Högsta domstolen referat NJA 2011 s. 732

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2011 s. 732
Målnummer
Ö5887-10
Avdelning
1
Avgörandedatum
2011-11-03
Rubrik
En advokat har uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund. När den huvudsakliga uteslutningsanledningen vid prövning av hans överklagande inte mot hans förnekande befunnits visad, har beslutet om uteslutning upphävts.
Lagrum
8 kap. 7 § och 56 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740)

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd

I två disciplinärenden mot advokaten C.S. (D-2010/1348 och D-2010/ 1562) meddelade Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd (ledamöterna Lena Frånstedt Lofalk, ordförande, Börje Samuelsson, vice ordförande, Dan Bullarbo, Charlotta Falkman, Jesper Hansen, Olle Lindén, Leif Ljungholm, Lotty Nordling, Marie Wahlgren och Alice Åström) den 18 november 2010 följande beslut:

D-2010/1348

Bakgrund

Lagmannen K.W.-E., Södertälje tingsrätt har i skrivelse den 14 oktober 2010 uppmärksammat Advokatsamfundet på C.S:s uppträdande vid en huvudförhandling den 11 oktober 2010 och bifogat en tjänsteanteckning av ordföranden vid huvudförhandlingen, tingsfiskalen D.S. Av tjänsteanteckningen framgår i huvudsak följande.

C.S. var förordnad offentlig försvarare för en person i ett mål angående rån. Huvudförhandlingen skulle börja kl. 14.00 och ropades på ett par minuter över. Samtliga var på plats, även C.S:s huvudman som varit svår att delge, utom C.S.

Tingsrätten tog en längre paus, letade telefonnummer och hittade åtta eller nio olika nummer. De ringde på samtliga utan att få svar.

Cirka kl. 14.40 kallade tingsrätten in parterna och den andre försvararen, advokat D.H., för att meddela att huvudförhandlingen skulle ställas in. Då raglade C.S. in med ena axeln uppdragen och såg helt sned ut i kroppen. Han verkade förvirrad och sluddrade att han drabbats av Parkinson samt något om att han tagit en taxi men att chauffören inte hittat till tingsrätten. Det gick inte omedelbart att konstatera att det inte var som han sa. Efter att de bytt ytterligare några ord tog C.S. med sig sin huvudman ut för att tala lite. Ordföranden frågade D.H., som suttit endast ett par meter ifrån C.S., om det inte var så att C.S. var berusad. D.H. svarade något i stil med att det inte råder någon tvekan om att så är fallet. Ordföranden frågade om D.H. känt alkohollukt och D.H. svarade att han gjort det.

Ordföranden informerade övriga aktörer samt åhörare om att de får ta en ny paus men att huvudförhandlingen kommer att ställas in. Under pausen kom C.S:s huvudman in och sa att han måste få byta försvarare. Ordföranden meddelade att han skulle få göra det. Målet ropades på och övriga, inklusive C.S. kom in. Ordföranden meddelade C.S. att de inte kunde fortsätta då han inte var i skick att genomföra en förhandling. C.S. insisterar på att han var det. Ordföranden sa att rätten redan hade fattat beslutet att ställa in samt att han kommer att entledigas och annan försvarare förordnas. C.S. sa då att hans klient inte accepterar det. Ordföranden förklarade att klienten själv har framställt önskemål om byte.

Ordförandens, notariens och nämndens uppfattning är att det inte råder någon tvekan om att C.S. var kraftigt berusad. Nämndemannen G.F. kände även alkohollukt.

Ärendets handläggning

Styrelsen beslutade den 15 oktober 2010 att uppta ett disciplinärende mot C.S.

C.S. förelades den 15 oktober 2010 att inkomma med yttrande senast den 25 oktober 2010. C.S. har inte inkommit med något yttrande.

Ytterligare anmärkningar

C.S. har varit förordnad offentlig försvarare åt T.G. som varit häktad misstänkt för rån. Stockholms tingsrätt har i protokoll av den 18 oktober 2010 beslutat att entlediga C.S. som försvarare. Av protokollet framgår följande. Personal från häktet har den 15 oktober 2010 meddelat att T.G. försökt nå sin försvarare C.S. hela veckan utan att få tag på denne. Tingsrätten har försökt nå C.S. på olika telefonnummer. Tingsrätten har lämnat meddelanden på telefonsvarare och även skickat sms-meddelanden, C.S. har inte hört av sig.

Ärendets handläggning

C.S. förelades den 19 oktober 2010 att inkomma med yttrande senast den 25 oktober 2010. C.S. har inte inkommit med något yttrande.

D-2010/1562

Bakgrund

C.S. har varit förordnad som offentlig försvarare för R.Ö. som varit häktad. Under utredningen har ett antal förhör hållits med R.Ö. Vid samtliga förhör har utöver förhörsledaren även en ytterligare polis varit närvarande.

Anmälan

Polismyndigheten har i anmälan som inkom till Advokatsamfundet den 16 november 2010 riktat kritik mot C.S. och därvid anfört i huvudsak följande.

1. Uppträdande i samband med polisförhör den 23 september 2010. Enligt uppgift från utredande polispersonal har C.S. i samband med ett polisförhör på Norrtälje polisstation den 23 september 2010 visat tecken på att ha varit påverkad av alkohol. Som tecken på alkoholpåverkan har angivits att han har luktat alkohol samt att han har sett högröd ut i ansiktet.

2. Agerande efter polisförhöret den 23 september 2010. Enligt uppgift från utredande polispersonal har C.S. vid upprepade tillfällen under oktober 2010 inte besvarat telefonsamtal eller telefaxmeddelanden angående angelägenheten av att den häktade klienten skulle förhöras ytterligare inom ramen för förundersökningen.

3. Uppträdande i samband med polisförhör den 27 oktober 2010. Enligt uppgift från utredande polispersonal har C.S. i samband med ett polisförhör på Häktet Österåker den 27 oktober 2010

– kommit 45 minuter för sent till förhöret utan att meddela sig med förhörsledaren.

– varit påtagligt påverkad av alkohol och företett blodutgjutning kring ögat (så kallad blåtira). Kriminalvårdspersonal har gjort samma iakttagelser.

– fört fram ovidkommande synpunkter och yrkanden. Han kan därmed inte anses ha agerat sakligt och korrekt och i klientens intresse, samt

– under avslutningen av förhöret begärt ytterligare förhör och utredningar som saknat betydelse för förundersökningen.

Det finns även uppgifter om att C.S. inte kommit till den huvudförhandling som Norrtälje tingsrätt kallat till i målet mot R.Ö. Polismyndigheten anser att det är oacceptabelt att en offentlig försvarare uppträder på det sätt som skett i samband med förundersökning och rättegång. Klienten, som är häktad och anklagad för brott, är beroende av en offentlig försvarare som fullt ut företräder och tillvaratar klientens intressen. C.S. har inte uppträtt korrekt, sakligt och på ett sådant sätt att förtroendet för advokatkåren upprätthållits. Hans uppförande har också inneburit en negativ stress med effekter på arbetsmiljö och trivsel för den utredande polispersonalen.

Tidigare disciplinärende mot C.S.

Disciplinnämnden tilldelade C.S. varning i beslut den 12 februari 2009. Av nämndens bedömning och beslut framgår bl.a. följande.

Av utredningen framgår att C.S. har uteblivit från huvudförhandling i hovrätten den 22 juli 2008 utan att på något sätt ha informerat rätten om att han inte kunde inställa sig till förhandlingen eller att risk härför förelåg.

Av utredningen framgår vidare att C.S. efter telefonsamtalet med rät- ten i samband med huvudförhandlingen den 22 juli 2008, överhuvudtaget inte hört av sig till rätten förrän genom det telefax som skickats dit natten mot söndagen den 27 juli 2008. Dessutom har C.S. inte efterkommit det föreläggande som rätten meddelade honom den 23 juli 2008.

Av utredning framgår också att C.S. kort före sitt planerade besök hos klient på häktet på Salagatan i Uppsala den 30 augusti 2008 förtärt två till tre starköl och att personal på häktet bedömt C.S. vara i sådan grad berusad att han avvisats från häktet.

Mot C.S:s bestridande är inte utrett att han intagit alkohol innan häktningsförhandlingen i Eskilstuna tingsrätt den 12 december 2008 inleddes. C.S. har emellertid vidgått att han omedelbart efter förhandlingen i tingsrättens lokaler och före det att han sammanträffade med sin klient intagit alkohol.

Muntlig förhandling

C.S. har genom kallelse den 27 oktober 2010 kallats att inställa sig inför nämnden den 18 november 2010. I e-postmeddelande den 11 november 2010 begärde C.S. att förhandlingen skulle ställas in med hänvisning till att han skulle närvara vid rättegång den dagen. Han underrättades omedelbart om att förhandlingen inte ställdes in. Därefter har C.S. vid telefonkontakter med Advokatsamfundet uppgett att rättegången gällde en allvarlig våldtäkt där han var målsägandebiträde. I telefax till Advokatsamfundet den 17 november 2010 uppgav C.S. att han inte kunde närvara personligen eftersom han hade “ett mycket känsligt ärende med en flicka i Uppsala tingsrätt”. Han meddelade vidare att han skulle företrädas av advokat B.S. vid förhandlingen inför nämnden.

Advokaten A.C. har vid muntlig förhandling den 18 november 2010 inställt sig inför nämnden och som Advokatsamfundets representant utfört den talan som ärendena föranleder.

Advokat B.S. har inställt sig inför nämnden och bekräftat att C.S. inte kommer att inställa sig till dagens förhandling. Han har anfört att C.S. som skäl för sin utevaro har uppgett att han är målsägandebiträde vid en rättegång rörande våldtäkt och att klienten inte skulle acceptera att inställa sig till rättegången utan C.S:s biträde. B.S. har gjort gällande att C.S:s utevaro utgör hinder mot dagens förhandling och begärt att förhandlingen ställs in.

Sedan nämnden upplyst att Advokatsamfundet vid kontakt med tingsrätten fått uppgift om att den ifrågavarande rättegången gäller misshandel m.m. och att C.S. är offentlig försvarare för en kvinnlig tilltalad bekräftar B.S. – efter telefonkontakt med tingsrätten – att så är fallet.

Sedan A.C. förklarat att han motsätter sig att förhandlingen ställs in har nämnden beslutat att genomföra förhandlingen.

B.S. har uppgivit i huvudsak följande.

C.S. förnekar att han vid något av de anmälda tillfällena varit påverkad av alkohol. Han har genomgått behandling mot sitt alkoholmissbruk och har nu en nykter livsstil. Han intar dagligen antabus och kan redan av det skälet inte förtära alkohol. Han har också installerat alkolås i bilen och kan därför inte ta sig till förhandlingarna om han intagit alkohol.

Han har varit inlagd för utredning om eventuell Parkinsonsjukdom men ännu inte fått någon diagnos. Hans symptom påverkar hans sätt att gå och “uttrycka sig fysiskt”. Detta kan feltolkas som alkoholpåverkan särskilt av personer med kännedom om hans alkoholproblem.

När det gäller Stockholms tingsrätts beslut att entlediga honom som offentlig försvarare är det inte korrekt att klienten inte kunnat nå honom. Tvärtom hade han och klienten flera kontakter varvid de kom överens om att klienten för tingsrätten som skäl för att entlediga C.S. skulle uppge att klienten inte hade kunnat nå honom. I själva verket kunde C.S. inte fullfölja uppdraget som offentlig försvarare på grund av jäv. C.S. har uppgivit att han har ett intyg från klienten som bekräftar detta.

Vad gäller polisförhöret på häktet i Österåker kan hans biträdande jurist intyga att han inte var berusad. De utredningsåtgärder han begärde var befogade för att tillvarata klientens intressen. Som offentlig försvarare har han rätt att begära kompletterande utredning.

Nämndens bedömning och beslut

C.S. har inte förrän i samband med den muntliga förhandlingen bemött anmälningarna. Utredningen i ärendet ger inte nämnden anledning att ifrågasätta uppgifterna om att C.S. vid flera tillfällen under september och oktober 2010 har uppträtt alkoholpåverkad vid förhandling i domstol och vid polisförhör. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. C.S. har tidigare gjort sig skyldig till likartat uppträdande och för detta tilldelats varning i beslut den 12 februari 2009. Vid muntlig förhandling inför sagda beslut uppgav C.S. att han insett att han inte kunde övervinna sitt alkoholberoende utan hjälp, att han skulle avsäga sig samtliga pågående uppdrag inom högst två veckor, att han inte skulle åta sig några nya uppdrag under i vart fall år 2009 och att han inte överhuvudtaget skulle ägna sig åt advokatverksamhet innan han övervunnit sitt alkoholberoende.

Av utredningen framgår vidare att varken tingsrätten, polismyndigheten eller frihetsberövad klient har kunnat komma i kontakt med C.S. Vad C.S. anfört rörande att han haft kontakter med klienten och därvid med honom överenskommit att sanningslöst för tingsrätten uppge att klienten inte kunnat få kontakt med honom lämnar nämnden utan avseende. Genom att inte vara nåbar i pågående ärenden har C.S., särskilt med beaktande av att hans klienter varit frihetsberövade, allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Vidare har C.S. inte inkommit med begärda yttranden till Advokatsamfundet och han har inte heller inställt sig till muntlig förhandling inför nämnden. Han har dessutom lämnat delvis osanna uppgifter om skälet till att han inte kunnat inställa sig inför nämnden. Han har härigenom väsentligt försvårat Advokatsamfundets tillsyn och även på detta sätt allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Sammantaget finner nämnden omständigheterna synnerligen försvårande.

Nämnden beslutar därför att utesluta C.S. ur Advokatsamfundet enligt 8 kap. 7 § andra stycket RB.

Nämnden förordnar att beslutet genast ska verkställas.

Högsta domstolen

C.S. överklagade och yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut.

Disciplinnämnden avstyrkte bifall till överklagandet.

HD avslog den 22 december 2010 ett av C.S. framställt yrkande om inhibition av disciplinnämndens beslut.

Målet avgjordes efter föredragning och muntligt förhör.

HD (justitieråden Marianne Lundius, Leif Thorsson, referent, Ella Nyström, Lena Moore och Martin Borgeke) meddelade den 3 november 2011 följande slutliga beslut:

Skäl

1. HD har hållit muntligt förhör. Därvid har C.S. hörts liksom, på hans begäran, som vittne specialisten i psykiatri K.W.

2. Disciplinnämnden har uteslutit C.S. ur Sveriges advokatsamfund med hänvisning till att han har åsidosatt sina plikter som advokat under synnerligen försvårande omständigheter.

3. Till grund för beslutet har disciplinnämnden lagt i huvudsak följande förhållanden, som nämnden funnit utredda. C.S. har vid tre tillfällen i september och oktober 2010 uppträtt alkoholpåverkad vid förhandling i domstol och vid polisförhör. Han har för bl.a. likartat uppträdande tilldelats varning i beslut den 12 februari 2009. Vid nämndens förhandling inför det beslutet uppgav C.S. bl.a. att han inte skulle ägna sig åt advokatverksamhet innan han övervunnit sitt alkoholberoende. Vidare har varken tingsrätten, polisen eller en frihetsberövad klient kunnat komma i kontakt med honom. Slutligen har han inte lämnat begärda yttranden till advokatsamfundet och inte heller inställt sig till muntlig förhandling inför nämnden samt lämnat delvis osanna uppgifter om skälet till att han inte kunde inställa sig.

4. C.S. har inför HD liksom vid disciplinnämndens prövning förnekat att han varit alkoholpåverkad vid de påtalade tillfällena. Han har förklarat sin skakighet och sin sneda och osäkra gång med biverkningar från pågående medicinering mot bipolär sjukdom samt med ryggbesvär. Han har förnekat att han, som påståtts, luktade alkohol. Han har uppgett att han både vid tingsrättsförhandlingen och vid polisförhören färdades i egen bil, som var försedd med alkolås. Varningen från år 2009 ska enligt C.S. inte beaktas i det nya ärendet. Han har inte varit otillgänglig för sin klient. Det är riktigt att han lämnat en oriktig uppgift om vilket mål vid tingsrätten som hindrade honom från att vara närvarande vid disciplinnämndens förhandling, men han hade misstagit sig om målet och till och med tagit med fel akt till tingsrätten.

5. K.W. har uppgett att han har haft C.S. som patient sedan år 2000. C.S. har behandlats för bipolär sjukdom. Från våren 2010 ordinerades litium. Darrhänthet och ostadig gång är kända biverkningar, av vilka C.S. drabbats extremt mycket. Symptomen kan lätt förväxlas med alkoholpåverkan men är med högsta sannolikhet orsakade av medicineringen. Han har själv en gång misstagit sig och felaktigt trott att C.S. var alkoholpåverkad. Medicineringen togs bort och byttes mot annat preparat i november 2010 då C.S:s situation hade förvärrats. C.S. har över längre tid behandlats för sitt alkoholberoende. Situationen är på senare tid mycket förbättrad och han behöver inte längre ta antabus.

6. Genom K.W:s uppgifter har det lämnats en tänkbar alternativ förklaring till C.S:s uppträdande vid de påtalade tillfällena. Disciplinnämnden har inte åberopat någon muntlig bevisning i HD. Mot C.S:s förnekande är det därmed inte visat att han har uppträtt alkoholpåverkad vid tingsrättsförhandlingen eller polisförhören. Vad som i övrigt har framkommit i ärendet innebär att C.S. i och för sig har åsidosatt sina plikter som advokat. Omständigheterna kan dock inte anses som synnerligen försvårande. Detta gäller även med beaktande av den varning som C.S. fick år 2009.

7. Uteslutningsbeslutet ska därför upphävas. Någon alternativ påföljd har inte yrkats.

HD:s avgörande

HD upphäver det överklagade beslutet.

HD:s beslut meddelat: den 3 november 2011.

Mål nr: Ö 5887-10.

Lagrum: 8 kap. 7 § och 56 kap. 12 § RB.