Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1994:42

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1994:42
Målnummer
Ö749-94
Avdelning
2
Avgörandedatum
1994-05-06
Rubrik
Borgenär har ej ansetts behörig att göra konkursansökan i fall då borgenären åberopar vissa fakturor och en betalningsanmaning.
Lagrum
2 kap. 6 § 3 st. konkurslagen (1987:672)

Aktiebolaget Hembergs Trädgårdsprodukter (bolaget) ansökte hos Varbergs tingsrätt om att B.P. med uppgiven firma Kvarterskrogen skulle försättas i konkurs. Till stöd för sin ansökan åberopade bolaget vissa fakturor samt en betalningsanmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen som delgetts B.P..

B.P. delgavs kallelse till förhandling i tingrätten men uteblev.

Varbergs tingsrätt (1994-04-27, rådmannen Mats Lundström) ogillade konkursansökningen på följande skäl: Enligt 2 kap. 6 § 3 st. konkurslagen skall sökanden styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs. I ärendet har till stöd för påstådd fordran endast åberopats fakturor och betalningsanmaning. Bevisskyldigheten kan inte därmed anses fullgjord.

Bolaget överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan.

Hovrätten för Västra Sverige (1994-05-06, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Bertil Josefson, referent, och tf. hovrättsassessorn Maria Frödin) lämnade besvären utan bifall. I skälen för sitt beslut anförde hovrätten:

Om en fordran, som åberopas till stöd för en konkursansökan, inte har fastställts av domstol eller skiljenämnd eller av kronofogdemyndighet med stöd av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande eller handräckning skall enligt 2 kap. 6 § tredje stycket konkurslagen borgenären styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs. Bestämmelsen innebär att borgenären skall visa att han har en fordran mot gäldenären eller med andra ord att han är behörig sökande.

Bolaget har i målet till stöd för sin ansökan åberopat vissa fakturor utställda på Kvarterskrogen samt en betalningsanmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen som delgetts B.P.. Eftersom B.P. inte har medgett ansökningen samt har uteblivit från tingsrättens förhandling har tingsrätten haft att pröva fordringen. Vid denna prövning finner hovrätten i likhet med tingsrätten att bolaget inte kan anses ha fullgjort sin bevisskyldighet.

Målnummer Ö 749/94