 2008/09:232 s. 23). Ledning kan hämtas från den praxis som har utvecklats kring de undantagssituationer där försvarare enligt den tidigare ordningen förordnades trots att han eller hon hade sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Det kan vara när avståndet visserligen föranleder tidsspillan och utlägg i större omfattning men där omständigheter i övrigt medför att kostnader för försvaret inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare avstånd. Så kan vara fallet när det på orten inte finns någon med särskilda kunskaper på det aktuella området eller när försvararen redan är väl insatt i ärendet (prop. 2008/09:232 s. 31). En jämförelse ska därvid göras mellan merkostnaderna och de totala försvararkostnaderna i målet. Vid denna bedömning bör hänsyn tas till sakens beskaffenhet och betydelsen för den tilltalade av att erhålla just den av honom begärda försvararen (SvJT 1978 ref. s. 58). Det finns enligt förarbetena emellertid inte utrymme för att med hänsyn till omständigheter i målet utge ersättning till en försvarare från en avlägsen ort annat än om dessa omständigheter bidrar till bedömningen att förordnandet inte medfört avsevärt ökade kostnader (prop. 2008/09:232 s. 32).

7. Merkostnader för tidsspillan och utlägg avseende resa och eventuellt uppehälle uppstår på grund av att N.U. har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

8. V.N. dömdes av tingsrätten för grov misshandel, olaga hot, skadegörelse och våldsamt motstånd till fängelse 2 år 6 månader. Det rör sig således om allvarlig brottslighet. Detta i sig är dock inte tillräckligt för att särskilda skäl ska anses föreligga.

9. Såsom hovrätten har konstaterat föranleder den omständigheten att tingsrätten har meddelat positivt förhandsbesked avseende merkostnader till en medtilltalad inte i sig en annan bedömning.

10. Inte heller i övrigt har framkommit något som utgör särskilda skäl.

11. Mot bakgrund av detta finner HD att det inte finns sådana särskilda skäl som anges i 21 kap. 10 § 4 stycket RB.

12. Hovrättens beslut ska därför fastställas.

HD:s avgörande

HD fastställer hovrättens beslut.

HD (justitieråden Marianne Lundius, Leif Thorsson, referent, Kerstin Calissendorff, Lena Moore och Johnny Herre) meddelade den 26 maj 2011 följande slutliga beslut:

Skäl

1. V.N. dömdes av tingsrätten tillsammans med I.K. och I.S. för bl.a. grov misshandel och olaga hot till fängelse i två år och sex månader. Tingsrätten uttalade att det inte gick att med säkerhet bestämma vem av de tre som gjort vad av de åtalade gärningarna. Tingsrätten fann det emellertid utrett att de tre agerat gemensamt och i samråd eller samförstånd och dömde dem som gärningsmän.

2. Tingsrätten har medgett såväl I.S. som V.N. att byta offentlig försvarare. Den för I.S. förordnade försvararen begärde, och fick, i samband med sitt förordnande förhandsbesked av innehåll att de merkostnader i form av tidsspillan och utlägg som kunde uppstå på grund av att försvararen var verksam långt från den ort där domstolen är belägen likväl skulle ersättas av allmänna medel. N.U., som förordnades till offentlig försvarare för V.N. i stället för den tidigare förordnade försvararen, begärde inte något sådant besked förrän V.N. överklagat tingsrättens dom. Hovrätten avslog hans begäran.

3. Från och med den 1 januari 2010 har 21 kap. RB ändrats. Tidigare gällde enligt 5 § att till offentlig försvarare skulle förordnas den som den misstänkte föreslagit, om det inte skulle medföra avsevärt ökade kostnader att anlita denne eller särskilda skäl eljest föranledde annat. Eftersom dåvarande EG-kommissionen ansett att motsvarande ordning i fråga om biträde enligt rättshjälpslagen inskränkte den fria rörligheten för tjänster inom gemenskapen togs bl.a. den nyss nämnda inskränkningen i den misstänktes rätt att välja försvarare bort (prop. 2008/09:232 s. 9). För att statens kostnadsansvar inte skulle påverkas ändrades samtidigt bestämmelsen i 10 § om försvararens rätt till ersättning av allmänna medel, så att denna rätt endast om det finns särskilda skäl får avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

4. I förarbetena anförs att tidigare förarbetsuttalanden, som bl.a. anger ett avstånd på 5-10 mil i tätbebyggda områden som ett riktmärke för vad som kan anses utgöra verksamhet på avstånd, även fortsättningsvis bör vara vägledande (prop. 2008/09:232 s. 22 med hänvisning till prop. 2004/05:41 s. 23). I vart fall måste det med ledning av uttalandet anses att en advokat med verksamhet inom 10 mil från domstolen inte har sin verksamhet “långt ifrån den ort där domstolen är belägen”; så är heller aldrig fallet om verksamhetsorten ligger inom domstolens domkrets (prop. 2008/09:232 s. 31).

5. Slutsatsen av det hittills sagda är att N.U. måste anses ha sin verksamhet på sådant avstånd från domstolen att inskränkningen i ersättningsrätten blir tillämplig. Följden härav är att han endast har rätt till skälig ersättning för sådana kostnader för tidsspillan och utlägg som skulle uppstå även för en lokalt verksam försvarare (a. st.), om det inte finns särskilda skäl.

6. När det gäller vad som utgör särskilda skäl kan enligt förarbetena ledning hämtas från den praxis som utvecklats kring de undantagssituationer där försvarare enligt tidigare ordning förordnats trots att han eller hon har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Det är i huvudsak fråga om situationer där avståndet visserligen föranleder tidsspillan och utlägg i större omfattning – jämfört med den totala försvararkostnaden i målet (SvJT 1978 ref. s. 58) – men där omständigheter i övrigt medför att kostnader för försvaret inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare avstånd, t.ex. därför att försvararen redan är insatt i ärendet eller det på orten inte finns någon med särskilda kunskaper på det aktuella området (prop. 2008/09:232 s. 31 f.).

7. I målet saknas utredning om vilka merkostnader, utöver vad en inom en tiomilsradie eller inom domkretsen verksam försvarare skulle vara berättigad till, som uppkommer genom att N.U. anlitas. De ska under alla omständigheter göras till föremål för en skälighetsbedömning, och ett meddelat negativt förhandsbesked är inte bindande för hovrätten (a. prop. s. 32). Emellertid föreligger i målet den särskilda omständigheten, som nämnts inledningsvis, att V.N. dömts för att gemensamt och i samförstånd med andra ha hotat och grovt misshandlat målsäganden, och det finns alltså i rättegången motstridiga intressen mellan honom och de övriga tilltalade. Genom tingsrättens beslut har en medtilltalad fått rätt att byta försvarare till en liksom N.U. i Stockholm verksam advokat, och fått förhandsbesked att det avstånd från domstolen på vilket försvararen är verksam inte utgör hinder för ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg. Det kan inte anses godtagbart att V.N. i detta hänseende skulle vara sämre ställd av det skälet att hans nye försvarare inte – vilket i och för sig varit naturligt – begärde ett motsvarande förhandsbesked från tingsrätten redan i samband med att han förordnades. Hovrättens beslut bör därför ändras.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD förhandsbesked att rätten till ersättning åt V.N:s försvarare i målet omfattar även skäliga merkostnader för tidsspillan och utlägg som föranleds av att försvararen är verksam i Stockholm.

HD:s beslut meddelat: den 26 maj 2011.

Mål nr: Ö 5381-10.

Lagrum: 21 kap. 10 § RB.