Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:155

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:155
Målnummer
B740-09
Avgörandedatum
2009-11-23
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt

Påföljd: Ungdomstjänst 150 timmar (tingsrätten: fängelse 1 år 6 månader)

Utvisning: 7 år

Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten. I frågan om avvisning anförde tingsrätten i sina domskäl följande.

Av yttrande från Migrationsverket framgår bl.a.:

“Migrationsverket har den 29 april 2009 mottagit en ansökan om asyl från N. Han uppgav att han rest in illegalt i Grekland och därpå rest till Sverige. En begäran från Migrationsverket om övertagande av N i enlighet med Dublinförordningen sändes till Grekland den 15 juni 2009. Behörig myndighet i Grekland accepterade Migrationsverkets begäran den 16 augusti 2009 genom att inte ha besvarat denna inom den av Dublinförordningen stipulerade tidsfristen. N ska nu kommuniceras den föreliggande grekiska accepten. När så genomförts avser Migrationsverket att besluta om att överföra N till Grekland i enlighet med Dublinförordningens regelverk. För bedömning av huruvida hinder föreligger mot en verkställighet till N:s hemland krävs fullständig utredning av åberopade asylskäl. Enär verket avser att överföra N till en annan Europeisk medlemsstat som är ansvarig för prövningen av hans asylansökan, kommer en sådan utredning inte att genomföras i Sverige.”

Det brott som N nu döms för har så allvarligt kränkt enskilt intresse att han bör utvisas. Det har vid huvudförhandlingen inte framkommit några omständigheter som, enligt 8 kap. 11 § utlänningslagen eller i övrigt, hindrar utvisning. Med beaktande av brottslighetens straffvärde ska N förbjudas att återvända till Sverige under en tid av sju år.