Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2007:66

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2007:66
Målnummer
Ö882-07
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-09-27
Rubrik
Ett målsägandebiträde entledigades av tingsrätten efter att enskilda anspråk avskilts för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen. Inga övriga förhållanden i målet hade förändrats. Hovrätten har inte ansett att det förelegat förutsättningar för att entlediga målsägandebiträdet enligt 4 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde eller för att överhuvudtaget på nytt pröva om rekvisiten i 1 § samma lag är uppfyllda och därför upphävt tingsrättens beslut om entledigande av målsägandebiträdet.
Lagrum
4 § tredje stycket lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Sundsvalls tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot Bergeforsens Kraftaktiebolag och P-O.F. för bl.a. brott mot miljöbalken. I målet fanns 54 parter upptagna som målsägande, varav alla utom två biträdde åtalet och framställde enskilda anspråk mot Bergeforsens Kraftaktiebolag.

Tingsrätten förordnade i beslut den 19 september 2006 advokaten L.A. till målsägandebiträde för de målsägande som biträdde åtalet. I beslut den 23 mars 2007 förordnade tingsrätten att samtliga målsägandes enskilda anspråk skulle avskiljas enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken för att handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen.

Fråga uppkom därefter om det förordnade målsägandebiträdet L.A. skulle entledigas.

Tingsrätten (rådmannen Sten Sikström) anförde i beslut den 15 augusti 2007 bl.a. följande.

SKÄL

Av 3 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde följer att målsägandebiträdets uppgifter kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken för att handläggas som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, såvida målet inte handläggs enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken som s.k. förenklat tvistemål. I de mål som skall handläggas som förenklade tvistemål skall målsägandebiträdet alltså inte kvarstå, varför L.A. skall entledigas som målsägandebiträde för A.B., R.B., H.B., I.L., E.T och H-O.T., samt A.V.

När det gäller frågan om målsägandebiträdet skall kvarstå för övriga målsägande gör tingsrätten följande överväganden. Av 4 § tredje stycket lagen om målsägandebiträde följer att målsägandebiträdet skall entledigas, om det är påkallat med hänsyn till förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det. Målsägandebiträde skall, enligt 1 § samma lag, om det – som i förevarande fall – inte föreligger skäl enligt första och andra punkten, förordnas med stöd av tredje punkten, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas att hon eller han har ett särskilt starkt behov av sådant biträde. Enligt förarbetena till lagen framgår att det bör krävas att bevisläget och det processuella läget i övrigt är sådant att man måste räkna med att målsäganden kommer att utsättas för ingående eller pressande förhör, eller att målsägandens fysiska eller psykiska tillstånd skall vara sådant att han eller hon kan antas ha väsentlig nytta av ett juridiskt biträde (se prop. 2000/01:79 s. 40). Tingsrätten finner, oaktat att målsägandena biträtt åtalet, att det vare sig med hänsyn till förhållandena i målet eller annars finns särskilda skäl att målsägandena biträds av målsägandebiträde. L.A. skall därför entledigas som målsägandebiträde även för övriga målsägande.

BESLUT

Tingsrätten entledigar L.A. som målsägandebiträde för samtliga målsägande som denne förordnats för.

Hovrätten för Nedre Norrland

Målsäganden H.A. m.fl., sammanlagt 45 målsägande, överklagade tingsrättens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Till stöd för överklagandet anförde klagandena i huvudsak följande. Ett förordnande av målsägandebiträde skall bestå även efter ett beslut att avskilja det enskilda anspråket, såvida tvistemålet inte skall handläggas som ett förenklat tvistemål eller det inträffat något som kan utgöra tillräckliga skäl för att entlediga det förordnade målsägandebiträdet. Det har inte förekommit något i brottmålet som föranlett ett entledigande, varför förordnandet skall kvarstå i de tvistemål som inte skall handläggas som förenklade tvistemål. Överklagandet återkallades senare beträffande klagandena 21-45, vilket bl.a. innefattade samtliga målsägande vars enskilda anspråk skulle handläggas enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken som s.k. förenklade tvistemål.

Justitiekanslern medgav ändring och anförde i huvudsak följande. Tingsrättens förordnade av L.A. som målsägandebiträde torde ha skett enligt 1 § första stycket 3 lagen om målsägandebiträde, enligt vilken ett biträde skall förordnas om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde. Enligt 3 § samma lag kvarstår målsägandebiträdets uppgift även om talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken för att handläggas som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, såvida inte målet handläggs enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Målsägandebiträdet skall enligt 4 § tredje stycket i samma lag entledigas om det är påkallat med hänsyn till förhållandena i målet eller om det annars finns särskilda skäl till det. Av förarbetena framgår att det kan finnas skäl för entledigande med hänvisning till förhållandena i målet t.ex. om åklagaren lagt ned åtalet i viss del eller när målet avgjorts och överklagande sker endast beträffande en del av målet. Vidare bör entledigande ske med hänsyn till förhållandena i målet när det visar sig att målsäganden, sedan åtal väckts, inte behöver höras vid huvudförhandlingen. Det anges också att om åklagaren omrubricerar ett brott kan detta vara skäl för entledigande om rekvisiten för förordnande av biträde enligt 1 § inte längre är uppfyllda. Entledigande kan enligt 4 § tredje stycket även ske om det annars finns skäl för det. Denna regel ger möjlighet till entledigande bl.a. om biträdet missköter sitt uppdrag. Det förhållandet att de enskilda anspråken har avskilts från brottmålet motiverar i sig inte entledigandet av L.A. från hans uppdrag förutom i de fall anspråken skall hanteras enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Inte heller har det framkommit att L.A. misskött sitt uppdrag på något sådant sätt att det därför skulle finnas skäl för ett entledigande. Tingsrätten har förordnat L.A. och har därmed ansett att rekvisiten i 1 § första stycket 3 är uppfyllda. Det framgår av förarbetena att det är först när förhållandena i målet förändras som en omprövning av förordnandet kan ske, dock inte om förändringen endast består i att enskilda anspråk avskilts. Av vad som framkommit i målet går inte att finna att förhållandena i målet förändrats på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för att entlediga målsägandebiträdet eller över huvud taget på nytt pröva om rekvisiten i 1 § är uppfyllda. Det kan dock tilläggas att det i och för sig kan ifrågasättas om det har funnits förutsättningar för att förordna målsägandebiträde i målet. Tingsrätten har dock uppenbarligen funnit att så har varit fallet. Enligt Justitiekanslerns mening kan det inte sedan vara upp till tingsrätten att ändra beslutet, även om ett yrkande framställs om detta. Förutsättningar för entledigande enligt 4 § tredje stycket har således inte funnits.

Hovrätten (hovrättsråden Ola Pettersson och Anders Erlman, referent, samt adjungerade ledamoten Christer Ödberg) anförde i beslut den 27 september 2007 följande.

SKÄL

Justitiekanslern har medgett ändringsyrkandet varför hovrätten, som för övrigt ansluter sig till Justitiekanslerns bedömning, finner att tingsrättens beslut såvitt avser klagandena 1-20 skall upphävas.

AVGÖRANDE

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut såvitt avser entledigande av L.A. som målsägandebiträde för klagandena 1-20.

Hovrättens beslut meddelat: den 27 september 2007.

Mål nr: Ö 882-07.

Lagrum: 4 § tredje stycket lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Litteratur: Prop. 1987/88:107 s. 39-40; Prop. 2000/01:79 s. 40.