Hovr�tten f�r �vre Norrland referat RH 2002:84

G�rningen: J.G., L.G. och ytterligare en person s�lde en dag i mars 2001 minst 24 liter av annan olovligen tillverkad sprit med en alkoholstyrka om 38-45 volymprocent.

Personliga f�rh�llanden: J.G. �r f�dd 1981 och L.G. 1954. J.G. var arbetsl�s men avst�ngd fr�n arbetsl�shetskassan. Han hade inga missbruksproblem. L.G. f�rekom i belastningsregistret under tv� avsnitt. En av anteckningarna avser brott mot vapenlagen (b�ter). Hans f�retag f�rsattes i konkurs i b�rjan av �r 2001. Han uppbar socialhj�lp. Han levde ett ordnat liv och sade sig inte ha n�gra missbruksproblem.

Tingsr�tten d�mde J.G. och L.G. b�da enligt 10 kap. 6 � alkohollagen f�r olovligt anskaffande av alkoholdrycker till f�ngelse i en m�nad. V�rdef�rverkande (solidariskt 2 400 kr). – I p�f�ljdsdelen anf�rde tingsr�tten att, eftersom b�de J.G. och L.G. st�llt sig avvisande till att diskutera n�gon form av friv�rdsp�f�ljd, respektive samh�llstj�nst – deras inst�llning var att de hade inte beg�tt n�got brott – f�rel�g inte f�ruts�ttningar f�r villkorlig dom med samh�llstj�nst. Tingsr�tten anm�rkte vidare att m�nga unga personer – flera av dem under 18 �r – hade kunnat g�ra best�llningar av sprit och att verksamheten fick anses ha haft en organiserad pr�gel. Vid best�mningen av p�f�ljden f�r J.G. beaktade tingsr�tten vidare � ena sidan att denne varit mest aktiv och � den andra sidan att han var endast 19 �r, n�r han begick brottet.

Hovr�tten �ndrade tingsr�ttens dom dels s� att p�f�ljden f�r J.G. best�mdes till villkorlig dom och samh�llstj�nst i 50 timmar med f�ngelse i en m�nad som alternativ p�f�ljd, dels s� att yrkandet om v�rdef�rverkande ogillades. – B�de J.G. och L.G. hade f�rklarat i hovr�tten att de var beredda att utf�ra samh�llstj�nst. Hovr�tten hade tillg�ng till ett kompletterande yttrande av Kriminalv�rdsmyndigheten betr�ffande J.G. I f�rverkandefr�gan konstaterade tingsr�tten att varken J.G. eller L.G. haft n�got personligt utbyte av sitt brott, varf�r f�ruts�ttningar saknades f�r ett v�rdef�rverkande.