Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:121

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:121
Målnummer
B568-06
Avgörandedatum
2006-06-30
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: B har i juli 2005 utomhus med våld tvingat M, ej fyllda 15 år, till vaginalt samlag genom att ha knuffat ner henne på rygg och därefter med sin kroppstyngd hållit fast henne och betvingat hennes kroppsliga rörelsefrihet under det han genomfört samlaget.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Hovrätten: Våldtäkt.

Angående brottsrubriceringen anförde hovrätten: Beträffande frågan om B varit likgiltig för eller haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år har det egentligen inte framkommit annat än att M faktiskt var 14 år och 10 månader gammal och att B enligt egen uppgift trott att hon var äldre bl.a. av det skälet att han tidigare hade sett henne utanför en gymnasieskola. Hovrätten finner inte att det är utrett att B haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år och inte heller att det på grund av likgiltighet från hans sida kan läggas honom till last att M var under 15 år. Den gärning som B skall dömas för är därför våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken.