Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:132

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:132
Målnummer
B1078-06
Avgörandedatum
2006-11-20
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: P har i juli 2006 med M, född 2001, genomfört sexuella handlingar som är jämförbara med samlag genom att han förmått M att beröra sitt nakna könsorgan med händerna varvid han fått utlösning och att han därefter slickat M i underlivet.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 3 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Hovrätten (som fann ett påstått gärningsmoment inte vara styrkt): Fängelse 2 år 6 månader.

I skuldfrågan anförde tingsrätten följande: Bevisningen i målet utgörs främst av de uppgifter som målsäganden lämnat i det polisförhör som förevisats under huvudförhandlingen. I detta har hon berättat att P har utfört de handlingar av sexuell innebörd som åklagaren påstått. Även om M har behövt ledas in på området genom tydliga frågor har hon spontant och utan ledande frågor berättat om vad som konkret har ägt rum. Uppgifterna är konkreta och detaljerade. Hon har berättat om sexuella handlingar som en femåring normalt inte har någon kännedom om och knappast kan fantisera ihop. M är för liten för att man skall kunna misstänka att hon hittat på uppgifterna i en särskild avsikt.

Det är klarlagt att M samma kväll berättade spontant för sin mamma delar av vad hon också berättade om på polisförhöret. Detta skedde spontant och utan att modern hade börjat fråga om vad som hade hänt under vistelsen hos P. Även på dagis dagen efter berättade hon helt spontant att P hade genomfört sexuella handlingar mot henne. Dessa omständigheter sammantaget talar för att det är en självupplevd händelse hon har berättat om.

Det har i och för sig framkommit uppgifter om att M har livlig fantasi och ibland hittar på saker, hon har t.ex. sagt en del saker om fadern som framstår om osanna. Det kan då ifrågasättas om inte de uppgifter hon nu lämnat är ett resultat av fantasier. Vad som ändå talar mot det är att hon vid flera tillfällen – till modern, på dagis och vid polisförhör – berättat om samma sak. Vid polisförhöret har hon dessutom flera gånger återkommit till olika detaljer i händelseförloppet. Som framhållits ovan är det också uppgifter om något som en femåring normalt inte känner till.

Målsägandens uppgifter ger alltså ett starkt stöd för att åtalade gärningar har ägt rum. Ett starkt stöd för åtalet utgörs också av den teniska bevisningen i målet. Av ett utlåtande framgår att av en besudling framför grenpartiet på trosan påvisades sekret/DNA och att detta DNA var en blandning från minst två personer. Utifrån analysen framkom att “resultatet talade för att del av DNA:t kom från M och P (grad 2)”. Denna grad innebär enligt utlåtandeskalan att möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms som ganska liten. En annan analys visar att det med visshet kan fastslås att DNA:t inte kommer från M:s mamma eller styvpappa.

Vidare påträffades en liten mörk ej vägbar bit i grenpartiet på trosan. Enligt analysen består denna sannolikt av snus.

Det faktum att det på M:s trosa finns en blandning av DNA från henne och P stämmer väl överens med att det förekommit sådana sexuella handlingar som åklagaren påstått. Det är annars svårt att förstå hur P:s DNA kunnat hamna där. När det gäller snusfläcken är det upplyst att P snusar och att han ofta lägger snus på bordet. Även förekomsten av snus tyder på att sexuella handlingar kan ha förekommit. Det finns naturligtvis en möjlighet att snuset kommit dit på annat sätt också. Även M:s mamma och styvpappa snusar men det finns ingen naturlig förklaring till varför deras snus skulle hamna i målsägandens trosor.

Tingsrätten anser sammanfattningsvis att M:s uppgifter i förening med den tekniska bevisningen utgör en tillräckligt stark bevisning för att beviskravet skall vara uppfyllt.