Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2011:84

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2011:84
Målnummer
B586-11
Avgörandedatum
2011-08-29
Rubrik
Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.
Lagrum
3 kap. 1 §, 2 § och 11 § samt 29 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § brottsbalken (1962:700)

Brott: Försök till mord m.m.

Fängelse: 5 år

Hovrätten: Å har vidgått att han tidigt på morgonen gått in i H:s bostad. Bostaden var sedan en tid inte längre deras gemensamma, och H hade begärt och av Å fått tillbaka nycklarna till huset. Å måste mot denna bakgrund ha varit medveten om att han, i synnerhet vid den aktuella tidpunkten på dygnet, inte hade lov att gå in i och kvarstanna i H:s bostad. Han har därmed, såsom tingsrätten funnit, gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

Vad gäller gärningens rubricering gör hovrätten följande bedömning. Å har uppgett att han, när han kom in i huset, hörde att H befann sig inne på toaletten på samma våningsplan. I stället för att uppmärksamma henne på att han befann sig i huset har han försett sig med en kniv från köket och gått uppför trappan till övervåningen där han senare angripit O och hotat W. Vad Å uppgett om att anledningen till att han gick in i huset var att han behövde prata med H förtjänar därmed inte tilltro. Även om Å inte redan vid inträngandet i bostaden haft för avsikt begå våldsbrott har han gjort detta under den tid han kvarstannat i bostaden. Hemfridsbrottet har således skett i ont uppsåt och är därför att bedöma som grovt.

Vad gäller gärningen mot O är det utrett att Å angripit denne med kniv. Det är enligt hovrättens mening inte visat att Å tillfogat O skador medan denne legat i sängen och sovit. Med hänsyn till vad O kunnat berätta om angreppets inledning och till att blod från O påträffats i sängen, om än inte någon större mängd, är det dock utrett att Å angripit O i sovrummet där denne vid tillfället hade sin sovplats. Å har således oprovocerat angripit O som befann sig i ett närmast hjälplöst tillstånd. Han har i detta läge tillfogat O skador på hals och ansikte samt orsakat denne en svår avvärjningsskada på handen. Å har därefter följt efter O ut ur sovrummet när denne försökt undkomma och har därvid fortsatt angreppet genom att utdela i vart fall två knivhugg i O:s vänstra sida. Totalt har Å tillfogat O åtta knivskador – i ansiktet, på halsen och på kroppen – varav en skada har varit potentiellt livshotande. Angreppet har avbrutits först sedan H och W fysiskt ingripit mot Å:s våldsutövning. Å:s agerande visar att han, även om det kanske inte varit hans syfte, i vart fall varit likgiltig inför om knivhuggen skulle orsaka O:s död. Han har således haft uppsåt att beröva O livet. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Med hänsyn till de redovisade omständigheterna framstår brottet inte som mindre grovt. Å ska därför, som tingsrätten funnit, dömas för försök till mord.

Å ska dömas för försök till mord, olaga hot, grovt brott, hemfridsbrott, grovt brott, och olaga hot. Hovrätten delar tingsrättens bedömning i fråga om val av påföljd och fängelsestraffets längd.