Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2009:10

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2009:10
Målnummer
Ö205-09
Avdelning
2
Avgörandedatum
2009-03-30
Rubrik
Trots att begäran om överlämnande till tingsrätt av mål om betalningsföreläggande har inkommit för sent till Kronofogdemyndigheten har överlämnade skett. Tingsrätten har därefter inte ansetts behörig att avvisa talan på den grunden att begäran om överlämnande skett för sent.
Lagrum
36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Rättsfall
RH 1995:130

Gävle tingsrätt

Sedan Å.E. bestritt ett av Kronofogdemyndigheten utfärdat betalningsföreläggande begärde Hus No1 Hofors Kommanditbolag i skrift som inkom till Kronofogdemyndigheten den 10 februari 2009 att målet skulle överlämnas till tingsrätten. Sådan begäran skulle dock ha inkommit till Kronofogdemyndigheten senast den 15 januari 2009. Trots detta överlämnades målet till tingsrätten.

Tingsrätten (lagmannen Karl-Axel Bladh) avvisade i beslut den 26 februari 2009 bolagets talan och anförde bl.a. följande:

Det är uppenbart att Kronofogdemyndigheten förfarit felaktigt då myndigheten i strid mot bestämmelserna i 34-37 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning överlämnat målet till tingsrätten, trots att det rätteligen skulle ha skrivits av. Frågan är om tingsrätten är bunden av Kronofogdemyndighetens felaktiga beslut att överlämna målet. Situationen behandlas inte i lagen om betalningsföreläggande och handräckning och heller inte i förarbetena till lagen. En viss jämförelse kan göras med den situationen att en tingsrätt översänder ett överklagande till hovrätten, trots att överklagandet kommit in för sent. Av lagkommentarer och rättspraxis framgår att det i sådana situationer finns ett visst begränsat utrymme för att rätta till ett misstag. Om tingsrätten skulle vara bunden av Kronofogdemyndighetens misstag, skulle detta leda till omotiverade fördelar för käranden och motsvarande nackdelar för svaranden. Tingsrätten anser, särskilt mot bakgrund av att det är käranden som förfarit felaktigt genom att komma in med sin begäran för sent, att det inte rimligt med sådana effekter. Målet ska därför avvisas.

Hovrätten för Nedre Norrland

Hus No1 Hofors Kommanditbolag överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten. Å.E. bestred yrkandet.

Hovrätten (hovrättsråden Mats Fällström och Marie Norberg samt tf. hovrättsassessorn Fredrik Nydén, referent) anförde i beslut den 30 mars 2009 följande:

SKÄL

Av handlingarna från Kronofogdemyndigheten framgår att Hus No1 Hofors Kommanditbolag i skrift som inkom till myndigheten den 10 februari 2009 begärde att målet om betalningsföreläggande skulle överlämnas till tingsrätten. Sådan begäran skulle dock ha inkommit senast den 15 januari 2009. Trots att skriften inkom för sent överlämnade Kronofogdemyndigheten målet till tingsrätten, som i sin tur genom det överklagade beslutet avvisade talan. Frågan uppkommer därför om tingsrätten haft laglig möjlighet att överpröva Kronofogdemyndighetens beslut om överlämnande.

Såsom tingsrätten konstaterat innehåller lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ingen bestämmelse som reglerar den aktuella situationen. Däremot anges i 56 § andra stycket att ett beslut att överlämna mål till tingsrätt inte får överklagas.

En situation som kan jämställas med den aktuella är när tingsrätt överlämnar ett överklagande till hovrätten. Behörigheten att pröva om överklagandet har inkommit i rätt tid tillkommer endast tingsrätten. Om tingsrätten finner att överklagandet skett i rätt tid kan hovrätten inte överpröva detta beslut. Det begränsade utrymme för överrätten att agera avser i huvudsak fall där tingsrätten felaktigt ansett att ett avgörande är överklagbart och därför har rättidsprövat detsamma. Den situationen kan inte jämställas med den nu aktuella.

Eftersom det saknas laglig möjlighet att överpröva Kronofogdemyndighetens beslut att överlämna målet till tingsrätten ska tingsrättens avvisningsbeslut undanröjas och målet återförvisas dit.

SLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Hovrättens beslut meddelat: den 30 mars 2009.

Mål nr: Ö 205-09.

Lagrum: 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Rättsfall: RH 1995:130.