Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2012 ref. 49

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Referat
HFD 2012 ref. 49
Målnummer
4321-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2012-09-05
Rubrik
Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination - har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.
Lagrum
2 kap. 29 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877)
Rättsfall
RÅ 1987 ref. 150

Göteborgs-Postens Nya AB ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om ändring av det registrerade varumärke GP (i figur) till GP utan understrykning. Ansökan innebar också en viss ändring av typsnittet. – PRV anförde som hinder för den föreslagna ändringen att den var för stor och därmed medförde att märkets helhetsintryck påverkades. – Bolaget bestred det av PRV anförda hindret och menade att den begärda ändringen utgjorde en sådan modernisering som ryms inom 24 § varumärkeslagen.

Patent- och Registreringsverket avslog i beslut den 11 juni 2010 ansökan om ändring av registrerat varumärke med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644). Som skäl anförde verket: Enligt 24 § varumärkeslagen får på ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke sådana oväsentliga ändringar i märket göras som inte påverkar helhetsintrycket. – Med hänsyn till att det ursprungliga märket endast består av tre beståndsdelar, nämligen två bokstäver och en understrykning, medför den föreslagna ändringen att märkets helhetsintryck påverkas. Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att ändringen går utöver vad som medges enligt bestämmelsen i 24 § varumärkeslagen och att ansökan ska avslås.

Bolaget överklagade beslutet och vidhöll i Patentbesvärsrätten sin ansökan om ändring av det registrerade varumärket GP i figur. Bolaget anförde bl.a. följande. Ändringen av varumärket är av oväsentlig art och påverkar inte märkets helhetsintryck. Göteborgs-Posten har använt märket GP som logotyp i mer än 100 år och når idag över 630 000 läsare dagligen, vilket gör tidningen till Västsveriges största dagstidning. Varumärket GP är således synnerligen välkänt i hela Sverige. – Bokstavskombinationen GP utgör dominanten i märket och understrykningen är att anse som en mindre detalj som inte påverkar helhetsbilden. Borttagandet av strecket har ingen fonetisk betydelse och endast en mindre visuell påverkan på märket. Detsamma gäller den ändring av typsnittet som gjorts. Ändringens helhetskaraktär samt att märket GP är mycket väl ansett för tidningar i Sverige, gör att skyddsomfånget inte kan anses ändras till nackdel för tredje man. Märkets identitet förändras inte heller då det är bokstäverna GP som är dominanta. Det är allmänt känt att GP är en förkortning av Göteborgs-Posten, vilket gör att det inte finns någon möjlighet för annan att registrera GP i samma klasser. – Tidningarnas tillgänglighet och spridning har ändrats med åren och de finns idag även i digital form på Internet. En betydande anledning till ändringen av märket är att strecket under GP inte fungerar så bra i digital form. På hemsidan används därför GP utan streck. Om streck ska användas måste märket göras betydligt mindre i storlek för att få plats på hemsidan. Något som inte är ett alternativ då logotypen inte får bli för liten och underordnad övrig text i tidningen. Tidningens namn måste och ska vara framträdande och iögonfallande. En anpassning till den nya tidens medier torde vara en modernisering av märket i enlighet med ordets rätta betydelse.

Patentbesvärsrätten (2011-04-21, Bäckvall, Hallin, Bergman, referent) yttrade: Av varumärkesregistret framgår att varumärket GP i figur är registrerat för olika varor och tjänster i klasserna 16, 21, 35, 36, 38, 39 och 41. Några hållpunkter till stöd för att märket har förvärvat något utökat skyddsomfång för samtliga dessa varor och tjänster har inte framkommit i målet. Det skyddsomfång varumärket GP i figur har, vid bedömningen av möjligheten att ändra märket, är därför den som följer av registreringen. – Märket utgörs av bokstäverna GP med kraftig understrykning. Den begärda ändringen innebär i allt väsentligt att understrykningen tagits bort. – Varumärken som huvudsakligen består av någon eller några få bokstäver får normalt anses ha ett begränsat skyddsomfång. Med beaktande av detta finner Patentbesvärsrätten, lika med PRV, att ändringen – vilken innebär en betydande visuell skillnad jämfört med märket såsom det registrerats – är sådan att märkets helhetsintryck, och därmed dess skyddsomfång, påverkas i alltför stor utsträckning för att kunna godtas. Överklagandet ska därför lämnas utan bifall. – Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade patentbesvärsrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle godkänna ansökan om ändring av varumärket. Bolaget anförde bl.a. följande. Anledningen till att bolaget ansökt om ändring är att det gamla registrerade varumärket, med ett streck under GP, inte fungerar bra i digital form. Det lämpar sig inte för Internet och bolagets nättidning. Den begärda ändringen är av oväsentlig art och påverkar inte märkets helhetsintryck. Borttagandet av strecket har ingen fonetisk betydelse och har endast en mindre visuell påverkan. Bokstavskombinationen GP utgör dominanten i märket och strecket är att anse som en mindre detalj som inte påverkar helhetsbilden. Ändringens karaktär samt det faktum att märket GP är mycket välkänt gör att skyddsomfånget inte kan anses ändras till nackdel för tredje man.

Högsta förvaltningsdomstolen (2012-09-24, Dexe, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) yttrade:

Skälen för avgörandet

I målet är fråga om tillämpning av bestämmelser i varumärkeslagen (2010:1877).

Enligt 2 kap. 29 § första stycket varumärkeslagen får det på ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke i varumärkesregistret göras sådana oväsentliga ändringar i varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.

Varumärkeslagen trädde i kraft den 1 juli 2011 varvid den äldre varumärkeslagen (1960:644) upphörde att gälla. Bestämmelsen i 2 kap. 29 § första stycket varumärkeslagen motsvarar 24 § i den äldre varumärkeslagen.

En förutsättning för att en ändring av ett registrerat varumärke ska kunna tillåtas är således att ändringen inte påverkar helhetsintrycket. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i att betraktaren ägnar märkesutformningen åtminstone något intresse (RÅ 1987 ref. 150).

Det registrerade varumärket utgörs av bokstäverna GP med en kraftig understrykning. Den av bolaget sökta ändringen innebär väsentligen att strecket under bokstavskombinationen tas bort. Detta innebär att varumärket i praktiken ändras från en figur till enbart en bokstavskombination.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening innebär den begärda ändringen en visuell skillnad i förhållande till det registrerade märket som är så betydande att ändringen får anses påverka helhetsintrycket. Eftersom helhetsintrycket påverkas kan den begärda ändringen inte medges. Överklagandet ska därför avslås.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Föredraget 2012-09-05, föredragande Odmark, målnummer 4321-11