Hovr�tten �ver Sk�ne och Blekinge referat RH 2002:68

A.J. d�mdes den 10 oktober 2001 f�r st�ld, v�ld mot tj�nsteman och f�rs�k till v�ld mot tj�nsteman till villkorlig dom med samh�llstj�nst 90 timmar. Om f�ngelse i st�llet hade valts som p�f�ljd skulle f�ngelse tre m�nader ha d�mts ut.

Friv�rden ingav i juni 2002 en anm�lan till �klagarkammaren med beg�ran om undanr�jande av den villkorliga domen. Med st�d av anm�lan yrkande �klagaren att tingsr�tten skulle undanr�ja den villkorliga domen och best�mma annan p�f�ljd f�r brotten. Som grund f�r yrkandet angav �klagaren att A.J. inte iakttagit vad som �ligger honom enligt den villkorliga domen.

A.J. bestred �klagarens yrkande och gjorde g�llande att han allt sedan tingsr�ttens dom varit sjukskriven. Han uppgav vidare att Friv�rden som enda �tg�rd infordrat l�karintyg men d�remot inte f�rt n�gon diskussion med honom om vilka arbete han skulle kunnat utf�ra.

Helsingborgs tingsr�tt (2002-10-08, n�mndem�nnen Greta Assarsson, Britt R�nn och Nicu Seifi) undanr�jde den villkorlig domen och best�mde p�f�ljden till f�ngelse tre m�nader. Tingsr�tten anf�rde i sk�len bl.a. f�ljande. A.J. har nu under l�ng tid inte kunnat utf�ra den samh�llstj�nst som han �r �lagd i domen den 10 oktober 2001. �ven om detta beror p� att han varit sjukskriven anser tingsr�tten att f�ruts�ttningarna f�r att verkst�lla p�f�ljden inte f�religger. H�rigenom f�r A.J. anses allvarligt ha �sidosatt sina skyldigheter enligt domen. Den villkorliga domen skall d�rf�r undanr�jas och p�f�ljden best�mmas till f�ngelse.

R�dmannen Dick Peter Hartman var skiljaktig och ogillade �klagarens yrkande samt anf�rde bl.a. f�ljande. A.J. har fortl�pande under det �r som g�tt varit sjukskriven. Det har inte framkommit att Kriminalv�rdsmyndigheten gjort n�gra efterforskningar ang�ende A.J:s m�jligheter att utf�ra en viss arbetsuppgift anvisad som samh�llstj�nst. Med h�nsyn till det anf�rda anser jag inte det kan p�st�s att A.J. allvarligt �sidosatt sina �ligganden enligt domen den 10 oktober 2001.

A.J. �verklagade beslutet och yrkade att hovr�tten med �ndring av tingsr�ttens beslut skulle l�mna �klagarens yrkade om undanr�jande av den villkorlig domen utan bifall eller att det i vart fall var tillr�ckligt med en varning.

�klagaren bestred �ndring.

Hovr�tten �ver Sk�ne och Blekinge (2002-12-19, hovr�ttsr�den Roberth Nordh och Roger Bergforsen samt hovr�ttsassessor Lena Peterson, referent) l�mnade �klagarens yrkande om undanr�jande av den villkorliga domen utan bifall p� f�ljande sk�l.

A.J. hade vid tidpunkten f�r tingsr�ttens dom den 10 oktober 2001 varit sjukskriven en l�ngre tid. Friv�rden uttryckte av den anledningen tveksamhet inf�r hans m�jlighet att fullg�ra en samh�llstj�nst. Tingsr�tten fann emellertid att p�f�ljden skulle best�mmas till villkorlig dom i f�rening med samh�llstj�nst. A.J. har d�refter varit fortsatt helt sjukskriven under drygt ett �r.

Enligt 27 kap. 6 � brottsbalken f�r domstolen p� talan av �klagaren besluta om ingripanden mot den som inte iakttar vad som �ligger honom enligt en villkorlig dom. Domstolen kan d� bl.a. undanr�ja den villkorliga domen och best�mma annan p�f�ljd f�r brottet.

Friv�rden har p� grund av A.J:s sjukskrivning inte kunnat anordna n�gon samh�llstj�nst f�r honom. Det kan h�vdas att A.J. d�rigenom �sidosatt sina �ligganden enligt den villkorliga domen. Emellertid framg�r av lagf�rarbetena att ingripanden enligt 27 kap. 6 � brottsbalken �r avsedda fr�mst f�r det fall att den d�mde missk�ter samh�llstj�nsten. Om hinder mot att fullf�lja samh�llstj�nsten uppst�r utan den d�mdes f�rskyllan finns i st�llet enligt 27 kap. 2 a � tredje stycket brottsbalken m�jlighet att �ndra eller upph�va f�reskriften om samh�llstj�nst (jfr prop. 1997/98:96 s. 104 ff. och 193 ff.). Exempel p� det senare �r enligt motiven att den d�mde drabbas av allvarlig sjukdom eller skada.

Det kan inte l�ggas A.J. n�got annat till last �n att han varit helt sjukskriven under den tid han haft att fullg�ra samh�llstj�nst. Han kan d�rmed inte anses ha brustit i sina �ligganden p� det s�tt som avses i 27 kap. 6 � brottsbalken. A.J. har f�rklarat att han numera �r frisk och kan fullg�ra samh�llstj�nsten. Det finns d�rf�r inte heller i �vrigt sk�l att �ndra eller upph�va f�reskriften om samh�llstj�nst.

Med �ndring av tingsr�ttens beslut l�mnar hovr�tten �klagarens yrkande om att den villkorliga domen skall undanr�jas utan bifall.

M�lnummer � 2631-02