Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:136

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:136
Målnummer
B489-09
Avgörandedatum
2009-07-27
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov misshandel

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader

Utvisning: 5 år

Hovrätten konstaterar att tingsrätten funnit B (medborgare i Ryssland) skyldig till att, sedan målsäganden gripits av polis, med en kniv ha utdelat två hugg i ryggen på målsäganden med uppsåt att skada denne. Brottet har begåtts ungefär en timme efter det att målsäganden utsatt B för en behandling som inbegripit våldsinslag. Även om B kan ha med fog upplevt vad han blivit utsatt för som djupt kränkande har hans eget brott, i ett avsevärt senare skede när målsäganden var omhändertagen, med hänsyn till sin karaktär och till omständigheterna i övrigt inneburit en svår kränkning av målsäganden. Hovrätten instämmer därför i tingsrättens bedömning att brottet är så allvarligt att B inte bör få stanna här i landet. På grund härav och då ingenting har framkommit angående verkställighetshinder eller annat som skulle kunna föranleda ändring av vad tingsrätten bestämt angående utvisning ska domen stå fast i nu berörd del.