Hovr�tten f�r V�stra Sverige referat RH 2003:11

�klagaren �talade L-G.T. f�r grov kvinnofridskr�nkning med f�ljande g�rningsp�st�ende: L-G.T. och S.S. har sedan oktober 2000 levt tillsammans under �ktenskapsliknande former, sedan februari-mars 2001 p� Oktobergatan i G�teborg. L-G.T. har under tiden 20 april – 25 maj 2002 i bostaden p� Oktobergatan vid tre tillf�llen misshandlat S.S. enligt f�ljande.

Den 20 april 2002 genom att dra henne i h�ret, ta tag i hennes armar och tilldela henne knytn�vsslag i ansiktet, k�ra ett pekfinger i magen p� henne och vrida om hennes v�nstra ringfinger. Av misshandeln har hon f�rutom sm�rta och �mhet �samkats svullnad, bl�nad och ett slitbrott p� v�nstra ringfingret, bl�nader p� magen, h�ger �verarm samt svullnader i ansiktet.

Den 21 april 2002 genom att bita henne i ansiktet i n�san. Av misshandeln har hon f�rutom sm�rta och blodvite �samkats ett bitm�rke �ver n�san.

Den 25 maj 2002 genom att dra henne i h�ret, ta tag i henne och kasta ned henne p� golvet och sl� hennes huvud i golvet, dels flera g�nger sl� hennes huvud i en v�gg/d�rr, dels ta ett struptag runt hennes hals. Av misshandeln har hon f�rutom sm�rta och �mhet �samkats en svullnad ovanf�r h�ger �ra och stelhet i nacken.

G�rningarna har var och en utgjort ett led i en upprepad kr�nkning av S.S:s integritet och varit �gnade att allvarligt skada hennes sj�lvk�nsla.

L-G.T. f�rnekade g�rningarna.

G�teborgs tingsr�tt (2002-06-20, r�dmannen Kavita B�ck Mirchandani samt n�mndem�nnen Alf Lundberg, Bengt Isaksson och Ann-Marie G�tz) fann samtliga g�rningar styrkta och d�mde L-G.T. f�r grov kvinnofridskr�nkning till f�ngelse sex m�nader.

S�vitt nu �r av intresse uttalade tingsr�tten f�ljande. Inget av misshandelsbrotten �r att betrakta som ringa. De har vart och ett utgjort led i en upprepad kr�nkning av S.S:s integritet och har varit �gnade att allvarligt skada hennes sj�lvk�nsla. G�rningarna skall d�rf�r bed�mas som grov kvinnofridskr�nkning.

L-G.T. �verklagade domen och yrkade att �talet skulle ogillas.

�klagaren bestred �ndring.

Hovr�tten f�r V�stra Sverige (2002-08-30, hovr�ttsr�den Lennart Morard, referent, och Bertil Josefson, hovr�ttsassessorn Marie Hagsg�rd samt n�mndem�nnen Birgit Isacsson och William Thorson) �ndrade p� s� s�tt tingsr�ttens dom att L-G.T. d�mdes f�r misshandel i tre fall till f�ngelse fyra m�nader.

Efter att i likhet med tingsr�tten ha funnit att de av �klagaren p�st�dda misshandelsbrotten var styrkta och att ingen av g�rningarna var att anse som ringa anf�rde hovr�tten s�vitt nu �r av intresse f�ljande.

�klagaren har gjort g�llande att g�rningarna b�r rubriceras som grov kvinnofridskr�nkning. F�r att detta brott skall anses f�religga f�ruts�tts bland annat att var och en av de brottsliga g�rningarna utgjort ett led i en upprepad kr�nkning av den drabbades integritet. G�rningarna m�ste vara flera �n tv�. Enligt prop. 1997/98:55 s. 133 b�r fr�gan om hur m�nga kr�nkande g�rningar som kr�vs f�r att kr�nkningen skall anses vara upprepad bed�mas med utg�ngspunkt i g�rningarnas karakt�r; ju allvarligare de enskilda g�rningarna �r, desto f�rre g�rningar kr�vs f�r att kr�nkningen skall anses som upprepad. I nu f�revarande fall r�r det sig om tre g�rningar. Det v�ld som ut�vats har varit av j�mf�relsevis begr�nsad omfattning. Av de skador som uppkommit f�r fingerskadan bed�mas som t�mligen allvarlig medan �vriga skador framst�r som mindre allvarliga. Hovr�tten anser inte att g�rningarna framst�r som s� allvarliga att de skall bed�mas som grov kvinnofridskr�nkning. L-G.T. skall ist�llet d�mas f�r tre fall av misshandel av normalgraden.

M�lnummer B 3138-02