Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2009:137

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2009:137
Målnummer
B676-09
Avgörandedatum
2009-08-20
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Misshandel, olaga hot och våldtäkt

Påföljd: Fängelse 1 år 8 månader (tingsrätten: sluten ungdomsvård 8 månader)

Utvisning: 5 år (tingsrätten: 10 år)

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga för M (medborgare i Irak).

Minimistraffet för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken är fängelse i

två år. Den våldtäkt M gjort sig skyldig till har i och för sig inte innefattat våld av särskilt allvarligt slag. Gärningen har dock riktats mot en ung flicka som av allt att döma under falska förespeglingar lockats att följa med två för henne okända personer till en obekant lägenhet för att där utnyttjas av dem båda. Med beaktande av detta bedömer hovrätten att straffvärdet för brottet ligger över straffminimum och uppgår till i vart fall två och ett halvt års fängelse.

M har i hovrätten uppgett att han är 18 år gammal. Migrationsverket har dock i en s.k. åldersutredning gjort bedömningen att han är ett år äldre. Migrationsverket har vidare bedömt att det irakiska medborgarbevis som M bl.a. åberopat till stöd för sin ålder inte är en äkta irakisk handling. Hovrätten finner inte anledning att ifrågasätta den åldersbedömning Migrationsverket gjort. Vid bedömning av det straff som bör utmätas M bör därför enligt 29 kap. 7 § brottsbalken hänsyn tas till att M vid gärningstillfället var 19 år. På grund av det anförda bedömer hovrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i ett år och åtta månader.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att M ska utvisas ur riket. Med hänsyn till brottets straffmätningsvärde anser dock hovrätten att förbudet att återvända till Sverige ska begränsas till fem år.

Utvisningen innebär inte ett sådant men för M att den bör beaktas särskilt vid straffmätningen. Påföljden för honom ska således bestämmas till fängelse ett år åtta månader.