Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2008:92

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2008:92
Målnummer
ÖÄ1296-07
Avgörandedatum
2008-02-28
Rubrik
Skuldsanering.
Lagrum
Skuldsaneringslagen (2006:548)

Kronofogdemyndigheten avslog en ansökan av B om skuldsanering med motivering att hon inte var kvalificerat insolvent eftersom hennes betalningsförmåga (månadsinkomst 12 694 kr; betalningsutrymme 2 405 kr) i relation till hennes skuldbörda (230 000 kr) var sådan att hon kunde förväntas betala sina skulder inom överskådlig tid. Tingsrätten anslöt sig till Kronofogdemyndighetens bedömning.

Hovrätten, som antecknade att B:s månadsinkomst hade ändrats till 8 496 kr före skatt, ansåg att kravet på kvalificerad insolvens var uppfyllt, upphävde tingsrättens beslut och återförvisade målet till Kronofogdemyndigheten.