Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2012 ref. 74

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Referat
HFD 2012 ref. 74
Målnummer
2571-12
Avdelning
1
Avgörandedatum
2012-12-18
Rubrik
Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av VD:s framtida arbetsinsatser i dotterbolaget ska betraktas som s.k. sidovederlag och om aktieägare i det överlåtande bolaget ska beskattas för utdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
•  23 kap. 2 §, 3 § och 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)
•  Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Rättsfall
•  RÅ 2008 ref. 52
•  HFD 2011 ref. 19

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A och B bl.a. följande. A har under sin anställning som verkställande direktör i Z AB erhållit marknadsmässig lön. B äger femtio procent av aktierna i Y AB. Övriga aktier i detta bolag ägs av närstående till B. A är inte närstående till Y AB:s ägare. B:s aktier i Y AB är kvalificerade enligt bestämmelserna i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Y AB köpte aktierna i Z AB i april 2010 för 39 miljoner kr. Y AB överväger att ge A tillfälle att förvärva totalt nio procent av aktierna i Z AB under en period av cirka fem år (1-2 procent per år). Anledningen är att knyta A närmare till bolaget. A:s förvärv av aktierna i Z AB planeras ske på så sätt att ett av A nybildat bolag, X AB, får köpa aktierna av Y AB till ett pris understigande marknadsvärdet. Marknadsvärdet på aktierna beräknas till 3 510 000 kr (9 % x 39 Mkr). Köpeskillingen kommer således att understiga detta värde. Någon form av sidovederlag är uteslutet. Eftersom A är verksam som verkställande direktör i Z AB kommer hans aktier i X AB att efter överlåtelsen utgöra kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. Sökandena önskade nämndens svar på följande frågor.

1. Medför de planerade åtgärderna att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för ett belopp motsvarande skillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet på aktierna i Z AB vid tidpunkten för Y AB:s överlåtelse av aktier till X AB?

2. Medför de planerade åtgärderna att B ska utdelningsbeskattas?

3. Är skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?

Skatterättsnämnden (2012-04-24, André, ordförande, Bengtsson, Dahlberg, Gäverth, Jönson, Lundström, Werkell) yttrade: Förhandsbesked – Fråga 1 – A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan det pris X AB betalar för förvärv av aktier i Z AB och marknadsvärdet för dem. – Fråga 2 – B ska inte utdelningsbeskattas. – Fråga 3 – Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig. – Motivering – Skatterättsnämndens bedömning – Fråga 1 – De tilltänkta överlåtelserna av aktier i Z AB från Y AB till X AB avser näringsbetingade andelar och ska ske till pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Av 23 kap. 2 § andra stycket IL följer att kapitlets bestämmelser om underprisöverlåtelser då i princip inte är tillämpliga. – Undantagsbestämmelserna i kapitlets 11 § kan dock tillämpas. En förutsättning för detta är att överlåtelsen i fråga är en underprisöverlåtelse enligt definitionen i 3 §. Det är fallet när överlåtelse sker av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. – En tillämpning av 11 § innebär, såvitt är aktuellt i ärendet, att överlåtelsen inte medför att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget. – Enligt förutsättningarna kommer A:s aktier i X AB att bli kvalificerade andelar till följd av bolagets förvärv av aktier i Z AB. En bedömning måste därför göras enligt 3 § av om aktieförvärven sker genom underprisöverlåtelser eller om underpriset för aktierna kan anses motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag från A:s sida såsom ägare av förvärvande bolag (jfr RÅ 2008 ref. 52 och HFD 2011 ref. 19). – De uppgifter som lämnats av sökandena om bakgrunden till förfarandet, att binda A till Z AB, tyder enligt Skatterättenämndens mening på att den huvudsakliga avsikten med underpriset på aktierna i Z AB är att tillförsäkra sig om hans fortsatta arbete i bolaget. Underpriset kan därför betraktas som en ersättning för dessa arbetsinsatser. Det är därmed inte fråga om underprisöverlåtelser i den mening som avses i 23 kap. vilket innebär att bestämmelsen om underlåten beskattning i kapitlets 11 § inte är tillämplig. – A ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen på de aktier i Z AB som det av honom ägda X AB förvärvar från Y AB. – Fråga 2 – Av praxis framgår att en förmögenhetsöverföring mellan aktiebolag, som inte omfattas av reglerna om underprisöverlåtelse i 23 kap., innebär att ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning till aktieägare i det överlåtande bolaget (jfr RÅ 2004 ref. 1). – X AB:s förvärv av aktier i Z AB från Y AB till underpris får enligt svaret på fråga 1 anses innebära en ersättning till A för hans fortsatta arbetsinsatser i Z AB. Det kan då inte vara fråga om någon förmögenhetsöverföring mellan Y AB och X AB. Härav följer att B, såsom en av ägarna till Y AB, inte ska utdelningsbeskattas med anledning av förfarandet. – Fråga 3 – Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

A och B ansåg att samtliga frågor borde besvaras nekande.

Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-18, Melin, Sandström, Almgren, Stenman, Nymansson) yttrade:

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2012-11-28, föredragande Finander, målnummer 2571-12