Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2008:45

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2008:45
Målnummer
ÖÄ341-08
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-04-28
Rubrik
Fråga om skälig orsak för god man enligt samäganderättslagen (1904:48 s.1) att frånträda sitt uppdrag. Svårigheter att få betalt för uppdraget på grund av fastighetens ringa värde och oklara ägarförhållanden har inte ansetts utgöra skälig orsak att frånträda uppdraget.
Lagrum
16 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Gävle tingsrätt

Advokaten C.C. förordnades i november 2007 att som god man ombesörja offentlig auktion av fastigheten Hofors Ho 10:12 i Gävle, fördela köpeskillingen samt utfärda köpebrev.

I februari 2008 begärde C.C. sitt entledigande från uppdraget och anförde att ett tänkbart försäljningspris inte kunde antas täcka erforderliga kostnader för hennes utlägg och arbete på grund av oklarheter beträffande fastighetens ägarförhållanden och fastighetens begränsade värde.

Tingsrätten (rådmannen Lars Holm) lämnade i beslut den 29 februari 2008 yrkandet utan bifall och anförde följande.

Det måste anses vara till men för delägarna till fastigheten att de komplicerade ägarförhållanden som C.C. påtalat består. Det är vidare osannolikt att en försäljning skulle kunna genomföras på annat sätt än med hjälp av en god man. Det får därför anses ligga i delägarnas intresse att den offentliga auktionen genomförs, även om detta skulle vara förenat med en viss kostnad. Av 15 § samäganderättslagen framgår att kostnad för förvaltning och auktion av samfällt gods skall bäras av delägarna i förhållande till deras andelar. För det fall försäljningspriset inte skulle täcka C.C:s kostnader erhåller hon således en fordran på respektive delägare. Mot bakgrund av vad som anförts kan C.C. inte anses ha visat skälig orsak att frånträda sitt uppdrag.

Hovrätten för Nedre Norrland

C.C. överklagade beslutet och yrkade att hennes begäran om entledigande skulle bifallas. Till stöd för överklagandet anförde hon bl.a. följande. De medel som kan inbringas genom försäljning av fastigheten kommer sannolikt inte att förslå till täckande av kostnaderna för hennes utlägg och arbete. Därtill kommer att fastigheten beräknas vara svårsåld och att ägarförhållandena är oklara. Det kan inte anses ingå i hennes uppdrag att göra omfattande undersökningar beträffande ägarförhållandena för att säkerställa betalning. Hon har därmed skälig orsak att frånträda sitt uppdrag.

Hovrätten (hovrättslagmannen Håkan Lavén samt hovrättsråden Solveig Östbye Laitinen och Irja Öhrnell, referent) anförde i beslut den 28 april 2008 följande.

SKÄL

Enligt 16 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt kan inte någon förordnas till god man utan att han eller hon har samtyckt till det. Det är således frivilligt att ta på sig uppdrag som god man och den som tillfrågas om uppdraget kan uppställa villkor för sitt samtycke. Exempel på sådana villkor kan t.ex. vara att visst arvode ska utgå jämte ersättning för blivande kostnader eller att kostnader ska betalas av sökanden (se Walin, Samäganderätt, En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m., 2000 s. 193).

Vidare följer av bestämmelsen att den som förordnats till god man måste visa skälig orsak för att få frånträda sitt uppdrag. Skälig orsak kan exempelvis vara problem av personlig karaktär såsom sjukdom, arbetsbelastning eller ålderdom. Även betydande motsättningar mellan den gode mannen och delägarna kan utgöra skälig orsak för ett entledigande (se Walin, a.a. s. 162 f).

C.C. har anfört att hon har visat skälig orsak att frånträda uppdraget som god man med hänsyn till att hon förutser svårigheter att få betalt för sitt arbete och sina kostnader på grund av fastighetens ringa värde. Som framgår av det nyss anförda är detta inte omständigheter som i sig ger rätt att frånträda uppdraget. C.C. har haft möjlighet att tacka nej till uppdraget alternativt uppställa villkor för uppdragets fullgörande redan innan hon lämnade sitt samtycke. Hon bör även i nuläget vara oförhindrad att träffa överenskommelse med någon eller några delägare angående betalning av hennes arvode och kostnader. Under alla förhållanden erhåller hon en fordran på respektive delägare för den händelse att försäljningspriset på fastigheten inte täcker hennes ersättningsanspråk. C.C:s intresse av att bli entledigad måste enligt hovrättens mening bedömas i ljuset av nu angivna förutsättningar och vägas mot delägarnas intresse av att få fastigheten såld enligt samäganderättslagen. Sammantaget finner hovrätten i likhet med tingsrätten att vad C.C. anfört inte kan anses vara skälig orsak att frånträda uppdraget.

AVGÖRANDE

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 28 april 2008.

Mål nr: ÖÄ 341-08.

Lagrum: 16 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt.

Litteratur: Walin, Samäganderätt: en studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m., Stockholm 2000.