Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2009:149

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2009:149
Målnummer
B1188-08
Avgörandedatum
2009-09-29
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Bokföringsbrott, olaga yrkesmässig trafik samt olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker

Påföljd: Fängelse 10 månader (tingsrätten: 1 år)

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: 5 år)

Det framgår inte av utredningen att M (medborgare i Serbien och Montenegro) tidigare gjort sig skyldig till brott. Det kan emellertid inte utan vidare krävas att den tilltalade är tidigare straffad för att utvisning ska kunna ske. M och hans familj (fru och två barn) anlände till Sverige 2006 och ansökte om asyl. De nu aktuella brotten begicks under senare delen av 2007 och början av 2008. Vidare var den olovliga försäljningen av alkoholdrycker av relativt stor omfattning och präglades av viss förslagenhet. Dessa omständigheter talar för att det föreligger återfallsrisk. M greps den 10 februari 2008 och har varit på fri fot sedan den 13 februari 2008 men har inte återfallit i brott. Vid nu angivna förhållanden finner hovrätten vid en sammantagen bedömning att det inte finns tillräcklig grund att befara fortsatt brottslighet från M:s sida. Den brottslighet han gjort sig skyldig till är inte heller av så allvarligt slag att den bör föranleda utvisning.