Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2002:83

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2002:83
Målnummer
B157-01
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-01-28
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 12 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Under hösten 2000 tillverkade R.O. tillsammans med annan olovligen minst 462 liter färdig sprit och beredde ca 2 000 liter mäsk i syfte att olovligen tillverka sprit.

Personliga förhållanden: R.O. som är född 1961 var enligt tingsrätten ?så gott som? ostraffad. Han försörjde sig på olika arbeten.

Tingsrätten dömde R.O. enligt 10 kap. 1 och 3 §§ alkohollagen för brott mot samma lag, grovt brott, till fängelse i sex månader. – Tingsrätten förklarade sig se mycket allvarligt på R.O:s brottslighet med hänsyn till verksamhetens omfattning och fabriksmässiga uppläggning och ansåg att brottet hade ett tämligen högt straffvärde.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.