Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1994:32

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1994:32
Målnummer
Ö2613-93
Avdelning
4
Avgörandedatum
1994-01-14
Rubrik
Besvär över beslut om avräkning av överskjutande preliminär skatt har prövats i sak oaktat besvären ingivits senare än tre veckor från beslutet.
Lagrum
64 § uppbördslagen (1953:272)
Rättsfall
RH 1990:91

Till betalning av obetalda kvarstående skatter samt TV-avgifter avräknade kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län genom beslut den 13 november 1993 L.A:s fordran på överskjutande skatt enligt 1993 års taxering.

L.A. anförde i en skrift som kom in till kronofogdemyndigheten den 8 december 1993 besvär över beslutet såvitt avsåg obetalda TV-avgifter och anförde att hon under den aktuella tidsperioden inte innehaft någon TV-apparat.

Kronofogdemyndigheten anförde i yttrande att besvären får anses inkomna i rätt tid, eftersom beslut om avräkning inte delges gäldenären.

Riksskatteverket bestred ändring och hänvisade till bl.a. hovrättsavgörandet RH 1990:91, enligt vilket ett beslut om avräkning inte kan sakprövas om besvär anförs sedan mer än tre veckor har förflutit från den samtidigt med avräkningen företagna redovisningen av ianspråktagna medel.

Hovrätten för Västra Sverige (1994-01-14, hovrättslagmannen Nils-Olof Berggren samt hovrättsråden Per Westerling och Kent Sundqvist, referent) lämnade besvären utan bifall samt anförde i motiveringen.

Hovrätten finner inte att det föreligger hinder mot att sakpröva L.A:s besvär över avräkningsbeslutet (jfr Torkel Gregow i Svensk Juristtidning 1992 sid. 75).

Påförande av TV-avgifter skall anses som beslut av förvaltningsmyndighet och får verkställas, om avgiften är obetald och förfallen till betalning. Avgifterna är att anse som en statens fordran som enligt 64 § uppbördslagen (1953:272) får uttas i samma ordning som skatt.

Av det nu sagda följer att kronofogdemyndigheten förfarit riktigt när den från L.A:s fordran på överskjutande skatt avräknat hennes skuld till det allmänna för TV-avgifter. Kronofogdemyndigheten har därvid inte haft att beakta huruvida avgifterna varit rätteligen påförda.

Målnummer Ö 2613/93