Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1993:95

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1993:95
Målnummer
B1150-92
Avgörandedatum
1993-05-12
Rubrik
Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd.
Lagrum
1 § lagen (1989:928) om samhällstjänst

Åklagaren yrkade vid Göteborgs tingsrätt ansvar å M.J. född 1970, för grovt rattfylleri enligt följande gärningsbeskrivning. M.J. förde den 17 april 1992 kl. 23.40 på Sommarvädersgatan-Badvädersgatan, Göteborg, personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 1,89 promille. Rattfylleribrottet är att anse som grovt med hänsyn till den höga alkoholkoncentrationen i hans blod.

Göteborgs tingsrätt (1992-09-03, chefsrådmannen Barbro Sjösten samt nämndemännen Marianne Landelius, Gunnel Winberg och Sven-Erik Hansson) dömde M.J. för grovt rattfylleri till fängelse en månad samt anförde i motiveringen.

På grund av M.J:s erkännande, som stöds av utredningen i övrigt, finner tingsrätten åtalet styrkt. Gärningen är att bedöma som åklagaren angivit. MJ. förekommer inte i kriminalregistret. Tingsrätten finner att påföljden skall bestämmas till fängelse.

M.J. vädjade mot domen och yrkade att påföljden skulle bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (1993-05-12, hovrättsråden Per Westerling och Kent Jönsson samt nämndemännen Andrzej Jarzabek och Stig Andersson) fastställde tingsrättens domslut samt yttrade i domskälen.

I enlighet med tingsrättens dom har M.J. gjort sig skyldig till grovt rattfylleri.

Omständigheterna vid körningen i förening med den höga alkoholkoncentrationen i blodet gör att rattfylleribrottet får anses vara av sådan art att fängelse normalt skall ådömas.

Hovrätten har inhämtat personutredning med särskild inriktning på att utreda om det föreligger förutsättningar för att förordna om samhällstjänst. Frivårdsmyndigheten Göteborg-Hisingen har inkommit med yttrande av vilket bl.a. framgår följande. M.J. lever under socialt välordnade förhållanden vad gäller arbete och bostad. Med tanke på brottets art och vad som framkommit angående M.J:s alkoholvanor, som vid en tilltagande konsumtion kan leda till ett missbruk samt risk för återfall i likartad brottslighet, bedöms han vara i behov av det stöd och den kontroll en övervakning kan erbjuda. Hans konsumtion bedöms i nuläget inte föranleda vård eller behandling. Som lämplig vårdpåföljd föreslås skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Av utredningen framgår vidare att M.J. har samtyckt till att ådömas samhällstjänst.

M.J. tillhör den åldersgrupp som lagen (1989:928) om samhällstjänst främst är avsedd för. Syftet med lagen har angetts vara att minska användningen av fängelse som påföljd. Samtidigt har emellertid samhällstjänsten utformats som en föreskrift vid skyddstillsyn. Enligt lagens förarbeten krävs det för att samhällstjänst skall kunna ådömas att det med samhällstjänsten förenade arbetet kan antas påverka den tilltalades förhållanden på sådant sätt att risken för återfall i brott kan komma att minskas.

Av utredningen i målet om M.J:s person framgår att han har arbete och bostad samt att han även i övrigt lever under ordnade förhållanden. Han missbrukar inte alkohol. M.J. har visserligen i hovrätten berättat att hans alkoholkonsumtion ökat på senare tid. Enligt vad han uppgett skulle detta emellertid bero på den oro han känt inför huvudförhandlingen i hovrätten och den sysslolöshet som han påtvingats under helgerna genom att han på grund av körkortsåterkallelsen inte får köra bil. M.J. har uppgett att han avställt sin bil och att han, sedan körkortet återkallats, inte kört bil. Han är enligt egen uppgift mycket angelägen om att återfå sitt körkort.

Vid nu angivna förhållanden finner hovrätten att förutsättningar saknas för att bestämma påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Inte heller i övrigt föreligger skäl att välja annan påföljd än fängelse.

Referenten, t.f. hovrättsassessorn Lena Kullander, var skiljaktig och anförde: Den gärning M.J. gjort sig skyldig till är av sådan art att fängelse normalt bör följa. M.J. tillhör dock en grupp av yngre lagöverträdare som avses i lagen (1989:928) om samhällstjänst. Av personutredningen och av M.J:s egna uppgifter vid huvudförhandlingen framgår att han, sedan hans körkort återkallats, har ökat sin konsumtion av alkohol. Jag finner att det inte kan uteslutas att M.J. återfaller i brottslighet och att det finns anledning att anta att en dom på skyddstillsyn kan bidra till att han avhåller sig härifrån. M.J. som förklarat sig villig att följa föreskrifter om samhällstjänst, skall på grund av vad ovan anförts ådömas skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. För den händelse fängelse hade ådömts M.J. skulle straffets längd ha bestämts till en månad. Med beaktande härav bör tiden för det oavlönade arbetet bestämmas till 40 timmar.

Målnummer B 1150/92