Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1993:112

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1993:112
Målnummer
Ö1583-93
Avgörandedatum
1993-09-07
Rubrik
Förvaringskostnads betydelse för rätt till omedelbar försäljning av kvarstadsbelagd bil.
Lagrum
16 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken

Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län förordnade den 16 januari 1992 om kvarstad på bl.a. en bil av märket Fiat och en bil av märket Audi, båda tillhörande L.N. till säkerhet för Vanauta AB:s konkursbos fordran.

Konkursboet begärde att den kvarstadsbelagda egendomen skulle säljas enligt 16 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken.

L.N. motsatte sig försäljning av den kvarstadsbelagda egendomen och gjorde gällande att egendomen varken föll hastigt i värde eller krävde kostsam vård, varför grund för försäljning enligt det angivna lagrummet inte förelåg.

Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län (1993-07-22, kronofogden Björn Knöstad) förordnade att försäljning av bilarna skulle ske i den ordning som gäller för utmätt egendom samt anförde i motiveringen.

Kostnaderna för förvaring av bilarna uppgår till 20 kr per dygn för varje bil. Denna kostnad är så hög att förutsättning för förordnande om försäljning föreligger beträffande bilarna.

L.N. anförde besvär och yrkade att kronofogdemyndighetens beslut skulle upphävas. Till grund för sin talan anförde han: Kostnad för förvaring av bilar utgör inte vård som bilarna kräver och utgör i vart fall inte alltför kostsam vård. Grund för försäljning föreligger således inte.

Konkursboet bestred bifall till besvären.

Hovrätten för Västra Sverige (1993-09-07, hovrättsråden Sigvard Helin och Gunilla Smith, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Klas Reinholdsson) upphävde beslutet att sälja Audibilen men lämnade besvären beträffande Fiatbilen utan bifall.

Hovrätten anförde i den nu aktuella delen: När det gäller bilarna så får förvaringskostnad för fordon anses utgöra en kostnad för vård av fordonet. Storleken av förvaringskostnaden måste rimligen relateras till fordonets värde. Fiatbilen kan antas ha ett så lågt värde att vården av den får anses alltför kostsam. Det finns därför inte skäl att bifalla besvären beträffande den. Audibilen får emellertid antas ha ett betydligt högre värde och i fråga om den bilen blir därför slutsatsen att det åtminstone för närvarande inte finns tillräckliga skäl för försäljning.

Målnummer Ö 1583/93