Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 1995:160

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 1995:160
Målnummer
B468-94
Avgörandedatum
1995-09-07
Rubrik
Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 6 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.L. har den 4 juni 1994 vid 21.30-tiden fört personbil i bl.a. Forsmo, Sollefteå kommun, oaktat han var så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antagas att han inte på betryggande sätt kunde föra fordonet. Alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick under eller efter färden till 0,61 milligram per liter.

Personliga förhållanden: S.L. har under många år drivit eget företag. Han bedriver verksamheten utan anställda. Han kör bil cirka 5 000 mil per år i arbetet. Med anledning av rattfylleribrottet blev hans körkort återkallat under ett års tid. Körkortsåterkallelsen medförde stora problem för honom i näringsutövningen. Under det år som körkortet var återkallat minskade intäkterna med ca 60 000 kr. Hans inkomst numera är cirka 100 000 kr per år, vilket är ca 40 000 kr lägre än före körkortsåterkallelsen.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom eller, i annat fall, straffnedsättning.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse fjorton dagar.

Skäl: Vad som framkommit om S.L:s personliga förhållanden kan inte anses utgöra tillräckliga skäl att välja annan påföljd än fängelse. Brottet har, enligt hovrättens mening, ett straffvärde motsvarande en månads fängelse. Det får emellertid anses att S.L. till följd av körkortsåterkallelsen fått vidkännas sådant hinder i sin näringsutövning som bör beaktas i mildrande riktning vid straffmätningen. Mot bakgrund härav, och då körningen såvitt framkommit inte inneburit någon större trafikfara, kan fängelsestraffets längd stanna vid fjorton dagar.