Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1994:149

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1994:149
Målnummer
B1340-93
Avgörandedatum
1994-03-30
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 9 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: Aveny Byggnads AB drev under tiden 26 mars 1987 – 10 september 1989 enligt bokföringslagen bokföringsskyldig verksamhet i form av byggnadsrörelse i Göteborg. A.L. var såsom styrelsemedlem ansvarig för bolagets bokföring. Bolaget försattes den 12 oktober 1989 i konkurs vid Göteborgs tingsrätt. Bristen i konkursen uppgick till omkring 181 000 kr. A.L. har underlåtit att till upplysning om rörelsens förlopp kronologiskt och systematiskt löpande bokföra inträffade affärshändelser samt i samband härmed tillsett att verifikationer funnits till alla bokföringsposter. A.L. har härigenom uppsåtligen åsidosatt honom åliggande bokföringsskyldighet på sådant sätt att rörelsens förlopp eller ekonomiska resultat eller ställning ej i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 80 dagsböter.

Skäl: Bolagets verksamhet har varit av begränsad omfattning och inte avsett andra anställda än A.L. och ytterligare en person. Det bokföringsbrott som A.L. har gjort sig skyldig till kan med beaktande av bl.a. dessa förhållanden inte anses vara av så allvarlig art att det oundgängligen är påkallat med fängelse. A.L. är tidigare ostraffad och han lever under ordnade förhållanden. Det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Vid en samlad bedömning finner hovrätten att brottspåföljden bör bestämmas till villkorlig dom och väl tilltagna dagsböter.