Högsta domstolen referat NJA 2012 s. 628

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2012 s. 628
Målnummer
Ö1395-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2012-10-19
Rubrik
När yrkande om edition hos tredje man lämnats utan bifall, har 18 kap. 1 § rättegångsbalken tillämpats analogt i fråga om dennes kostnader i anledning av yrkandet.
Lagrum
18 kap. 1 § och 38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 2012 s. 289

Eskilstuna tingsrätt

Unibet (International) Ltd och Unibet (London) Ltd (i det följande gemensamt benämnda Unibet) väckte talan mot staten vid Eskilstuna tingsrätt med yrkande att tingsrätten skulle fastställa att staten var skyldig att ersätta bolagen för skada som de hade lidit på grund av att de, enligt främjandeförbudet i 38 § första stycket 1 lotterilagen (1994:1000), hindrades från att marknadsföra sina speltjänster i Sverige. Som stöd för sin talan åberopade bolagen bl.a. att främjandeförbudet stred mot artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Under målets handläggning yrkade Unibet att AB Svenska Spel samt Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) skulle föreläggas att förete angivna handlingar.

ATG yrkade att begäran om edition skulle avvisas eller, i andra hand, ogillas.

Svenska Spel hemställde att editionsyrkandet skulle ogillas.

Tingsrätten lämnade i beslut den 16 juni 2009 på anförda skäl Unibets begäran om att utfå handlingar från Svenska Spel och ATG utan bifall.

Härefter yrkade Svenska Spel och ATG ersättning för sina rättegångskostnader.

Unibet bestred yrkandena.

Tingsrätten (lagmannen Lars Lindhe) anförde följande i beslut den 2 mars 2010.

Yrkanden och skäl

AB Svenska Spel har i anledning av editionsföreläggandet gentemot bolaget yrkat ersättning för rättegångskostnader avseende ombudsarvode med 266 962 kr inklusive moms. För det fall tingsrätten inte anser att reglerna om rättegångskostnader i RB är direkt tillämpliga har Svenska Spel gjort gällande att tingsrätten ska tillämpa 18 kap. 1 § RB analogt. Oavsett om Svenska Spel i målet mellan Unibet och staten kan ses som tredje man, bör Svenska Spel i alla fall anses intagit en partsliknande ställning i den processuella frågan om edition – – -.

AB Trav och Galopp (ATG) har i anledning av editionsföreläggandet gentemot bolaget yrkat ersättning för rättegångskostnader avseende ombudsarvode med 112 500 kr inklusive moms. Grunden för yrkandet är att allt arbete som lagts ner i en process oavsett om detta görs av part eller ej ska ersättas av tappande part. Det finns ingen avsikt bakom RB:s bestämmelser att visst arbete – så länge det är skäligen försvarbart – ska utföras utan att detta kompenseras vid framgång. En annan utgång skulle vara stötande – – -.

Unibet har bestritt AB Svenska Spels och AB Trav och Galopps yrkanden då bolagen begärt ersättning såsom för rättegångskostnad, trots att det inte pågår någon rättegång mellan Unibet och bolagen. Bolagen är enligt Unibet varken parter eller intervenienter i förevarande mål och kan därmed inte vara berättigade till ersättning enligt reglerna om fördelning av rättegångskostnader. Ett vittne respektive en innehavare till en handling kan självfallet framföra argument till ledning för rättens bedömning. Någon rätt till ersättning med anledning därav föreligger dock inte enligt RB. Ersättning till ett vittne eller till handlingens innehavare utgår endast för av dem på grund av rättens beslut utförda presentationer, såsom inställelsekostnader respektive kostnader för tillhandahållande av handlingen. Om rätten t.ex. beslutar att vittnet inte behöver uttala sig eller att handlingen i fråga inte behöver tillhandahållas, kan ingen ersättning utgå. Hur parternas kostnader i editionsfrågan slutligen ska fördelas kommer enligt Unibet att avgöras i en blivande lagakraftvunnen dom i målet. Rättsfallen NJA 1979 s. 164 och RH 2005:21 är inte, enligt Unibets uppfattning, relevanta i nu aktuell fråga – – -.

– – –

Tingsrätten fattar följande

Beslut

Det får anses ostridigt att AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp inte är att anse som part eller intervenient i förevarande mål mellan Unibet och svenska staten genom Justitiekanslern. Tingsrättens beslut att förelägga dessa bolag att yttra sig beträffande editionsyrkande har dock föranlett en handläggning i tingsrätten enligt samma principer som gäller för tvistemål i allmänhet. Unibets begäran om edition för att få ut de handlingar som antecknats i tingsrättens beslut 2009-06-08 (Rätteligen 2009-06-16) omfattar dokument och information hos bolagen under en tioårsperiod och måste enligt tingsrättens bedömning ha medfört avsevärt arbete för AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp att gå igenom aktuellt material.

Av bestämmelsen i 38 kap. 7 § RB framgår bland annat att har någon som ej är part, efter anmodan av part eller rätten tillhandahållit skriftlig handling äger han rätt till ersättning för kostnad och besvär efter vad rätten prövar skäligt. Denna bestämmelse tar visserligen främst sikte på kostnader och besvär som orsakas genom att någon som inte är part efter anmodan av part eller rätten tillhandahåller skriftlig handling och är inte direkt tillämplig i detta mål då tingsrätten avslog begäran om edition. Bestämmelsen och dess syfte ger dock visst stöd för att ersättning för rättegångskostnad kan utgå för tredje man som haft kostnader även om begäran att utfå vissa handlingar avslås av tingsrätten för att handlingarna till exempel bedömts – såsom i förevarande fall – som yrkeshemligheter.

Med hänsyn till det anförda och med en analogisk tillämpning av 18 kap. 1 § RB finner tingsrätten vid en samlad bedömning att AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp är berättigade till ersättning för rättegångskostnader som föranletts av frågan om edition gentemot tredje man (se NJA 1979 s. 164 och RH 2005:51).

Tingsrätten bedömer att AB Svenska Spel lagt ner allt för mycket arbete på editionsfrågan och sätter ner arvodet till skäliga ansedda 200 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Tingsrätten bedömer begärt ersättningskrav från AB Trav och Galopp skäligt.

Tingsrättens slut

1. Unibet (International) Ltd och Unibet (London) Ltd ska solidariskt till AB Svenska Spel utge 200 000 kr, jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen från 2010-03-02 till dess betalning sker.

2. Unibet (International) Ltd och Unibet (London) Ltd ska solidariskt till AB Trav och Galopp utge 112 500 kr, jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen från 2010-03-02 till dess betalning sker.

Svea hovrätt

Unibet överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten i första hand skulle ogilla Svenska Spels och ATG:s yrkanden om ersättning vid tingsrätten.

I andra hand yrkade Unibet att hovrätten skulle sätta ned de av tingsrätten utdömda ersättningsbeloppen till skäliga belopp. Enligt Unibet framstod beloppen som orimligt höga och under inga omständigheter kunde det anses ha varit påkallat att bolagen anlitade egna juridiska ombud.

Unibet yrkade ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

Svenska Spel och ATG bestred Unibets yrkanden och yrkade för egen del ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Renfors samt hovrättsråden Måns Edling och Maj Johansson, referent) anförde följande i beslut den 21 februari 2011.

Skäl

Utredningen visar att Unibets editionsyrkande vid tingsrätten har omfattat en större mängd handlingar. Det kan antas att ett utlämnande av dem skulle kunnat leda till ekonomiska konsekvenser för de berörda bolagen. Även om det ankommer på rätten att slutligen avgöra frågan om edition ligger det i tredje mannens intresse att kunna ge rätten ett allsidigt och nyanserat underlag inför prövningen av frågan för att undvika att editionsplikten ska bli mer omfattande än nödvändigt vid ett bifall av yrkandet. Att bolagen anlitat ombud för att kunna bemöta editionsyrkandet kan därför i och för sig inte anses som obehövligt.

Frågan är dock om motparterna i anledning av editionsyrkandet överhuvudtaget ägt rätt till ersättning för sina yrkade rättegångskostnader inom ramen för processen mellan Unibet och staten i tingsrätten.

Av 38 kap. 7 § RB följer att någon, som inte är part, har rätt till ersättning för kostnader, om personen i fråga har tillhandahållit skriftliga handlingar i anledning av ett editionsyrkande. Bestämmelsen handlar således om kostnaderna för att ha tillhandahållit skriftliga bevis.

Med kostnader avses enligt motiven till bestämmelsen (se NJA II 1943 s. 502) endast sådana kostnader som är nödvändiga för handingens tillhandahållande, t.ex. kostnad för resa till kansliorten för handlingens avlämnande, avskrifter eller porto och försäkringskostnader.

Skulle ett yrkande om edition ha riktats mot en part, följer däremot av allmänna regler om fördelningen av rättegångskostnader i dispositiva mål, att parterna kan få ersättning för sina kostnader även om yrkandet skulle ogillas.

Enligt kommentaren till RB skulle det vara naturligt att se förfarandet rörande ett editionsyrkande mot tredje man som ett slags process där vissa av balkens kostnadsregler kunde vara analogt tillämpliga. Vidare anförs att motiven dock inte ger stöd för en sådan tolkning, men att skadestånd kan tänkas bli utdömt i en särskild process (jfr Fitger, internetkommentaren, Zeteo, till 38 kap. 7 § RB).

Enligt hovrättens mening talar starka skäl för att inte göra någon åtskillnad i rättegångskostnadshänseende mellan situationen att en part berörs och situationen att en tredje man berörs. En separat talan kan oftast antas innebära ytterligare tidsåtgång, rättegångskostnader och processuella risker. Att en tredje man skulle vara hänvisad till att väcka talan om ersättning för sina rättegångskostnader genom en separat process är en ordning som inte kan anses lämplig från rättssäkerhetssynpunkt.

Hovrätten finner därför att övervägande skäl talar för att Svenska Spel och ATG med analogisk tillämpning av 18 kap. 1 § RB ska tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader i tingsrätten.

Vad gäller skäligheten av de belopp som yrkats i tingsrätten finner hovrätten ingen anledning att frångå tingsrättens bedömning. Unibets överklagande ska därför avslås varvid Unibet har som tappande parter att solidariskt ersätta motparternas rättegångskostnader i hovrätten.

Slut

1. Hovrätten avslår Unibet (International) Ltd:s och Unibet (London) Ltd:s överklagande.

2. Unibet (International) Ltd ska solidariskt med Unibet (London) Ltd ersätta AB Svenska Spel dess rättegångskostnad i hovrätten med 16 125 kr, varav 12 900 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för hovrättens beslut till dess betalning sker.

3. Unibet (International) Ltd ska solidariskt med Unibet (London) Ltd ersätta Aktiebolaget Trav och Galopp dess rättegångskostnad i hovrätten med 7 500 kr, varav 6 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för hovrättens beslut till dess betalning sker.

Högsta domstolen

Unibet överklagade och yrkade i första hand att HD skulle ogilla Svenska Spels och ATG:s yrkanden om ersättning för rättegångskostnader. I andra hand yrkade Unibet att HD skulle sätta ned de utdömda ersättningsbeloppen till skäliga belopp. Vidare yrkade Unibet att HD skulle befria dem från skyldigheten att ersätta Svenska Spels och ATG:s rättegångskostnader i hovrätten samt förplikta Svenska Spel och ATG att utge ersättning för Unibets rättegångskostnad där.

Svenska Spel och ATG motsatte sig ändring av hovrättens beslut.

Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Mattias Nordell, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Skäl

1. I slutet av år 2003 stämde Unibet staten och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att staten var skyldig att ersätta skada på grund av det s.k. främjandeförbudet i lotterilagen (1994:1000).

2. Under handläggningen begärde Unibet att tingsrätten skulle förelägga Svenska Spel och ATG att tillhandahålla vissa handlingar, eftersom dessa hade betydelse som bevisning i målet (edition).

3. Svenska Spel och ATG motsatte sig edition. En omfattande skriftväxling tog vid. Under handläggningen företräddes båda sidor av ombud. Svenska Spel och ATG yrkade att Unibet skulle förpliktas att ersätta dem deras ombudskostnader såsom rättegångskostnad. Unibet bestred yrkandena.

4. Tingsrätten avgjorde frågan om edition till Unibets nackdel. Svenska Spel och ATG tillerkändes i ett slutligt beslut ersättning för sina skäliga ombudskostnader såsom rättegångskostnad.

5. Frågan i HD är om Svenska Spel och ATG har rätt att få sina ombudskostnader ersatta såsom rättegångskostnad.

6. I tvistemålet var Unibet och staten parter. Svenska Spel och ATG var alltså inte parter i målet, och RB:s regler om rättegångskostnader är därför inte direkt tillämpliga på deras krav. Inte heller är 38 kap. 7 § RB tillämplig, eftersom det förutsätter att någon har tillhandahållit handlingar.

7. I HD:s beslut den 10 maj 2012 i mål Ö 1590-11 vann en part som hade begärt edition enligt 26 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande framgång med sitt editionsyrkande. Yrkandet var riktat mot en tredje man. Fråga uppkom om sökanden var berättigad till ersättning för sina ombudskostnader såsom rättegångskostnad. HD konstaterade att RB:s bestämmelser om rättegångskostnader inte var direkt tilllämpliga. Men eftersom den tredje mannen hade motsatt sig editionsyrkandet, medan sökanden vidhållit detta, hade en situation uppkommit med två motstående parter som i hög grad liknade en vanlig rättegång. I en sådan situation fanns skäl att tillämpa i varje fall vissa av RB:s kostnadsregler analogt. Innehavaren av handlingarna förpliktades att ersätta sökandens kostnader i ärendet.

8. På motsvarande sätt som en tredje man kan förpliktas att ersätta en editionssökande för dennes kostnader om den tredje mannen förlorar, bör den tredje man som med framgång motsätter sig ett editionsyrkande kunna få sina kostnader ersatta såsom rättegångskostnad. Det saknar för den frågan betydelse om editionsyrkandet har handlagts enligt RB eller enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

9. Unibet ska alltså ersätta Svenska Spel och ATG för rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten. De belopp som Unibet har förpliktats att betala i underrätterna är skäliga. Överklagandet ska därför avslås.

10. Med denna utgång ska Unibet ersätta Svenska Spel och ATG för rättegångskostnader i HD. Yrkade belopp är skäliga.

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

HD förpliktar Unibet (International) Ltd och Unibet (London) Ltd att solidariskt ersätta AB Svenska Spel för rättegångskostnad i HD med 11 250 kr, avseende ombudsarvode. Ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen utgår från dagen för HD:s beslut tills betalning sker.

HD förpliktar Unibet (International) Ltd och Unibet (London) Ltd att solidariskt ersätta Aktiebolaget Trav och Galopp för rättegångskostnad i HD med 70 000 kr, avseende ombudsarvode. Ränta på beloppet utgår enligt 6 § räntelagen från dagen för HD:s beslut tills betalning sker.

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Ann-Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff, Johnny Herre och Dag Mattsson, referent) meddelade den 19 oktober 2012 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 19 oktober 2012.

Mål nr: Ö 1395-11.

Lagrum: 18 kap. 1 § och 38 kap. 7 § RB.

Rättsfall: NJA 2012 s. 289.