Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1994:156

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1994:156
Målnummer
B598-93
Avgörandedatum
1994-09-13
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 16 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: P.A. har mellan maj månad 1989 och den 1 januari 1992 drivit bokföringspliktig rörelse som enskild näringsidkare under firma P A Import och adress i Charlottenberg, Eda kommun. Under angiven tid har P.A. uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt den honom åliggande bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen, genom att dels underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser såväl kronologiskt som systematiskt, dels underlåta att bevara räkenskapsmaterialet-verifikationer. På grund av den åsidosatta bokföringsskyldigheten har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av en bokföring.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Då fråga är om bokföringsbrott, där en näringsidkare helt åsidosatt sin bokföringsskyldighet, anses det enligt fast praxis att brottets art är sådan att påföljden som regel bör bestämmas till ett fängelsestraff. Beträffande P.A:s verksamhet ger utredningen inte något som helst besked om rörelsens omfattning. Han har således inte kunnat prestera några verifikationer från rörelsen och han har varit uppenbart ovillig att lämna några uppgifter som kunnat tjäna till ledning för bedömandet därav. Även om P.A. haft en beaktansvärd försörjningsbörda är omständigheterna därför sådana att det inte föreligger tillräckliga skäl att ådöma honom annan påföljd än fängelse.