Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1993:34

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1993:34
Målnummer
Ö2255-92
Avgörandedatum
1992-12-21
Rubrik
Kvarstad ansågs inte kunna beviljas för en fordran som ännu inte hade uppkommit men som befarades uppkomma genom att en bankgaranti togs i anspråk.
Lagrum
15 kap. 1 § rättegångsbalken

Cellulose Marketing International AB, nedan kallat CMI, yrkade vid Göteborgs tingsrätt att tingsrätten skulle meddela kvarstad i så mycket av Societé National Du Papiers – i fortsättningen benämnd SNP – egendom i Sverige som svarade mot beloppet USD 42 279,00. CMI yrkade vidare att den sökta åtgärden skulle beviljas utan att SNP bereddes tillfälle att yttra sig.

Till stöd för sitt yrkande anförde CMI: CMI är ett svenskt handelsföretag som bedriver handel med papper och pappersmassa på den internationella marknaden. SNP är en stadsägd egyptisk tillverkare av papper. I september 1992 offererade CMI 1000 MT "blanched kraft soft wood palp" till SNP i enlighet med en offert som SNP dessförinnan tillhandahållit. Offerten kom att accepteras av SNP. Enligt avtalet skulle SNP öppna rembours för betalning av köpeskillingen och CMI ställa säkerhet, s.k. Performance Bond/Guarantee för rätta fullgörandet av leveransen. SNP öppnade rembours och köpeskillingen har betalats under remboursen. CMI å sin sida har ställt Performance Guarantee på beloppet USD 42 278,00. Godset levererades i Alexandria i månadsskiftet november/december 1992. Efter lossningen av godset i Alexandria har SNP till CMI framställt krav på USD 55 302,00. Detta krav avser kortlossning om 98 311 MT motsvarande ett fakturavärde om USD 41563,92 jämte krav på avtalsvite i anledning av den påstådda kortlossningen om USD 13 738,10. SNP har baserat sin beräkning på att godset enligt införtullningshandlingarna skulle ha vägt 1081,83 MT och att SNP vid egen undersökning funnit en fukthalt om 25% i stället för normalt 10%. SNP har ej kunnat förmås att redovisa hur testerna på fuktigheten genomförts. SNP har den 10 december 1992 till CMI begärt omedelbar betalning av beloppet USD 42 278 under den av CMI ställda performance guarantee. SNP har gjort gällande att med hänsyn till fuktighetshalten och därav föranledd viktökning en brist i leveransen om 98,31 MT föreligger. Detta är helt orimligt och sannolikt beroende på en felaktig analys beträffande fuktighetshalten. SNP:s krav är helt orimligt och sannolikt beroende på en felaktig analys beträffande fuktighetshalten. SNP:s krav är helt ogrundat. För det fall att den av CMI ställda garantin skulle tas i anspråk och beloppet utbetalas till SNP i Egypten kan CMI ej påräkna att inom överskådlig tid få beloppet återbetalat. En utbetalning av garantibeloppet skulle därmed äventyra verkställandet av framtida dom i CMI:s favör om återbetalning.

Som grund för sin talan åberopade CMI följande. SNP:s krav mot CMI saknar grund. En reglering under bankgaranti av SNP:s påstådda krav skulle innebära att CMI skulle komma att lida ekonomisk skada i motsvarande grad. CMI:s anspråk uppkommer i den stund medel betalas ut under den ställda garantin. CMI har därmed visat sannolika skäl för sitt anspråk.

Göteborgs tingsrätt (1992-12-17, rådmannen Håkan Körner) lämnade yrkandet om kvarstad utan bifall enär sökanden inte visat sannolika skäl för sin talan.

CMI besvärade sig och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan samt hemställde i andra hand att beslutet om kvarstad skulle gälla om en av CMI ställd bankgaranti tas i anspråk.

Hovrätten för Västra Sverige (1992-12-21, hovrättsråden Ulf Lindqvist och Kjell Björnberg samt t.f. hovrättsassessorn Henrik Winman, referent) lämnade besvären utan bifall samt anförde följande.

CMI:s begäran om kvarstad gäller en fordran som kan uppkomma om motparten, vilket CMI befarar, tar i anspråk bankgarantin utan att ha fog för det.

Kvarstad kan inte beviljas för en fordran som ännu inte har uppkommit. Det är inte heller möjligt att bevilja en kvarstad som är villkorad på sätt CMI har yrkat.

Målnummer Ö 2255/92