Hovr�tten f�r Nedre Norrland referat RH 2002:44

�klagaren v�ckte �tal vid Sundsvalls tingsr�tt mot R.P. och F.T. enligt f�ljande.

R.P. och F.T. har p� natten till den 10 mars 2002 gemensamt och i samr�d eller i vart fall i samf�rst�nd beslutat att ber�va T.H. livet. Under natten har de som en del av f�rberedelserna bev�pnat sig med ett dubbelsidigt hagelgev�r samt hagelpatroner som h�mtats fr�n R.P:s bostad och en stor kastyxa som h�mtats fr�n F.T:s bostad. S�lunda bev�pnade har de satt sig i R.P:s bil med R.P. som f�rare och F.T. som passagerare och h�llandes gev�ret. Ytterligare tre passagerare fanns med i baks�tet. R.P. k�rde bilen fr�n St�de och in p� en mindre v�g mot Sl�jan i St�de, Sundsvalls kommun, d�r han och F.T. visste att T.H. skulle passera tidigt p� morgonen. R.P. k�rde in bilen p� en skogsbilv�g och alla fem klev ur. R.P. tog med kastyxan ur bilen och F.T. bar p� gev�ret. Samtliga gick fram mot ett timmerupplag vid sidan av v�gen ca 700 meter fr�n den plats d�r bilen parkerats. R.P. sl�pade fram tv� timmerstockar som han placerade tv�rs �ver v�gen i syfte att f� T.H. att stanna sin bil. I detta skede gick de tre baks�tespassagerarna tillbaka till bilen. R.P. och F.T. g�mde sig under n�gra granar vid sidan av v�gen d�r stockarna var placerade och inv�ntade T.H. F.T. laddade vapnet. N�r T.H. kom till platsen i sin bil stannade han och sl�pade undan timmerstockarna, varefter han satte sig i bilen och b�rjade k�ra d�rifr�n. R.P. hade d� tagit gev�ret fr�n F.T. och avlossade tv� skott i snabb f�ljd, riktade mot T.H:s huvud. T.H., som efter det f�rsta skottet hunnit f� upp armen till skydd f�r huvudet, tr�ffades i armen men kunde k�ra d�rifr�n. V�nster underarm skadades av blyhagel med s�ndertrasning av str�lbenet, hud, muskler och nerver. Vidare fick T.H. s�rskador p� huvudet och halsens v�nstra sida och p� h�ger hand samt en bl�dning under det v�nstra �gats bindehinna. Med h�nsyn till att skottet riktats mot T.H:s huvud har fara f�r brottets fullbordan f�relegat eller varit utesluten endast p� grund av tillf�lliga omst�ndigheter. Uppenbar risk f�r T.H:s liv och h�lsa har f�relegat. R.P. och F.T. har b�da varit aktiva som g�rningsm�n; i vart fall har F.T. genom sitt handlande fr�mjat g�rningen med r�d och d�d.

B�de R.P. och F.T. bestred ansvar f�r f�rs�k till mord men vidgick de faktiska omst�ndigheterna. F.T. bestred dock att han agerat i samr�d med R.P. Han gjorde g�llande att han under alla f�rh�llanden hade tillbakatr�tt fr�n brottsplanen genom att v�gra avlossa skott mot T.H. och d�rf�r inte skulle �d�mas ansvar som g�rningsman.

Sundsvalls tingsr�tt (2002-04-16 och 2002-05-14, lagmannen Rolf Hammar med n�mndem�n) d�mde F.T. och R.P. f�r f�rs�k till mord.

I sina domsk�l fann tingsr�tten utrett att F.T. och R.P. handlat med upps�t att ber�va T.H. livet samt att de handlat enligt en �verenskommen plan fram till skott�gonblicket. Tingsr�tten ans�g att g�rningen var att bed�ma som f�rs�k till mord, med h�nsyn till att den f�reg�tts av planering och innefattat brutalt v�ld, samt att fara f�r brottets fullbordan hade f�relegat.

N�r det g�llde F.T:s inv�ndning att han genom att avst� fr�n att i enlighet med �verenskommelsen med R.P. avlossa skotten mot T.H. hade tillbakatr�tt fr�n brottsplanen och inte skulle �d�mas ansvar som g�rningsman anf�rde tingsr�tten f�ljande.

Som tingsr�tten tidigare uttalat f�r de tilltalades uppgifter i de delar de �r motstridiga bed�mas med f�rsiktighet. F.T. har uppgett att han – trots att han flera g�nger av R.P. uppmanats att skjuta – avst�tt fr�n att skjuta mot T.H. F.T. har vidare uppgett att R.P. tagit �ver gev�ret fr�n honom. Vid bed�mningen av F.T:s ansvar f�r dennes uppgifter i och f�r sig godtas. Enligt 23 kap 3 � brottsbalken skall den som frivilligt genom att avbryta g�rningens utf�rande eller annorledes f�ranlett, att brottet ej fullbordats, ej �d�mas ansvar. Genom att l�gga timmerstockarna �ver v�gen och ladda gev�ret har F.T. och R.P. p�b�rjat utf�randet av g�rningen i enlighet med den planering som skett. Med h�nsyn till att F.T. inte p� allvar bem�dat sig att f�rhindra brottets fullbordan har han medverkat i g�rningen i s�dan grad att �ven han �r att anse som g�rningsman. Han skall �d�mas ansvar f�r f�rs�k till mord.

F.T. och R.P. �verklagade tingsr�ttens domar och yrkade att �talen skulle ogillas.

�klagaren bestred �ndring.

Hovr�tten f�r Nedre Norrland (2002-06-25, hovr�ttslagmannen H�kan Lav�n, adjungerade ledamoten, f.d. kammarr�ttslagmannen Stina Zackari, referent, adjungerade ledamoten, kammarr�ttsassessorn Rolf Forsberg och n�mndemannen Elisabet Bergqvist) fastst�llde tingsr�ttens dom mot R.P. men �ndrade domen mot F.T. bl.a. p� s� s�tt att denne d�mdes f�r medhj�lp till f�rs�k till mord.

I domsk�len uttalades inledningsvis att hovr�tten gjorde samma bed�mning som tingsr�tten vad g�llde det h�ndelsef�rlopp som f�reg�tt skottlossningen och att de omst�ndigheter som legat till grund f�r tingsr�ttens pr�vning d�rmed ocks� skulle ligga till grund f�r hovr�ttens bed�mning av skuldfr�gorna.

I domsk�len s�vitt avs�g �talet mot F.T. anf�rde hovr�tten f�ljande.

Av utredningen framg�r att F.T. liksom R.P. uttalat att de skulle "ta" T.H. och att de gemensamt och i samf�rst�nd f�rsett sig med vapen i form av en yxa och ett gev�r med ammunition. F.T. har vidare haft hand om vapnet under f�rden mot Sl�jan och ocks� laddat det d� de till fots n�rmade sig platsen f�r g�rningen. Han har vidare s�vitt framkommit inte reagerat mot att R.P. dragit fram stockar f�r att tvinga T.H. att stanna sin bil och han har i vart fall under ca 15 minuter, g�md tillsammans med R.P., v�ntat p� T.H. vid v�gkanten, under vilken tid han h�llit i det laddade vapnet. F.T. har f�rnekat att han f�r sin del haft n�gon avsikt att ta livet av T.H. och s�som f�rklaring till sitt handlande uppgivit att syftet med att g�ra som R.P. ville var att f� denne lugn samt att det inte varit n�gon fara f�r att n�gonting skulle h�nda s� l�nge han sj�lv hade hand om gev�ret. Vad F.T. uppgivit i denna del inneb�r enligt hovr�ttens bed�mning ingen rimlig f�rklaring till den aktivitet han visat n�r det g�llt att skaffa vapen och inte heller till att han, med laddat vapen i hand, tillsammans med R.P. – vilken enligt vad som framkommit till f�ljd av br�ket med T.H. befunnit sig i ett synnerligen uppjagat tillst�nd – inv�ntat T.H. p� den plats d�r han visste att denne m�ste stanna sin bil och stiga ur f�r att kunna komma vidare. Hovr�tten finner d�rf�r att hans handlande under detta skede inte kan tolkas p� annat s�tt �n som ett uttryck f�r att han skulle ha handlat som han gjort �ven om han insett att hans handlande skulle medf�ra att han medverkade till T.H:s d�d.

Vid denna bed�mning har hovr�tten att pr�va betydelsen av vad F.T. uppgivit ang�ende sitt handlande omedelbart innan vapnet �vertagits av R.P. och mordf�rs�ket fullbordats genom de avlossade skotten. Hovr�tten har d�rvid att utg� fr�n vad F.T. sj�lv uppgivit, vilket inneb�r att han p� R.P:s upprepade uppmaningar v�grat att skjuta mot T.H. och att denne d� tagit ifr�n honom gev�ret. F.T:s v�gran att i det avg�rande �gonblicket skjuta T.H. f�r anses inneb�ra att han tillbakatr�dde frivilligt fr�n den gemensamma brottsplan som i vart fall dittills, enligt vad utredningen visar, hade g�tt ut p� att han och R.P. skulle ta livet av T.H. och att det var han som skulle skjuta T.H. med hagelgev�ret. F�r att F.T. efter sitt tillbakatr�dande skall kunna d�mas som g�rningsman f�r f�rs�k till mord kr�vs att hans upps�t omfattade �ven den nya situation som uppstod sedan R.P. tagit �ver gev�ret och fullf�ljt beskjutningen, dvs. att F.T. trots att han sj�lv v�grade avlossa hagelgev�ret �nd� hade ett upps�t att tillsammans med R.P. ta livet av T.H. �klagaren har bevisb�rdan f�r att s� varit fallet. Enligt hovr�ttens uppfattning ger utredningen i m�let inte n�got direkt st�d f�r att F.T. i detta skede av h�ndelsef�rloppet skulle ha handlat i samr�d eller i samf�rst�nd med R.P. i avsikt att ta livet av T.H. Tv�rtom ligger det n�ra till hands att uppfatta hans v�gran att skjuta som att han sent omsider kom till klarhet �ver vad som h�ll p� att h�nda och att han inte l�ngre ville medverka vid genomf�randet av planen. F.T. skall vid nu angivna f�rh�llanden inte d�mas som g�rningsman f�r f�rs�k till mord. Han har emellertid medverkat vid f�rberedelsen av brottet fram till den tidpunkt n�r han sj�lv v�grade forts�tta och skall i enlighet h�rmed d�mas f�r medhj�lp till f�rs�k till mord.

N�mndemannen Mats Wallin var skiljaktig och fastst�llde i s�v�l skuldfr�gan som p�f�ljdsfr�gan vad tingsr�tten best�mt.

M�lnummer B 535-02 och B 578-02