Högsta domstolen referat NJA 2012 s. 244

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2012 s. 244
Målnummer
Ö2816-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2012-04-12
Rubrik
Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.
Lagrum
•  Artiklarna 42.2 och 43.5 konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
•  4 §, 5 § och 6 § lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
•  33 kap. 2 § första stycket, 54 kap. 9 § första stycket och 17 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 2003 s. 666

Svea hovrätt

Nautic Insurance Brokers AS ansökte i Svea hovrätt om att en av Asker og Bærum tingrett, Norge, den 24 februari 2010 meddelad dom i mål mellan P.S. och Nautic Insurance Brokers skulle förklaras vara verkställbar i Sverige.

Hovrätten (tf. hovrättsassessorn Jenny Holmqvist) anförde i beslut den 17 februari 2011:

Hovrättens skäl

2007 års Luganokonvention gäller i förhållande till Norge i förevarande fall. Förutsättningar föreligger att i enlighet med den konventionen förklara den norska domen verkställbar här i riket.

Hovrättens avgörande

Hovrätten förklarar att den av Asker og Bærum tingrett, Norge, den 24 februari 2010 meddelade domen i mål mellan P.S. och Nautic Insurance Brokers AS är verkställbar i Sverige.

P.S. ansökte i hovrätten om ändring av beslutet.

Hovrätten (hovrättsråden Per Sundberg och Niklas Wågnert samt tf. hovrättsassessorn Mikael Hjort, referent) anförde i beslut den 6 maj 2011:

Skäl

En ansökan av motparten, om ändring av hovrättens beslut att förklara utländsk dom verkställbar i Sverige, ska göras inom en månad från det att denne fick del av beslutet. Av handlingarna i målet framgår att P.S. delgavs hovrättens beslut den 11 mars 2011. P.S:s ansökan om ändring inkom den 19 april 2011 till Kronofogden, varefter den vidarebefordrades till Svea hovrätt den 21 april. Hans ansökan om ändring har således inkommit för sent och ska därför avvisas. Att P.S. efter den 11 mars 2011 delgetts beslutet ytterligare en gång, nämligen den 22 mars 2011, ändrar inte denna bedömning.

Slut

Hovrätten avvisar P.S:s ansökan om ändring.

Högsta domstolen

P.S. överklagade hovrättens avvisningsbeslut.

Målet föredrogs i frågan om prövningstillstånd behövdes i HD.

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Lena Moore, Göran Lambertz, Agneta Bäcklund och Svante O. Johansson, referent) anförde i den delen följande.

Asker og Bærum tingrett i Norge förpliktade genom dom den 24 februari 2010 P.S. att till Nautic Insurance Brokers AS betala ett visst belopp. Domen vann laga kraft och är verkställbar i Norge.

Nautic Insurance Brokers ansökte i Svea hovrätt om att domen skulle förklaras vara verkställbar i Sverige.

För frågan om verkställighet gäller konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) och lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden (kompletteringslagen).

Ett exekvaturärende prövas enligt kompletteringslagen av Svea hovrätt i två steg. En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige prövas i det första skedet av en lagfaren domare (4 §). Efter en ansökan om ändring kan det beslutet omprövas av Svea hovrätt i vanlig sammansättning (5 §).

Hovrätten konstaterade vid en prövning enligt 4 § kompletteringslagen att förutsättningar förelåg att i enlighet med 2007 års Luganokonvention förklara domen vara verkställbar i Sverige. P.S. delgavs beslutet och ansökte om ändring.

Frågan om en ansökan om ändring har kommit in för sent prövas inte av ensamdomare utan av hovrätten i vanlig sammansättning (prop. 1991/92:128 s. 143; jfr prop. 2001/02:146 s. 49 och prop. 2005/06:48 s. 34). Hovrätten har i sådan sammansättning avvisat P.S:s ändringsansökan såsom för sent inkommen. I den bilaga som fogades till hovrättens beslut anges att prövningstillstånd krävs för att HD ska pröva överklagandet.

P.S. har överklagat hovrättens avvisningsbeslut. Han får anses ha yrkat att HD med undanröjande av hovrättens beslut återförvisar målet till hovrätten för fortsatt handläggning enligt 5 § kompletteringslagen.

I 6 § kompletteringslagen föreskrivs det att prövningstillstånd krävs vid överklagande till HD. Detta krav infördes i anslutning till Sveriges tillträde till 1988 års Luganokonvention och hade sin grund i att överprövningen i sista instans i de dåvarande EG-staterna var begränsad till s.k. rättsprövning. Kravet på prövningstillstånd tillkom för att åstadkomma en liknande begränsning för Sveriges del. Eftersom reglerna om prövningstillstånd i HD förutsätter att målet eller ärendet har väckts i tingsrätt (54 kap. 9 § första stycket RB) krävdes en särskild bestämmelse om prövningstillstånd i kompletteringslagen. (Se prop. 1991/92:128 s. 135.)

Inte endast det slutliga beslutet i ett exekvaturärende utan alla överklagbara beslut som är fattade vid handläggningen av ett sådant ärende omfattas av reglerna om prövningstillstånd (se NJA 2003 s. 666). Kravet på prövningstillstånd bör i övrigt vara detsamma som det som gäller enligt 54 kap. 9 § första stycket RB för mål eller ärenden som har väckts vid tingsrätt.

Sökanden har rätt att överklaga ett avvisningsbeslut som det förevarande (54 kap. 17 § RB) och överprövningen ankommer på HD. Med hänsyn till det undantag från kravet på prövningstillstånd som föreskrivs i 54 kap. 9 § första stycket andra meningen RB beträffande sådana beslut, gäller i detta fall inget krav på prövningstillstånd.

Härefter föredrogs målet i sak.

HD (samma ledamöter) meddelade den 12 april 2012 följande slutliga beslut.

Skäl

Av handlingarna framgår att P.S. delgavs verkställighetsförklaringen den 22 mars 2011 genom Svea hovrätts försorg och att han dessförinnan, den 11 mars 2011, hade delgetts förklaringen genom Kronofogdemyndighetens försorg. Vidare framgår att P.S. begärde ändring av verkställighetsförklaringen i en ansökan som inkom till Kronofogdemyndigheten den 19 april 2011 och vidarebefordrades till hovrätten den 21 april 2011.

Enligt 2007 års Luganokonvention ska motparten delges verkställighetsförklaringen (artikel 42.2), och ska en ansökan om ändring av verkställighetsförklaringen ges in inom en månad från delgivningen av denna (artikel 43.5). För delgivningen gäller verkställighetslandets allmänna delgivningsregler; särskilda regler för delgivningen gäller enligt artikel 43.5 endast om motparten har hemvist i en annan medlemsstat än verkställighetsstaten (jfr Lennart Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, 2008, s. 300). Enligt 33 kap. 2 § första stycket RB ankommer delgivningen på rätten, dvs. i detta fall Svea hovrätt (se prop. 1991/92:128 s. 143 och 207).

P.S. har ansökt om ändring av verkställighetsförklaringen inom fyra veckor från Svea hovrätts delgivning av denna. En delgivning genom Kronofogdemyndighetens försorg utgör inte en delgivning i den mening som avses i artikel 42.2 2007 års Luganokonvention och innebär inte att fristen enligt artikel 43.5 börjar löpa. P.S:s ansökan om ändring av verkställighetsförklaringen har följaktligen skett i rätt tid.

Hovrättens beslut ska därför undanröjas och målet visas åter till hovrätten för fortsatt handläggning.

Beslut

Med undanröjande av hovrättens beslut visar HD målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning.

HD:s beslut meddelat: den 12 april 2012.

Mål nr: Ö 2816-11.

Lagrum: Artiklarna 42.2 och 43.5 konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, 4-6 §§ lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa avgöranden samt 33 kap. 2 § första stycket, 54 kap. 9 § första stycket och 17 § RB.

Rättsfall: NJA 2003 s. 666.