Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 1994:143

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 1994:143
Målnummer
B559-93
Avgörandedatum
1994-02-25
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 3 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: M.R. har bedrivit rörelse i Gävle med firma M:s Matservice under tiden juni 1991 – april 1992. Under verksamhetstiden har M.R. uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt honom åliggande bokföringsskyldighet på sätt nedan anges med påföljd att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kunnat i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

a) Under tiden juni – oktober 1991 har samtliga inkomster och utgifter inte bokförts.

b) Årsbokslut för räkenskapsåret 1991 har inte upprättats.

c) Under tiden november 1991 – april 1992 har någon bokföring inte skett.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom.

Skäl: Vid bestämmandet av påföljden finner hovrätten vara att beakta att rörelsen med nutida mått varit av relativt blygsam omfattning och drivits ett knappt år. (anm: omsättning 900 000 kr under tidsperioden). Vidare måste beaktas att M.R., såvitt kunnat utrönas, inte haft något illojalt syfte med sin underlåtenhet att ordna med bokföringen. Dess bristfälliga och mot slutet obefintliga skötsel får ses mot bakgrund av arbetsbörda och personliga bekymmer. Sammantaget finner hovrätten inte hinder föreligga mot att utdöma annan påföljd än fängelse. Då inget övervakningsbehov föreligger, bör påföljden bestämmas till villkorlig dom. M.R:s mycket ansträngda ekonomi utgör särskilda skäl mot att förena denna påföljd med dagsböter.