Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2010:172

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2010:172
Målnummer
B761-10
Avgörandedatum
2010-08-16
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel m.m.

Alternativstraff: 1 år

Frivården har i detta mål föreslagit att A döms till skyddstillsyn förenad med särskild behandlingsplan, innebärande åtta månaders vistelse i skyddat boende med tillsyn hela dygnet och därefter fyra månaders efterbehandling. Behandlingen riktar sig till personer med olika kombinationer av psykiatrisk och individualpsykologisk och psykosocial problematik, dvs. personer med dubbeldiagnos. I behandlingen ingår bl.a. kognitiv beteendeterapi och vid behov även psykiatrisk behandling. A har samtyckt till att underkasta sig vård enligt behandlingsplanen och framhållit att han är i behov av den aktuella vården för att komma till rätta med sin agressionsproblematik.

Det står klart att A:s brottslighet har sin grund i mångårig agressionsproblematik. Hovrätten finner – med hänsyn till vad som kommit fram om A:s vårdbehov, till att behandlingsplanen innebär en vistelse i familjehem med tillsyn 24 timmar om dygnet i 8 månader och att vården även i övrigt är tillräckligt ingripande – att det föreligger särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn i förening med den föreslagna behandlingsplanen.