Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2008:95

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2008:95
Målnummer
Ö898-08
Avgörandedatum
2008-12-19
Rubrik
Skuldsanering.
Lagrum
Skuldsaneringslagen (2006:548)

Genom beslut av Kronofogdemyndigheten beviljades E i februari 2008 skuldsanering. Landstinget Västernorrland anförde i klagande över domvilla att hovrätten skulle undanröja skuldsaneringsbeslutet eftersom Kronofogdemyndigheten i beslutet underlåtit att ta upp en fordran som Landstinget hade på E. Hovrätten undanröjde beslutet och anförde bl.a. följande.

Av 29 § första stycket skuldsaneringslagen (2006:548) och 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden framgår att rättegångsbalkens bestämmelser i 59 kap. om klagan över domvilla ska tillämpas vid en klagan som avser ett skuldsaneringsbeslut.

När kronofogdemyndigheten beviljade E skuldsanering utelämnades en skuld till Landstinget avseende vårdavgifter som E själv hade tagit upp i sin ansökan. Det är visserligen oklart om någon anmälan om denna fordran hade inkommit till Kronofogdemyndigheten. Det står dock klart att Kronofogdemyndigheten vid en enkel kontroll mot sina register kunnat konstatera att Landstinget hade erhållit ett utslag avseende obetalda vårdavgifter och därefter ansökt om verkställighet. Fordran borde därför ha tagits med i skuldsaneringsbeslutet.

Kronofogdemyndighetens underlåtenhet att i skuldsaneringsärendet beakta en skuld som E hade uppgett i sin ansökan och som även varit föremål för verkställighet hos Kronofogdemyndigheten under den aktuella handläggningstiden utgör ett grovt rättegångsfel vid handläggningen av ärendet (jfr RH 2000:8). Underlåtenheten har inverkat på skuldsaneringens innehåll. Mot denna bakgrund ska beslutet undanröjas. Den omständigheten att fordran endast rör ett mindre belopp medför inte att hovrätten kan avstå från ett undanröjande. Inte heller i övrigt föreligger några lagliga möjligheter att inom ramen för detta mål revidera den nu löpande betalningsplanen.