Högsta domstolen referat NJA 2012 s. 43

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2012 s. 43
Målnummer
Ö4188-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2012-03-05
Rubrik
Något hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till offentlig sådan har inte ansetts föreligga trots att ett byte av offentlig försvarare tidigare hade vägrats. Den tilltalade var i behov av försvarare och det framstod som lämpligt att den privata försvararen förordnades.
Lagrum
21 kap. 3 a § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1975 s. 332

S.J. åtalades vid Attunda tingsrätt för bl.a. grovt skattebrott. Till offentlig försvarare för honom förordnade tingsrätten advokaten R.N. S.J. begärde senare att tingsrätten skulle entlediga R.N. och förordna advokaten P.E.S. till offentlig försvarare. Denna begäran avslogs av tingsrätten i beslut den 7 oktober 2009. Sedan S.J. härefter utsett P.E.S. till privat försvarare entledigade tingsrätten den 16 december 2009 R.N. från uppdraget som offentlig försvarare med stöd av 21 kap. 6 § RB.

Tingsrätten meddelade dom i målet den 7 december 2010.

Svea hovrätt

Tingsrättens dom överklagades av både åklagaren och S.J. S.J. begärde att hovrätten skulle förordna P.E.S. till offentlig försvarare för honom. Hovrätten avslog denna begäran i beslut den 16 mars 2011 och en förnyad begäran av samma innehåll i beslut den 5 april 2011.

S.J. yrkade härefter på nytt att hovrätten skulle förordna P.E.S. till offentlig försvarare för honom. Han uppgav att han hade återkallat fullmakten för P.E.S. och därmed stod utan försvarare.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Karlstedt, hovrättsrådet Christine Möller, referent, och tf. hovrättsassessorn Katarina Welin) meddelade den 31 augusti 2011 följande beslut:

Vad S.J. nu angett föranleder inte hovrätten att göra några andra bedömningar än vad som kommit till uttryck i hovrättens tidigare beslut. Hovrätten avslår därför S.J:s begäran.

Högsta domstolen

S.J. överklagade och yrkade i första hand att HD skulle undanröja hovrättens beslut och återförvisa frågan om förordnande av offentlig försvarare till hovrätten för förnyad behandling samt i andra hand att HD skulle förordna P.E.S. till offentlig försvarare för honom.

Justitiekanslern anförde i yttrande att det förelåg förutsättningar att förordna P.E.S. till offentlig försvarare för S.J.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Miriam Kantor, föreslog i betänkande följande beslut.

Skäl

1. S.J. stod vid tingsrätten under åtal för grovt skattebrott m.m. och hade en offentlig försvarare förordnad för sig. Under handläggningen av målet avslog tingsrätten en av S.J. framställd begäran om byte av offentlig försvarare till advokaten P.E.S. Sedan P.E.S. härefter anmält sig som privat försvarare för S.J. och därvid påtalat att den offentlige försvararen kunde entledigas, fattade tingsrätten den 16 december 2009 beslut om ett sådant entledigande.

2. Tingsrätten ogillade i dom den 7 december 2010 åtalen för grovt skattebrott, undertryckande av urkund, grovt brott, och bokföringsbrott i två fall samt även åklagarens yrkande om näringsförbud och dömde S.J. för vårdslös skatteredovisning och bokföringsbrott till villkorlig dom och böter.

3. Åklagaren överklagade domen till hovrätten och åberopade där ny skriftlig och muntlig bevisning. Även S.J. överklagade. Sedan S.J. delgetts åklagarens överklagande, framställde han en begäran om att P.E.S. skulle förordnas som offentlig försvarare för honom. Hovrätten avslog denna begäran, liksom senare en förnyad framställan.

4. Hovrätten har, genom det överklagade beslutet, på nytt avslagit en begäran från S.J. om att förordna P.E.S. som offentlig försvarare för honom.

5. Skäl att undanröja hovrättens beslut, på det sätt som S.J. har yrkat i första hand, föreligger inte.

6. Med hänsyn till målets beskaffenhet och åklagarens överklagande är S.J. i behov av försvarare (21 kap. 3 a § RB).

7. Något hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till offentlig sådan finns inte. Huruvida så bör ske är en lämplighetsfråga. Vid bedömningen av den frågan ska beaktas bl.a. risken för kringgående av reglerna om byte av offentlig försvarare och den tilltalades intresse av att få vad han eller hon anser vara bästa möjliga försvar.

8. P.E.S. har biträtt S.J. som privat försvarare under avsevärd tid efter entledigandet av den offentlige försvararen. Det framstår från alla synpunkter som fördelaktigt att han förordnas framför annan advokat. I det läget saknar det betydelse att ett byte av offentlig försvarare tidigare har vägrats (jfr NJA 1975 s. 332).

9. P.E.S. bör därför förordnas som offentlig försvarare för S.J.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut förordnar HD P.E.S. som offentlig försvarare för S.J.

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Ella Nyström, Lena Moore, Agneta Bäcklund, referent, och Svante O. Johansson) meddelade den 5 mars 2012 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 5 mars 2012.

Mål nr: Ö 4188-11.

Lagrum: 21 kap. 3 a § RB.

Rättsfall: NJA 1975 s. 332.