Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2005:81

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2005:81
Målnummer
B625-03
Avgörandedatum
2004-11-24
Rubrik
Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr 1 av 3 hovrättsdomar (RH 2005:81-83). Redovisningen innehåller inte samtliga hovrättsavgöranden inom området. Sålunda saknas avgöranden som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2005 och detsamma gäller (de relativt många) avgöranden där hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Vidare har avgöranden som innefattar även andra brott än det nu ifrågavarande tagits med endast undantagsvis. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: E.J. har i oktober 2002 uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att på föreskrivet sätt märka fyra utestående nät i en vik inom Skellefteå kommun.

Tingsrätten dömde E.J. för förseelse mot fiskelagen till 30 dagsböter.

Hovrätten, som konstaterade att skäl att meddela påföljdseftergift inte förelåg, ansåg med hänsyn till omständigheterna (E.J:s fiske hade varit av förhållandevis blygsam omfattning, hans avsikt hade varit att det skulle finnas märkning på näten som dock på grund av väder och vind inte längre var läsbar och han själv hade kontaktat kustbevakningen) att påföljden kunde stanna vid penningböter (500 kr).