Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:110

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:110
Målnummer
B49-06
Avgörandedatum
2006-03-24
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: O, 18 år, har i oktober 2005 genomfört tre samlag med M1, 14 år, i november 2005 dels genomfört ett samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med M2, 13 år, dels genomfört ett samlag med M3, 14 år.

Tingsrätten: Sexuellt utnyttjande av barn; Skyddstillsyn; Kränkningsersättning 50 000 kr (M2) och 40 000 kr (M3).

Hovrätten: Kränkningsersättning 40 000 kr (M2) och 25 000 kr (M3)

Hovrätten anförde bl.a. följande: Vad gäller åtalen finner hovrätten i likhet med tingsrätten att annat inte är visat än att det sexuella umgänget för O framstått frivilligt från flickornas sida. Med hänsyn härtill och med beaktande av målsägandenas ålder och mognad bör gärningarna inte hänföras till våldtäkt mot barn utan bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. Det förhållandet att O var 18 år när gärningarna begicks är en omständighet som inte bara bör beaktas vid straffmätningen utan också vid bedömningen av gärningarnas straffvärde. Motsvarande gärningar av en äldre person bör rimligtvis bedömas som allvarligare och ha ett högre straffvärde. Den brottslighet som O befunnits skyldig till har enligt hovrättens uppfattning inte ett så högt straffvärde att en icke frihetsberövande påföljd trots gärningarnas art är utesluten. O framstår som något omogen för sin ålder. Han lider vidare av ADHD och medicineras med centralstimulantia. Den av tingsrätten valda påföljden skyddstillsyn kan antas bidra till att avhålla O, som är tidigare ostraffad, från fortsatt brottslighet av ifrågavarande slag. Med hänsyn till att O varit frihetsberövad som häktad i tre veckor och att han ådöms att betala inte helt obetydliga skadeståndsbelopp kan en skyddstillsyn utan att vara förenad med samhällstjänst eller böter anses utgöra en tillräckligt ingripande påföljd.